Senat na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Ustawa trafi teraz do prezydenta. 
  
 
Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., zostaną wprowadzone przepisy regulujące zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków rad nadzorczych. Z przepisów tych wynika, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będą podlegali tylko ci członkowie rad nadzorczych, którzy pełnią swoje obowiązki za wynagrodzeniem. Członkowie rad nadzorczych pełniący swoje obowiązki za wynagrodzenie będą podlegali obowiązkowo  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. W powyższym okresie ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą obowiązkowe dla członków rad nadzorczych nawet wówczas, gdy będą oni posiadali inny tytuł do tych ubezpieczeń (np. stosunek pracy, umowa zlecenia, pozarolnicza działalność). Ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu członkowie rady nadzorczej nie będą objęci. 
Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W tym zakresie podmiot, w którym działa rada nadzorcza, ustalając, czy członek rady nadzorczej osiągnął kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie rzecz jasna musiał uwzględniać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweczłonka rady nadzorczej z innych tytułów (np. stosunku pracy).
 
 
Przypomnieć jednak należy, że zgodnie z art. 19 ust. 6 u.s.u.s. jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, a co za tym idzie za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony. Jeżeli chodzi o Fundusz Pracy to zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), jeżeli podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia podmiot, w ktorym funkcjonuje rada nadzorcza będzie musiał opłacać za niego składki na Fundusz Pracy. Nie będzie to dotyczyło członka rady nadzorczej, który będzie miał ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma obowiązek opłacać pracodawca rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 272 z późn. zm.) za pracowników w rozumieniu tej ustawy. Członek rady nadzorczej nie jest pracownikiem w rozumieniu powyższej ustawy, a co za tym idzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza nie będzie miał obowiązku opłacać za niego składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.