Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o 70 zł i wynosić będzie 1750 zł brutto. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).
 
 
Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli w 2015 r. 1400 zł brutto. Przy czym chodzi w tym przypadku o ogólny staż pracy, a nie tzw. staż zakładowy, czyli staż pracy u danego pracodawcy.
Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy są wynagradzani wyłącznie płacą zasadniczą na poziomie minimalnym, to powinien ich pensję wyrównać przynajmniej do określonego w przepisach na dany rok poziomu wynagrodzenia minimalnego. Pracownicy, którzy w umowach o pracę mają wynagrodzenie określone kwotowo, poprzez podanie kwoty pensjiminimalnej, powinni z początkiem stycznia 2015 r. otrzymać aneksy do umów o pracę, na mocy których wysokość wynagrodzenia ulega zmianie. Należy podać tam wysokość nowegowynagrodzenia.
 
 
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie.
W związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta wysokość innych świadczeń pracowniczych, które są ustalane jako określony procent lub wielokrotność tego wynagrodzenia, np.:
– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnegowynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy – 26 250 zł;
– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu – w 2015 r. będzie to kwota 1750 zł;
– wyższy dodatek za pracę w porze nocnej – za każdą godzinę pracy w porze nocnej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Wzrastają również kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji. 

 
Dodatek za pracę w porze nocnej oraz wymiar czasu pracy w 2015 r.
 
Praca w porze nocnej uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia rekompensującego uciążliwości takiej pracy. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00 następnego dnia. Skonkretyzowanie, które z 8 godzin stanowić będą porę nocną w danej firmie należy do pracodawcy. Powinien on więc w przepisach wewnętrznych określić dokładny przedział czasowy. Informacje dla pracowników na ten temat podaje się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy lub gdy nie jest objęty układem zbiorowym pracy, informacje o obowiązującej porze nocnej należy przekazać w indywidualnej pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej każdemu pracownikowi na podstawie art. 29 § 3 k.p.
Obliczając dodatek za pracę w porze nocnej minimalne wynagrodzenie dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym praca w porze nocnej była wykonywana. Uzyskaną kwotę mnoży się przez stawkę dodatku 20%. W ten sposób uzyskujemy wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w porze nocnej.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych