Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1071 oraz z 2020 r. poz. 347) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Stałego Komitetu Rady Ministrów wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,

b) przedstawiciele ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz ministrów - członków Rady Ministrów, zwani dalej "przedstawicielami ministrów",

c) przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów.

3. Przedstawicielem Prezesa Rady Ministrów jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Przedstawicielem ministra jest wyznaczony przez ministra sekretarz stanu albo podsekretarz stanu odpowiedzialny za koordynację działań legislacyjnych w urzędzie obsługującym ministra.

5. Jeżeli ministra obsługuje więcej niż jeden urząd, minister może wyznaczyć:

1) jednego przedstawiciela, spośród podlegających mu sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w obsługujących go urzędach, odpowiedzialnego za koordynację działań legislacyjnych w obszarze właściwości ministra albo

2) po jednym przedstawicielu z każdego z obsługujących go urzędów, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, odpowiedzialnego za koordynację działań legislacyjnych w danym urzędzie.

6. W przypadku braku możliwości wyznaczenia przedstawiciela ministra w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów może brać udział minister, na prawach jego członka.

7. Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w liczbie nie większej niż trzech, wyznacza Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. W przypadku nieobecności członka Stałego Komitetu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, na posiedzeniu, w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Komitet bierze udział inny sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, pisemnie przez niego upoważniony, albo minister.

9. Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w ust. 1 pkt 2 lit. a do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

10. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, powołać i odwołać nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących tego Komitetu spośród jego członków.

11. Sekretarzem Stałego Komitetu Rady Ministrów jest osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniająca obsługę prac tego Komitetu.";

2)
w § 13 wyrazy "§ 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 9";
3)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Stały Komitet Rady Ministrów składa Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, sprawozdanie ze swojej działalności.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021