Obowiązki sprawozdawcze w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 stycznia 1997 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach sprawozdawczych oznaczonych symbolami:
1)
MPiPS-01 - Sprawozdanie miesięczne o rynku pracy wraz z załącznikami:
-
nr 1 - Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy - sporządzanym kwartalnie,
-
nr 2 - Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności - sporządzanym kwartalnie,
-
nr 3 - Bezrobotni według grup zawodów i zawodów - sporządzanym półrocznie,
2)
MPiPS-02 - Sprawozdanie miesięczne o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy,
3)
MPiPS-03 - Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach,

według wzorów stanowiących załącznik nr 1-3 do zarządzenia.

§  2.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy:
1)
Krajowego Urzędu Pracy,
2)
wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy,
3)
wojewódzkich zespołów pomocy społecznej,
4)
ośrodków pomocy społecznej.
§  3.
1.
Rejonowe urzędy pracy sporządzają i przekazują do wojewódzkich urzędów pracy:
1)
sprawozdanie miesięczne o rynku pracy na formularzu MPiPS-01 - nie później niż 5 dnia roboczego następnego miesiąca:
a)
załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy oraz załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności - nie później niż 8 dnia roboczego w miesiącu kwietniu, lipcu, październiku i styczniu każdego roku, z danymi statystycznymi za poprzedni kwartał,
b)
załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 - Bezrobotni według grup zawodów i zawodów - nie później niż 8 dnia roboczego w miesiącu lipcu i styczniu każdego roku, z danymi statystycznymi za poprzednie półrocze,
2)
sprawozdanie miesięczne o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy na formularzu MPiPS-02 - nie później niż 8 dnia roboczego następnego miesiąca.
2.
Wojewódzkie urzędy pracy przekazują do urzędów statystycznych, skontrolowane pod względem merytorycznym, sporządzone przez rejonowe urzędy pracy:
1)
sprawozdanie miesięczne MPiPS-01 - do 7 dnia roboczego następnego miesiąca:
a)
załącznik nr 1 - Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy oraz załącznik nr 2 - Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności - do 10 dnia roboczego miesiąca kwietnia, lipca, października i stycznia każdego roku, z danymi statystycznymi za poprzedni kwartał,
b)
załącznik nr 3 - bezrobotni według grup zawodów i zawodów - do 10 dnia roboczego miesiąca lipca i stycznia każdego roku, z danymi za poprzednie półrocze.
3.
Wojewódzkie urzędy pracy dokonują kontroli merytorycznej otrzymanych sprawozdań MPiPS-02, sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je do urzędów statystycznych oraz Krajowego Urzędu Pracy w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca.
4.
Krajowy Urząd Pracy sporządza sprawozdanie miesięczne MPiPS-02 i przekazuje je do Urzędu Statystycznego w Warszawie w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca.
5.
Ośrodki pomocy społecznej realizujące zadania pomocy społecznej sporządzają i przekazują do wojewódzkich zespołów pomocy społecznej oraz urzędów statystycznych sprawozdanie na formularzu MPiPS-03 w terminie:
1)
półroczne - do dnia 25 lipca,
2)
roczne - do dnia 25 stycznia.
6.
Wojewódzkie zespoły pomocy społecznej dokonują kontroli merytorycznej otrzymanych sprawozdań, sporządzają sprawozdanie zbiorcze i przekazują je do Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz urzędów statystycznych w terminie:
1)
półroczne - do dnia 10 sierpnia,
2)
roczne - do dnia 10 lutego.
§  4.
Udział urzędów statystycznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego w opracowaniu danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu MPiPS-01 wraz z załącznikami i w sprawozdaniu MPiPS-02 oraz termin i sposób przekazywania tych danych do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Krajowego Urzędu Pracy określi odrębnie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.
Traci moc zarządzenie nr 48 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Urz. MPiPS Nr 2, poz. 3 i Nr 7, poz. 9).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do danych statystycznych począwszy od stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MPiPS-01

Sprawozdanie o rynku pracy

za m-c ...................... 199...... r.

(pominięty)

OBJAŚNIENIA

do sporządzania na formularzu MPiPS-01 o rynku pracy

Dział  1.

STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

CZĘŚĆ  1.1.

STRUKTURA BEZROBOTNYCH

Wiersz 01. Ogółem. Należy podać liczbę osób, zarejestrowanych w rejonowym urzędzie pracy jako bezrobotne, spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie i staż.

Wiersz ten stanowi sumę wierszy 02 "Osoby poprzednio pracujące" i 04 "Osoby dotychczas nie pracujące".

1.
Rubryki 1 i 2. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym.

W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Uwaga: w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie należy uwzględniać osób, które uprawnione są do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. W populacji zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym należy uwzględnić zarówno bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy, jak również po raz kolejny.

Do kategorii bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny należy zaliczyć między innymi:

- osoby pozbawione statusu bezrobotnego np. z powodu 2-krotnej odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia, niestawienia się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy, a następnie odzyskujące status bezrobotnego w wyniku ponownej rejestracji lub uchylenia decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego,

- osoby, które zakończyły pracę w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, utraciły pracę stałą lub sezonową (krótkookresową) i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,

- osoby, które po otrzymaniu pożyczki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności pozarolniczej nie podjęły lub zaprzestały prowadzenia tej działalności, wyrejestrowały jej prowadzenie i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,

- osoby po ukończonym szkoleniu lub stażu pracy.

