Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.:
1)
jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:
a)
1347,22 zł - za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:
-
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
-
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
-
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,
b)
14,51 zł - za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej,
c)
14,51 zł - za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby;
2)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 wynosi 13,23 zł;
3)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - wynosi 0,68 zł za każdy stopień przekroczenia,
b)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - wynosi 1,37 zł za każdy stopień przekroczenia;
4)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,37 zł,
b)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,42 zł,
c)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,82 zł,
d)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 13,23 zł;
5)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3 wynosi 13,23 zł;
6)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 13,23 zł;
7)
jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:
a)
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b)
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c)
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- są określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka
1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) 1 301,57 zł
2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1 301,57 zł
3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1 301,57 zł
4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1 301,57 zł
5 Aldryna (C12H8Cl6) 1 301,57 zł
6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1 301,57 zł
7 Endryna (C12H8Cl6O) 1 301,57 zł
8 Izodryna (C12H8C16) 1 301,57 zł
9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1 193,49 zł
10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole 1 193,49 zł
11 Heksachlorobenzen (HCB) 1 193,49 zł
12 Heksachlorobutadien (HCBD) 1 193,49 zł
13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1 193,49 zł
14 1,2-dichloroetan (EDC) 1 193,49 zł
15 Trichloroetylen (TRI) 1 193,49 zł
16 Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) 1 193,49 zł
17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1 193,49 zł
18 Kadm 1 193,49 zł
19 Rtęć 1 193,49 zł
20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1 193,49 zł
21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1 193,49 zł
22 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 894,79 zł
23 Antymon 894,79 zł
24 Arsen 894,79 zł
25 Chlor wolny 894,79 zł
26 Chlor całkowity 894,79 zł
27 Cyjanki wolne 894,79 zł
28 Chrom+6 894,79 zł
29 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne) 894,79 zł
30 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 894,79 zł
31 Miedź 894,79 zł
32 Nikiel 894,79 zł
33 Ołów 894,79 zł
34 Siarczki 894,79 zł
35 Srebro 894,79 zł
36 Aldehyd mrówkowy 716,12 zł
37 Chrom ogólny 716,12 zł
38 Bar 716,12 zł
39 Beryl 716,12 zł
40 Bor 716,12 zł
41 Cyjanki związane 716,12 zł
42 Cynk 716,12 zł
43 Cyna 716,12 zł
44 Kobalt 716,12 zł
45 Molibden 716,12 zł
46 Selen 716,12 zł
47 Tal 716,12 zł
48 Tytan 716,12 zł
49 Wanad 716,12 zł
50 Akrylonitryl 477,38 zł
51 Fenole lotne (index fenolowy) 477,38 zł
52 Kaprolaktam 477,38 zł
53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 477,38 zł
54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 477,38 zł
55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 477,38 zł
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 477,38 zł
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 477,38 zł
58 Rodanki 477,38 zł
59 Fluorki 272,82 zł
60 Azot ogólny 27,27 zł
61 Azot amonowy 27,27 zł
62 Azot azotanowy 27,27 zł
63 Azot azotynowy 27,27 zł
64 Fosfor ogólny 27,27 zł
65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 27,27 zł
66 Glin 16,39 zł
67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 16,39 zł
68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 16,39 zł
69 Potas 16,39 zł
70 Siarczyny 16,39 zł
71 Sód 16,39 zł
72 Żelazo ogólne 16,39 zł
73 Zawiesina ogólna 5,05 zł
74 Chlorki 5,05 zł
75 Siarczany 5,05 zł
76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 5,05 zł
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024