Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 70 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi nowiem 1680 zł.

Rząd ustalił wysokość płacy minimalnej w 2015 r., ponieważ Komisja Trójstronna nie przyjęła wspólnego stanowiska - w pracach Komisji od ponad roku nie uczestniczą związki zawodowe. Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. w wysokości 1750 zł.

Zobacz także: Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na inne świadczenia pracownicze>>>

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:

– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,

– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,

– dodatek za pracę w porze nocnej,

– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Zobacz także: W 2015 roku pracujemy trochę dłużej