Jeśli zarejestrowany w miesiącu sprawozdawczym bezrobotny zostanie wyłączony z rejestru bezrobotnych i ponownie w tym samym miesiącu zarejestruje się lub odzyska status bezrobotnego (np. uchylenie decyzji), wówczas taką osobę należy ponownie uwzględnić w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym.

Uwaga: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym wykazana w części 1.1. Struktura bezrobotnych, w wierszu 01, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2. Bilans bezrobotnych, w wierszu 09, w rubrykach 1 i 2.

2.
Rubryki 3 i 4. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym.

W rubrykach tych należy podać liczbę osób, które w miesiącu sprawozdawczym:

- podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), a także podjęły działalność na własny rachunek, bez względu na okres wykonywania pracy,

- powiadomiły RUP o fakcie podjęcia pracy, chociaż pracę podjęły wcześniej (w poprzednich miesiącach).

Do osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, nie należy zaliczać bezrobotnych, którym wydano skierowanie do pracy, jeżeli urząd pracy nie uzyskał potwierdzenia pracodawcy o ich zatrudnieniu lub informacji bezrobotnego o jej podjęciu.

Uwaga: Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w części 1.1. w wierszu 01 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2, w wierszu 16, w rubrykach 1 i 2.

3.
Rubryki 5 i 6. Bezrobotni zarejestrowani - stan w końcu miesiąca sprawozdawczego.

W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w rejonowym urzędzie pracy według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie.

W liczbie tej nie powinny być ujęte osoby m.in.:

- odbywające szkolenie,

- absolwenci odbywający staż u pracodawcy,

- uprawnione do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1 w wierszu 01, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2 w wierszu 30, w rubrykach 1 i 2.

4.
Rubryki 7 i 8. Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku - stan w końcu miesiąca sprawozdawczego.

W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych w ostatnim dniu miesiąca, którym przysługuje prawo do zasiłku (z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie).

Wiersz 02. Osoby poprzednio pracujące. Należy tu zaliczyć osoby, które kiedykolwiek wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), a także prowadziły pozarolniczą działalność.

Wiersz 03. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Należy podać liczbę bezrobotnych, którzy z ostatniego miejsca pracy zostali zwolnieni z przyczyn wymienionych w art. 1 lub 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, z późniejszymi zmianami).

Wiersz 04. Osoby dotychczas nie pracujące. Do osób dotychczas nie pracujących należy zaliczyć osoby, które nigdy nie wykonywały pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), a także nie prowadziły pozarolniczej działalności. Do tej grupy należy zaliczyć również absolwentów szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a)-g) ustawy, jak również absolwentów po odbytym szkoleniu lub stażu pracy.

Wiersz 05. Niepełnosprawni. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy.

Wiersz 06. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca zameldowania lub pobytu osoby bezrobotnej, zgodnie z "Wykazem symboli terytorialnych województw, gmin i miast - podział terytorialny z dnia 1 stycznia 1992 r." (miejscowość uznana za wieś ma kod 9 w 6 pozycji symbolu terytorialnego).

Wiersz 07. Posiadający gospodarstwo rolne. Należy wpisać osoby zamieszkałe na wsi, będące właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnych oraz gospodarstw stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy.

CZĘŚĆ  1.2.

BILANS BEZROBOTNYCH

Wiersz 09. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym stanowi sumę dwóch wierszy, tj.:

- zarejestrowani po raz pierwszy - wiersz 10,

- powracający do rejestracji po raz kolejny - wiersz 11.

Osoby wykazywane w wierszu 11 należy wybrać z aktualnego rejestru bezrobotnych.

Wiersz 15. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinny tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które podjęły szkolenie lub staż).

Wiersz 17. Należy podać liczbę osób, które podjęły zatrudnienie na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wiersz 20. Należy podać liczbę osób, które podjęły zatrudnienie na okres do 6 miesięcy

Wiersz 22. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie oraz absolwentów, którzy podjęli staż (art. 37b ustawy).

Wiersz 27. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej.

Wiersz 28. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienia do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga: W wierszu 28 należy ująć osoby, które wyłączone zostały z ewidencji bezrobotnych z powodu posiadania uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (dotyczy to bezrobotnych, którzy do 31.12.1996 r. pozostawali w ewidencji urzędów pracy, a z dniem 1.01.1997 r. nabyli prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego).

Wiersz 30. Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Zbiorowość tę należy ustalić na podstawie kart rejestracyjnych bezrobotnych, które pozostały w ewidencji rejonowego urzędu pracy na koniec miesiąca sprawozdawczego (z wyjątkiem odbywających szkolenie lub staż). W zbiorowości tej należy ująć osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy (w. 31), jak również po raz kolejny.

CZĘŚĆ  1.3.

BILANS ABSOLWENTÓW

Wiersz 32. Bezrobotni absolwenci według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie.

W rubryce 1 należy podać ogólną liczbę absolwentów szkół ponadpodstawowych (suma rubryk od 2 do 6), wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a)-g) ustawy.

W rubryce 6 należy ująć absolwentów określonych w lit. d), e) i f) wymienionego artykułu.

W rubryce 7 należy ująć absolwentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy.

Wiersz 33. Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym. Wiersz ten stanowi sumę wierszy, tj.:

- zarejestrowani po raz pierwszy - wiersz 34,

- zarejestrowani po raz kolejny - wiersz 35.

Wiersz 38. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinni tu być ujęci absolwenci, którzy utracili status osoby bezrobotnej. Dotyczy to również absolwentów, którzy rozpoczęli szkolenie lub staż pracy.

