Określenie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji na świadczenie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i przydziałem częstotliwości.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 11 kwietnia 1997 r.
w sprawie określenia trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji na świadczenie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i przydziałem częstotliwości.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa tryb i warunki przeprowadzenia przetargu w celu wyboru podmiotu, któremu będzie wydana koncesja na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu DCS 1800 MHz, wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w tym standardzie oraz przydziałem częstotliwości.
§  2.
W 1997 r. zostanie przeprowadzony przetarg na wydanie jednej koncesji na świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz. Koncesja będzie wydana łącznie z zezwoleniem na zakładanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w tym standardzie oraz przydziałem częstotliwości.
§  3.
Po dniu 1 lipca 1998 r. będą wydawane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardów GSM w paśmie 900 MHz i DCS w paśmie 1800 MHz, w miarę dostępności tych zakresów, oraz przy zastosowaniu preferencji dla rozwoju systemów dwumodowych GSM/DCS.
§  4.
1.
Zaproszenie do udziału w przetargu nastąpi poprzez ogłoszenie Ministra Łączności zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym.
2.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej, zebranie ofert oraz ich ocena zostaną przeprowadzone przez Zespół do Spraw Wprowadzania w Polsce Systemu DCS 1800 MHz, zwany dalej "Zespołem DCS", z siedzibą w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie, powołany decyzją nr 4 Ministra Łączności z dnia 24 stycznia 1997 r.
3.
Minister Łączności może w uzasadnionych przypadkach dokonywać zmian lub uzupełnień w składzie Zespołu.
4.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej zapewni obsługę administracyjną Zespołowi, o którym mowa w ust. 2.
5.
Zespół DCS funkcjonuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Ministra Łączności.
§  5.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w dwóch fazach:
1)
oceny wstępnej oferty,
2)
oceny techniczno-ekonomicznej oferty i oferowanej opłaty koncesyjnej.
2.
Szczegółowe warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz w dokumentacji przetargowej udostępnianej za opłatą.
3.
Określony w ogłoszeniu termin złożenia oferty nie może być krótszy niż 45 dni od dnia udostępnienia dokumentacji przetargowej.
4.
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
§  6.
Dokumentacja przetargowa powinna zawierać:
1)
zobowiązanie Telekomunikacji Polskiej SA, zwanej dalej "TP SA", do równorzędnego traktowania podmiotu, który otrzyma koncesję i zostanie operatorem DCS 1800 MHz, z innymi operatorami sieci komórkowych, w szczególności w zakresie dzierżawy zasobów transmisyjnych i połączeń między abonentami sieci TP SA i abonentami sieci DCS 1800 MHz,
2)
kryteria oceny ofert sprzyjające rozwojowi konkurencji na rynku usług cyfrowej telefonii komórkowej,
3)
warunek, że do udziału w przetargu na wydanie koncesji, o której mowa w § 1, nie będą dopuszczone podmioty będące operatorami GSM w Polsce. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 3.
§  7.
1.
Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w przetargu jest:
1)
dokonanie zakupu dokumentacji przetargowej,
2)
przedstawienie gwarancji bankowej według wzoru zamieszczonego w dokumentacji przetargowej, której wysokość zostanie określona w warunkach przetargowych,
3)
złożenie oferty w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu,
4)
zachowanie formy zgodności złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej,
5)
spełnienie wymogów formalnych określonych w dokumentacji przetargowej.
2.
Listę oferentów dopuszczonych do udziału w przetargu ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej oraz przesyła oferentom w terminie określonym w ogłoszeniu.
§  8.
1.
Uczestnicy postępowania przetargowego składają ofertę w zalakowanych opakowaniach w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, za poświadczeniem odbioru.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej przechowuje oferty w zalakowanych opakowaniach do chwili otwarcia ich przez Zespół DCS i zabezpiecza je w czasie trwania postępowania przetargowego i po jego zakończeniu.
§  9.
1.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie odpowiadać warunkom do wydania koncesji, określonym w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), niniejszym zarządzeniu lub dokumentacji przetargowej, Zespół DCS składa Ministrowi Łączności wniosek o uznanie przetargu za bezskuteczny.
2.
Minister Łączności zamieszcza ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym o uznaniu przetargu za bezskuteczny.
§  10.
Zespół DCS dokonuje oceny punktowej ofert według kryteriów podanych w dokumentacji przetargowej.
§  11.
Z postępowania przetargowego i oceny ofert Zespół DCS sporządzi protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Zespołu.
§  12.
1.
Protokoły, o których mowa w § 11, powinny zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie czasu i miejsca postępowania przetargowego,
2)
imiona i nazwiska członków Zespołu DCS,
3)
liczbę ofert poddanych ocenie wstępnej,
4)
liczbę oferentów zakwalifikowanych do drugiej fazy oceny,
5)
wskazanie oferty najkorzystniejszej wraz z oceną punktową i uzasadnieniem lub uzasadnienie wniosku o uznanie przetargu za bezskuteczny.
2.
Po zakończeniu postępowania przetargowego Zespół DCS przekazuje końcowy protokół Ministrowi Łączności.
3.
Minister Łączności ogłasza wyniki przetargu oraz powiadamia o nich pisemnie wszystkich oferentów w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania końcowego protokołu Zespołu DCS, o którym mowa w ust. 2.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.23.220

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji na świadczenie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych i przydziałem częstotliwości.
Data aktu: 11/04/1997
Data ogłoszenia: 22/04/1997
Data wejścia w życie: 30/04/1997