Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Głównemu Urzędowi Miar nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zespoły powołane na podstawie § 5 załącznika do zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1182) funkcjonują na zasadach dotychczasowych.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1182).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

§  1. 
1. 
Główny Urząd Miar, zwany dalej "GUM", zapewnia obsługę Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej "Prezesem".
2. 
Siedzibą GUM jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. 
W skład GUM wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań;
2)
Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości;
3)
Samodzielne Laboratorium Chemii;
4)
Samodzielne Laboratorium Długości;
5)
Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu;
6)
Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii;
7)
Samodzielne Laboratorium Masy;
8)
Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego;
9)
Samodzielne Laboratorium Przepływów;
10)
Samodzielne Laboratorium Termometrii;
11)
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu;
12)
Departament Certyfikacji;
13)
Departament Innowacji i Rozwoju;
14)
Departament Nadzoru i Kontroli;
15)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz;
16)
Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3. 
1. 
Prezes kieruje GUM przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2.
2. 
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników GUM do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  4. 
1. 
Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych, a także szczegółowy tryb pracy GUM określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa, na wniosek dyrektora generalnego.
2. 
Obsługę Prezesa w zakresie określonym w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach oraz art. 31 ust. 2 i art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1365) zapewnia Departament Nadzoru i Kontroli.
§  5. 
1. 
Prezes może powoływać i odwoływać zespoły problemowe, w szczególności zespoły do spraw realizacji projektów, zespoły o charakterze opiniodawczym lub doradczym, z zakresu swojego działania. Powołując zespoły problemowe, Prezes określa w szczególności cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
2. 
W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić eksperci zewnętrzni, w szczególności przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, a także organów administracji miar i organów administracji probierczej.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021