Wiersz 42. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które rozpoczęły szkolenie. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37a ustawy. Osoby ujęte w wierszu 42 w rubryce 1 powinny być również ujęte w wierszu 22 w części 1.2 działu 1 oraz w wierszu 05 w części 2.2 działu 2 sprawozdania.

Wiersz 43. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które rozpoczęły staż pracy. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37b ustawy. Osoby te należy również wykazać w wierszu 22 w części 1.2 działu 1 sprawozdania.

Wiersz 44. Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Należy podać liczbę bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w rejonowym urzędzie pracy w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie.

Wiersz 45 (46). Należy podać liczbę absolwentów, którzy ukończyli szkolenie (staż pracy) w miesiącu sprawozdawczym.

Dział  2.

POŚREDNICTWO PRACY

CZĘŚĆ  2.1.

OFERTY PRACY

Oferty pracy są to zgłoszone przez pracodawców wolne miejsca zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

CZĘŚĆ  2.2.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Wiersz 05. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym rozpoczęły szkolenie (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

Wiersz 06. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym ukończyły szkolenie, nawet wówczas, gdy dana osoba podjęła pracę (po ukończeniu szkolenia) w miesiącu sprawozdawczym.

Wiersz 08. Należy wykazać osoby, które podjęły pracę w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkolenia.

CZĘŚĆ  2.3.

W części 2.3 należy wykazać osoby:

- w wierszu 17 poszukujące pracy, określone w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, z wyłączeniem osób mających status bezrobotnego oraz uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego,

- w wierszu 18 uprawnione do zasiłku przedemerytalnego (art. 37j ustawy),

- w wierszu 19 uprawnione do świadczenia przedemerytalnego (art. 37k ustawy).

Uwaga: W wierszach tych należy ująć odpowiednio osoby wykazane w wierszu 28, części 1.2 działu 1 sprawozdania.

Dział  3.

ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

W dziale tym należy wykazać liczbę zakładów i osób, do których mają zastosowanie przepisy art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Wiersz 1. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Tryb dokonywania zgłoszeń i zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy reguluje art. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Rubryki 5-8 dotyczą zakładów i osób, których zgłoszenia, według stanu w końcu miesiąca, są aktualne, tj. pomniejszone o te, z których realizacji pracodawca zrezygnował.

Wiersz 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W tym wierszu należy podawać liczbę osób i zakładów, które dokonały (na podstawie wcześniejszych zgłoszeń) zwolnień, niezależnie od tego, czy osoby zwolnione zgłosiły się do rejonowego urzędu pracy.

Przez dokonanie zwolnienie należy rozumieć wręczone wypowiedzenie.

Uwaga: W miesiącu styczniu liczby wykazane w rubrykach 1-4 powinny być równe liczbom wykazanym w rubrykach odpowiednio 5-8.

Załącznik Nr  1

DO SPRAWOZDANIA MPIPS-01 - BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

Załącznik ten należy sporządzać kwartalnie, czyli według stanu na 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12 każdego roku.

Czas pozostawania bez pracy (wykazany w główce załącznika) obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, tj. od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w rejonowym urzędzie pracy, obliczony w pełnych miesiącach.

Wiek (wykazany w boczku). Podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia.

Na przykład bezrobotny:

a) w wieku 17 lat i 9 miesięcy, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy, powinien zostać wykazany w wierszu 01 i w rubrykach 1 i 4,

b) w wieku 17 lat, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy 1 dzień, powinien zostać wykazany w wierszu 01 i w rubrykach 1 i 5.

Staż pracy ogółem (wykazany w boczku). W wierszach od 13 do 18 podaje się bezrobotnych poprzednio pracujących (zgodnie z definicją osoby poprzednio pracującej, wiersz 02 działu 1 sprawozdania), według lat stażu pracy w podziale zgodnie z formularzem.

W wierszu 19 (bez stażu) wpisuje się bezrobotnych dotychczas nie pracujących (zgodnie z definicją osoby dotychczas nie pracującej, wiersz 04 działu 1 sprawozdania MPiPS-01).

Na przykład bezrobotna kobieta, która pracowała:

a) 5 lat i 5 miesięcy, a obecnie pozostaje bez pracy 12 miesięcy, powinna być wykazana w wierszu 15 i w rubrykach 1, 5, 8, 12,

b) 5 lat, a obecnie pozostaje bez pracy 12 miesięcy i 1 dzień, powinna być wykazana w wierszu 14 i w rubrykach 1, 6, 8, 13.

Uwaga: Dane uzyskane z sumowania wierszy odpowiednio: 01-07, 08-12, 13-19 dla rubryk 1 i 8 powinny być równe i zgodnie z danymi podanymi w dziale 1 wierszu 01 w rubrykach 5 i 6 sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 sporządzanego według stanu na dzień 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12.

Załącznik Nr  2

- BEZROBOTNI WEDŁUG EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI.

Podstawy do zakwalifikowania bezrobotnego według rodzaju działalności wykonywanej w ostatnim miejscu pracy stanowi Europejska Klasyfikacja Działalności wprowadzona zarządzeniem nr 28 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 1990 r. o zasadach i trybie wdrażania od 1 stycznia 1991 r. Europejskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 47)

Załącznik nr 2 jest sporządzany w okresach kwartalnych według stanu na dzień 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12.

Obejmuje on wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, sklasyfikowanych według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej u ostatniego pracodawcy (poziom pierwszy - sekcje od A do Q).

Za pracodawców należy przyjąć wszystkie jednostki organizacyjne - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy.

Rubryka 1 wiersz 18 "Działalność nie zidentyfikowana". Należy tu wykazać bezrobotnych, których nie można zakwalifikować do odpowiedniej sekcji EKD z powodu braku wystarczających informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy.

Każda oferta pracy (zgodnie z definicją oferty pracy - patrz dział 2, część 2.1 sprawozdania MPiPS-01) musi zostać przypisania do odpowiedniej sekcji według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez pracodawcę, który daną ofertą zgłasza do urzędu pracy, np.: jeżeli instytucja, która została zaliczona do sekcji "administracja publiczna i obrona narodowa, gwarantowana prawnie opieka socjalna", zgłosiła ofertą pracy dla sprzątaczki, to oferta ta powinna być wykazana w wierszu 12 "r" w rubryce 11 w miesiącu, w którym została zgłoszona, i w rubryce 12, jeśli nie została ona zagospodarowana do końca miesiąca sprawozdawczego.

Uwaga: Dane wykazane w wierszach 19, 20 i 21 powinny być zgodne z odpowiednimi rubrykami sprawozdania MPiPS-01 w miesiącach kończących kwartał.

Załącznik Nr  3

- BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW I ZAWODÓW.

Nazwy i symbole należy wykazać zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

Załącznik nr 3 jest sporządzany w okresach półrocznych według stanu w dniu 30.06 i 31.12 każdego roku.

Bezrobotnych poprzednio pracujących należy klasyfikować według zawodu wykonywanego, wskazanego przez nich jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy (zgodnie z zapisem w części C "Karty rejestracyjnej bezrobotnego").

W boczku formularza należy wpisywać poszczególne zawody (specjalności), nadając im 7-cyfrowy symbol zawodu według "Klasyfikacji zawodów i specjalności".

Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków:

- nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego,

- nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie.

Rubryka 12. Liczba ofert pracy zgłoszonych w okresie sprawozdawczym.

Każda oferta pracy zgłoszona przez pracodawcę powinna zostać przypisana do odpowiedniego symbolu zawodu zgodnie z wykazem zawodów.

We wszystkich wierszach należy podać liczbę ofert pracy, zgłoszonych do rejonowego urzędu pracy w półroczu, za które sporządzane jest sprawozdanie. Jest to suma ofert pracy zgłoszonych w poszczególnych miesiącach danego półrocza, skorygowana o liczbę ofert pracy, które pracodawcy anulowali.

W rubryce 14 we wszystkich wierszach należy podać liczbę ofert pracy według stanu w końcu okresu sprawozdawczego, czyli 30.06 i 31.12 każdego roku.

Uwaga: Ostatni wiersz Ogółem (symbol zawodu = 9999999), stanowiący sumę wszystkich wierszy z zawodami, powinien być (w miesiącach kończących półrocze) zgodny z odpowiednimi rubrykami sprawozdania miesięcznego MPiPS-01.

Załącznik Nr  2

MPiPS-02

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy

za m-c .................................. 199 ..... r.

(pominięty)

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-02 o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy

Sprawozdanie MPiPS-02 o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy należy sporządzać w układzie kasowym, z wyjątkiem zobowiązań (dział 1 - wiersz 03 i 04), które należy wykazywać w układzie kosztowym.

Dział  2.

DOCHODY FUNDUSZU PRACY

1.
Wiersz 05 wypełniają wszyscy dysponenci Funduszu Pracy (KUP, WUP, RUP). Jest on sumą wierszy od 06 do 08.
2.
Wiersz 06 i 07 wypełnia Krajowy Urząd Pracy (KUP). W wierszu 06 należy podać kwotę składek na Fundusz Pracy wynikającą z przekazanych przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) "Zestawień saldowych rozliczeń zebranych składek na Fundusz Pracy oraz należnych składek od rejonowych urzędów pracy za bezrobotnych" - lp. 1 "zestawienia".
3.
W wierszu 07 należy podać kwotę dotacji na Fundusz Pracy otrzymaną z Ministerstwa Finansów.
4.
Wiersz 08 wypełniają wszyscy dysponenci Funduszu Pracy.
5.
W wierszu 09 rejonowe urzędy pracy (RUP) podają wpływy z tytułu spłaty udzielonych bezrobotnym i innym uprawnionym osobom oraz pracodawcom pożyczek z Funduszu Pracy (w tym zaległych i uzyskanych w wyniku egzekucji), bez odsetek, z tytułu ich oprocentowania, niedotrzymania terminów lub warunków umowy.
6.
W wierszu 10 rejonowe urzędy pracy podają dochody Funduszu Pracy uzyskane z tytułu wpływu odsetek (oprocentowanie i niedotrzymanie terminów lub warunków umowy) od udzielonych pożyczek.
7.
W wierszu 11 należy podać inne odsetki wpływające na konto Funduszu Pracy.
8.
Wiersz 12 wypełniają jedynie wojewódzkie urzędy pracy (WUP). Należy podać kwoty środków (przelewów redystrybucyjnych) otrzymanych z KUP. Kwota wykazana w tym wierszu przez WUP powinna odpowiadać kwocie środków przekazanych przez KUP (w. 62).

Dział  3.

WYDATKI FUNDUSZU PRACY

9.
Wiersz 13 wypełniają wszyscy dysponenci Funduszu Pracy. Rubr. 2 i 3 jest suma wierszy 14+22+24+26+50 do 60.
10.
Wiersz 14 i 15 wypełniają RUP i KUP.

Wiersz 14 rubr. 2 i 3 jest sumą wierszy 15+16.

11.
W wierszu 15 w rubr. 2 i 3 RUP podają kwoty wypłaconych w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków za okres niezdolności do pracy itp. (bez względu na to, czy osoby, które otrzymały te zasiłki, pobierały zasiłki dla bezrobotnych, czy nie) - oraz ewentualnie odprowadzonych bezpośrednio do oddziału ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków poza "saldowym" rozliczeniem z ZUS dokonywanym przez KUP. KUP podaje kwoty należnych ZUS (rozliczonych) składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków, wynikające z przekazanych przez oddziały ZUS "Zestawień saldowych rozliczeń zebranych składek na Fundusz Pracy oraz należnych składek od rejonowych urzędów pracy za bezrobotnych" (kwotę potrąconą przez oddziały ZUS) - lp. 2 "zestawienia", z wyjątkiem składek od zasiłków szkoleniowych (do czasu ich wyczerpania) i stypendiów, które rejonowe urzędy pracy wykazują w wierszach 28 i 44.
12.
W wierszu 16 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych w okresie sprawozdawczym zasiłków dla bezrobotnych w przeliczeniu na pełny okres miesięczny, w tym również zasiłków w okresie odbywania szkolenia,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych zasiłków wraz z zaliczką na podatek dochodowy (bez składki na ubezpieczenie społeczne).

Wiersz 16 jest sumą wierszy od 17 do 20.

Przeliczenie na pełny okres miesięczny dotyczy osób (liczb) podawanych w rubr. 1 następujących wierszy: 16-20, 22, 24, 28-29, 32-33, 40, 42-43, 46-50; np. jeżeli w okresie sprawozdawczym wypłaconego zasiłki, stypendia lub zrefundowano koszty za 10 osób za okresu po 20 dni każdej z osób, to w odpowiednim wierszu rubr. 1 należy wstawić liczbę 7 (10 osób x 20 dni = 200 osobodni : 30 dni = 6,6).

13.
W wierszach od 17 do 20 rejonowe urzędy pracy podają:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych zasiłków według ich wysokości,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych zasiłków, z zaliczką na podatek dochodowy (bez składki na ubezpieczenie społeczne) według ich wysokości. W wierszu 20 należy uwzględnić między innymi zasiłki wypłacone absolwentom (do czasu ich wyczerpania) oraz innym bezrobotnym uprawnionym do zasiłku w wysokości innej niż podana w wierszach od 17 do 19.

14.
W wierszu 22 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych zasiłków przedemerytalnych na podstawie art. 37j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą",

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych zasiłków przedemerytalnych.

15.
W wierszu 24 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych świadczeń przedemerytalnych na podstawie art. 37k ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych świadczeń przedemerytalnych.

16.
W wierszu 26 rubr. 2 i 3 należy podać sumę wydatków poniesionych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wykazanych w wierszach 27+32+33+35 do 41+46+47. Jeżeli wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą rozliczenia dłuższego/krótszego niż 1 miesiąc, wówczas liczbę osób z rubr. 1 (po przeliczeniu na pełny okres miesięczny) należy zwiększyć/zmniejszyć proporcjonalnie do okresu rozliczenia.

Zasada proporcjonalnego wyliczenia liczby osób, za które dokonano refundacji kosztów za okres dłuższy (krótszy) niż jeden miesiąc, może mieć zastosowanie, w zależności od zasad przyjętych przez RUP lub/i WUP, w umowach miedzy stronami lub wynikłych z przesunięcia terminów płatności w rubr. 1 następujących wierszy: 29, 32-33, 37, 40, 42, 46, 47, 50 oraz innych wierszy, jeżeli nastąpiło kumulowanie płatności za okresy wcześniejsze. Na przykład jeżeli refundacja kosztów prac interwencyjnych następuje za dwa miesiące - co drugi miesiąc (np. luty) i dotyczy 10 osób, przy założeniu ich pracy przez pełny miesiąc, to w wierszu 32 rubr. 1 należy wstawić liczbę 20 (10 osób x 2 miesiące = 20), gdyż refundacja dotyczyła 10 osób zatrudnionych w styczniu i lutym. Niezależnie od powyższego należy stosować zasadę przeliczania osób (liczb) na pełny okres miesięczny.

17.
Wiersz 27 jest sumą wierszy od 28 do 30.
18.
W wierszu 28 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych dodatków szkoleniowych na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy (oraz ew. zasiłków szkoleniowych na podstawie dotychczasowych przepisów); osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych i dodatek szkoleniowy wykazywane są w wierszach od 17 do 20,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych dodatków szkoleniowych (ew. zasiłków szkoleniowych) łącznie z odprowadzoną zaliczką na podatek dochodowy (bez składki na ubezpieczenie społeczne).

19.
W wierszu 29 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, za które sfinansowano koszty szkoleń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. za bezrobotnych i inne uprawnione osoby oraz pracowników, o których mowa w art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 3 i 10, art. 39 pkt 2 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 koszty szkolenia osób ujętych w rubr. 1.

20.
W wierszu 30 urzędy pracy podają kwotę odprowadzonych bezpośrednio składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków szkoleniowych (do czasu ich wyczerpania) i ewentualne inne koszty.
21.
W wierszu 32 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, za które zrefundowano pracodawcom część kosztów na podstawie art. 19 ustawy (wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne),

- w rubr. 2 i 3 kwoty kosztów zrefundowanych pracodawcom oraz jednorazowe refundacje za dalsze zatrudnienie osób na czas nieokreślony - art. 19 ust. 3 ustawy.

22.
W wierszu 33 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób zatrudnionych przy robotach publicznych, za które zrefundowano koszty organizatorom tych robót na podstawie art. 20 ustawy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i koszty rzeczowe),

- w rubr. 2 i 3 kwoty zrefundowanych kosztów (wraz z ewentualnymi zaliczkami).

23.
W wierszu 34 należy podać kwotę refundacji kosztów rzeczowych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy.
24.
W wierszu 35 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności na własny rachunek na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw.

25.
W wierszu 36 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych, jaka zostanie utworzona w wyniku udzielonych pożyczek pracodawcom na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw.

26.
W wierszu 37 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, którym dofinansowano różnicę między stopą procentową kredytu refinansowego (lombardowego) a preferencyjną stopą procentową stosowaną wobec pożyczkobiorców Funduszu Pracy na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw.

27.
W wierszu 38 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, którym udzielono pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia na podstawie art. 16a ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty pożyczek przyznanych jw.

28.
W wierszu 39 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, którym dokonano zwrotu udokumentowanych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa dotyczących podejmowanych działań na podstawie art. 18 ust. 5a ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty dokonanych zwrotów kosztów jw.

28.
W wierszu 40 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób objętych programami specjalnymi, za które sfinansowano wydatki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalistycznych przeciwdziałania bezrobociu (Dz. U. Nr 134, poz. 661),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesionych wydatków jw.

30.
Wiersz 41 jest sumą wierszy 42+43+45.
31.
W wierszu 42 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę zatrudnionych absolwentów, za których zrefundowano pracodawcom koszty na podstawie art. 37e ustawy (wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne),

- w rubr. 2 i 3 kwoty refundowanych kosztów jw.

32.
W wierszu 43 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych stypendiów za okres szkolenia, stażu i nauki zgodnie z art. 37a, 37b i 37d ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych stypendiów łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne.

33.
W wierszu 44 RUP podają kwoty odprowadzonych bezpośrednio składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów.
34.
W wierszu 45 rubr. 2 i 3 należy podać kwoty wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu przez absolwentów, zgodnie z art. 37b ust. 4 ustawy.
35.
W wierszu 46 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę bezrobotnych, za których zrefundowano pracodawcom składkę na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 22a ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty poniesionych wydatków jw.

36.
W wierszu 47 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób korzystających z form aktywnych nie wymienionych w wierszach od 28 do 46, którym np. dokonano zwrotu kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy, wydano bilety kredytowe na przejazd do miejsca przyszłego zatrudnienia na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy, oraz poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej, którym wydano bilet kredytowy na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy, oraz inne osoby,

- w rubr. 2 i 3 kwoty poniesionych wydatków jw.

Zwrot kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem dotyczących podjęcia stażu lub szkolenia należy wykazywać w wierszu 29 sprawozdania (art. 31 ust. 6 ustawy).

37.
W wierszu 48 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób objętych aktywnymi formami, zamieszkałych na wsi, zgodnie z objaśnieniami podanymi do sprawozdania MPiPS-01,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wydatków poniesionych na tę grupę osób.

38.
W wierszu 49 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę absolwentów objętych aktywnymi formami,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wydatków poniesionych na tę grupę osób.

39.
W wierszu 50 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, których wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń zostały zrefundowane na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 10 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty refundacji jw.

40.
W wierszu 51 należy podać:

- w rubr. 1 liczbę pracowników, za których zrefundowano dodatki i premie oraz składkę na ubezpieczenie społeczne za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich, na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 12 ustawy,

- w rubr. 2 i 3 kwoty refundacji jw.

41.
W wierszu 52 należy podać koszty obsługi pożyczek itp. zleconych do realizacji bankom i innym instytucjom, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 15 ustawy.
42.
W wierszu 53 należy podać koszty opłat pocztowych, postępowania sądowego i egzekucyjnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4, 15, 20 ustawy.
43.
W wierszu 54 należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 17 ustawy.
44.
W wierszu 55 należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 9, 11 ustawy.
45.
W wierszu 56 należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 19 ustawy.
46.
W wierszu 57 należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16 ustawy.
47.
W wierszu 58 należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 21 ustawy.
48.
W wierszu 59 KUP podaje koszty poboru składek na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 28 ustawy.
49.
W wierszu 60 należy podać kwoty wydatków poniesionych z Funduszu Pracy, nie ujętych w wierszach 14+22+24+26+50 do 59.
50.
W wierszu 61 urzędy pracy podają kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych z Funduszu Pracy wynagrodzeń, podanych w wierszach: 32, 33, 42, 47, 50, 51.
51.
W wierszach 62 należy podać kwoty środków (przelewów redystrybucyjnych) przekazanych przez dysponenta pierwszego stopnia do WUP. Wiersz ten wypełnia tylko KUP i nie podlega sumowaniu z innymi wydatkami Funduszu Pracy.

Załącznik Nr  3

MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń

pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

za ................................................ 199 .......

(pominięty)

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Dział  1.

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W WOJEWÓDZKICH ZESPOŁACH POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczbę pracowników zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) należy podać wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. 30.VI. lub 31.XII. Należy uwzględnić wszystkich pracowników zatrudnionych bez względu na wymiar czasu pracy (nie dokonując przeliczenia na pełne etaty). Liczba zatrudnionych nie obejmuje pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, opiekuńczych, bezpłatnych.

W wierszu 04 należy podać liczbę dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej bez ich zastępców (wymienionych w wierszu 05).

Zastępców dyrektorów i zastępców kierowników należy podać w wierszu 05.

Wiersz 04 nie obejmuje stanowisk kierowników sekcji.

W wierszach 04-15 należy podać liczbę pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, zgodnie ze stanowiskiem wyszczególnionym w zawartych umowach o pracę. Oznacza to, że np. kierownik ośrodka lub jego zastępca, tj. stanowiska zgodnie z umowami o pracę, wykonujący jednocześnie obowiązki pracownika socjalnego, powinni być wykazani wyłącznie w wierszu 04 (kierownik) lub 05 (zastępca kierownika), natomiast nie powinni być wykazani np. w wierszu 08 (specjalista pracy socjalnej).

Dział  2A.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Za rodzinę należy uznać, zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, zm.: z 1994 r. Nr 62, poz. 265; z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687), osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Wiersze 01-13 należy wypełnić dla osób, którym przyznano świadczenie wg kryteriów ustalonych przed nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, tzn. na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, zm.: z 1994 r. Nr 62, poz. 265).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459) wiersze 01-07 należy wypełniać najpóźniej do 31 grudnia 1998 r., natomiast wiersze 08-13 do 31 grudnia 1996 r.

Pozostałe wiersze działu 2A. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom wypełniamy zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej po nowelizacji, tzn. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, zm.: z 1994 r. Nr 62, poz. 265; z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687).

Dział 2A wypełniamy zgodnie z zasadą, że w danym wierszu dotyczącym danego świadczenia rodzinę należy wymienić tylko raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i świadczeń. Na przykład w wierszu 22 Zasiłki okresowe w kolumnie 1, 2 i 3 wymienimy rodzinę tylko raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i zasiłków. Oznacza to, że w rodzinie 3-osobowej, w której jedna osoba otrzymała decyzją zasiłek okresowy na 2 miesiące - styczeń i luty i następnie również decyzją na kolejne 3 miesiące - lipiec, sierpień i wrzesień, wiersz 22 wypełniamy w następujący sposób:

kolumna
wiersz 22 1 2 3 4 5
1 3 1 5 ..............

wyliczona łączna kwota

w okresie sprawozdawczym

Przy zachowaniu tej zasady wypełniamy pozostałe wiersze działu 2A oraz wiersze działu 2B Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.

Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:

- renty socjalnej - 1 zasiłek

- zasiłku stałego wyrównawczego - 1 zasiłek

- zasiłku stałego w pełnej wysokości - 1 zasiłek

- zasiłku okresowego - 1 zasiłek

- dodatku do zasiłku stałego - 1 dodatek

- dodatku do renty socjalnej - 1 dodatek

- zasiłku na leki - 1 zasiłek

- biletu kredytowego - 1 bilet

- klęski żywiołowej lub ekologicznej - 1 decyzję przyznającą daną pomoc

- specjalistycznej usługi opiekuńczej - 1 godzinę usługi

- zasiłku rodzinnego - 1 zasiłek

- zasiłku pielęgnacyjnego - 1 zasiłek.

W wierszu 33 "Zasiłki na leki" należy wymienić rodziny otrzymujące pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy (Dz. U. Nr 34, poz. 148).

W wierszach 34-36 "Ochrona macierzyństwa" należy wymienić rodziny, które otrzymują pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441, z 1994 r. Nr 44, poz. 172 i z 1996 r. Nr 123, poz. 577).

W wierszu 39 należy wymienić specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

W wierszach 42 i 43 "Zasiłki rodzinne" i "Zasiłki pielęgnacyjne" należy wymienić rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681).

Dział  2B.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:

- schronienia - 1 nocleg lub 1 zasiłek na nocleg

- posiłku - 1 posiłek lub 1 zasiłek na posiłek

Przez posiłek rozumiemy 1 danie gorące. W wierszu 03 wyszczególniamy wszystkie rodziny otrzymujące tę formę pomocy na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265, z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687).

Uwaga: za osobę (osoby), której decyzją przyznano świadczenie, w przypadku posiłków w szkole, należy przyjąć dziecko (lub dzieci), które korzystało z tego świadczenia, a nie matkę lub inną osobę, na którą została wystawiona decyzja.

- ubrania - 1 decyzję przyznającą to świadczenie

- usługi opiekuńczej - 1 godzinę usługi

- usługi opiekuńczej

specjalistycznej - 1 godzinę usługi

- zasiłków celowych

na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku

zdarzenia losowego - 1 zasiłek

- pogrzebu - liczbę osób zmarłych

UWAGA: w działach 3, 4 i 5 należy uwzględnić osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej, z wyłączeniem osób otrzymujących wyłącznie zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dział  3.

LICZBA OSÓB i RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ

Dział 3 "Liczba osób i rodzin objętych pomocą" wypełniamy przy zachowaniu zasady, iż dana rodzina korzystająca ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych, a także zadań własnych, wystąpi tylko raz w wierszu 02 (otrzymała świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych), tylko raz w wierszu 03 (otrzymała świadczenia przyznane w ramach zadań własnych), a także tylko raz w wierszu 01 (otrzymała pomoc niezależnie od źródła finansowania - zadania zlecone - własne).

Przykład 1.

Rodzina 5-osobowa (mąż, żona i troje dzieci, w tym 1 dziewczynka), w której osoby otrzymały:

- mąż - zasiłek okresowy w styczniu, lutym i następnie w kwietniu i maju,

- żona - zasiłek na leki w październiku i listopadzie, bilet kredytowy w czerwcu i lipcu, zasiłek celowy w maju,

wiersze 01-05 należy wypełnić w sposób następujący:

kolumna
1 2 3 4
wiersz 01 mąż

żona

- korzystają z pomocy bez względu na

źródło finansowania (zlecone-własne)

2 1 5 2
wiersz 02 mąż

żona

- zasiłek okresowy

- zasiłek na leki - bilet kredytowy

2 1 5 2
wiersz 03 żona - zasiłek celowy 1 1 5 2
wiersz 04 - - - - -
wiersz 05 - - - - -

Przykład 2.

Rodzina 6-osobowa: mąż, żona, 2 dzieci, teść, teściowa - otrzymująca:

mąż - zasiłek okresowy przez 5 miesięcy

żona - zasiłek okresowy przez 2 miesiące oraz zasiłek celowy

pierwsze dziecko

(chłopiec) - zasiłek celowy - kolonie w lipcu

drugie dziecko

(dziewczynka) - zasiłek celowy - obiady w szkole przez 9 miesięcy

teściowa - świadczenia lecznicze oraz bilety kredytowe

w maju i czerwcu

teść - zasiłek stały przez okres 12 miesięcy.

Sposób wypełniania tabeli:

kolumna
1 2 3 4
wiersz 02 mąż - zasiłek okresowy 4 1 6 3
żona - zasiłek okresowy
teść - zasiłek stały
teściowa - bilety kredytowe
wiersz 03 żona - zasiłek celowy 4 1 6 3
pierwsze dziecko - zasiłek celowy - kolonie
drugie dziecko - zasiłek celowy - obiady w szkole
teściowa - świadczenia lecznicze
wiersz 01 mąż - zasiłek okresowy 6 1 6 3
żona - zasiłek okresowy - zasiłek celowy
teść - zasiłek stały
teściowa - świadczenia lecznicze - bilet

kredytowy

dziecko - zasiłek celowy - kolonie
dziecko - zasiłek celowy - obiady w szkole
wiersz 04 - - - - -
wiersz 05 - - - - -

W przypadku pomocy w formie kolonii, obiadów w szkole, za osobę otrzymującą decyzją świadczenie należy uznać osobę korzystającą z tego świadczenia, a więc dziecko ew. dzieci.

Podany powyżej sposób wypełniania tabeli pozwoli na wykazanie faktycznej liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenie (a także liczby rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach) w ramach zadań zleconych (wiersz 02), własnych (wiersz 03) oraz korzystających z pomocy bez względu na sposób finansowania (zlecone - własne) (wiersz 01). Pozwoli to uniknąć w danym wierszu 01, 02, 03 zawyżenia liczby rodzin i osób korzystających z danego rodzaju pomocy.

Wiersz 01 nie będzie więc sumą wierszy 02, 03 i 04.

W wierszach 01, 02 i 03 nie podajemy osób, którym pomoc została udzielona wyłącznie w formie pracy socjalnej. Osoby rodziny, liczbę osób w tych rodzinach otrzymujące tę formę pomocy wykazujemy wyłącznie w wierszu 05.

Oznacza to, że osoba (rodzina), która otrzymała pomoc w formie zasiłku okresowego, biletu kredytowego, zasiłku celowego oraz której udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, zostanie wykazana raz w wierszu 02 (zasiłek okresowy, bilet kredytowy), raz w wierszu 03 (zasiłek celowy), raz w wierszu 01 (korzysta z pomocy społecznej) oraz raz w wierszu 04 (otrzymała pomoc w formie pracy socjalnej).

Dział  4.

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Charakteryzując rodzinę z punktu widzenia powodu przyznania pomocy, należy podać wszystkie przyczyny trudnej sytuacji życiowej wymienione w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że w jednej rodzinie może wystąpić kilka przyczyn np. bezrobocie, alkoholizm itd., a więc dana rodzina powinna być wykazana w kilku wierszach.

Przykład:

Rodzina otrzymuje pomoc z powodu trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. bezrobociem i alkoholizmem. Rodzinę tę należy wykazać raz w wierszu 05 (bezrobocie) oraz raz w wierszu 11 (alkoholizm).

Za rodziny wielodzietne należy uznać rodziny posiadające 4 i więcej dzieci.

Dział  5.

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Dział 5 "Typy rodzin objętych pomocą społeczną" należy wypełniać wyłącznie w okresach rocznych, tj. za miesiące I-XII.

Przy wypełnianiu tego formularza należy uwzględniać ogólną zasadę, że rodzina objęta pomocą występuje tylko raz w wierszu 01, niezależnie od rodzaju, formy, liczby oraz źródła finansowania udzielonej pomocy. Natomiast w zależności od jej typu i składu (liczba osób, liczba dzieci) może wystąpić również w wierszach 08, 16 i 21.

Przykład:

Rodzina 5-osobowa (mąż, żona, troje dzieci), w której przeważającym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

Rodzinę tę należy wykazać w wierszach:

01 oraz 06

08 oraz 11

21 oraz 25.

Rodzina ta nie zostanie natomiast wykazana w wierszach 16-20, gdyż nie jest rodziną niepełną.

Liczba rodzin wykazana w wierszu 01 w kolumnie 1 i liczba osób w tych rodzinach (wiersz 01 kolumna 2) powinna być sumą wiersza 01 oraz wiersza 05 z działu 3 "Liczba osób i rodzin objętych pomocą".

Za rodzinę niepełną należy uznać rodzinę, w skład której wchodzi jedno z rodziców (matka lub ojciec) z dzieckiem (z dziećmi).

Za rodzinę emerytów i rencistów należy uznać rodzinę, w której wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.8.60

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Data aktu: 31/01/1997
Data ogłoszenia: 14/02/1997
Data wejścia w życie: 14/02/1997