Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

M.P.76.5.21
UCHWAŁA Nr 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1976 r.
w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 254 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Fundusz Rozwoju Rolnictwa, zwany dalej "Funduszem", tworzy się z wpływów z podatku gruntowego wymierzonego według stawek kwotowych, pobieranego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Wysokość wpływów ustala się na podstawie procentowego udziału przypisu netto podatku gruntowego według stawek kwotowych w łącznej kwocie zobowiązania pieniężnego netto w roku podatkowym.
§  2.
1. Środki Funduszu powstające z wpływów uzyskanych z podatku gruntowego od właścicieli (posiadaczy) indywidualnych gospodarstw rolnych przypadają spółdzielniom kółek rolniczych, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym oraz państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej, zwanym dalej "uspołecznionymi jednostkami gospodarki rolnej", organizującym i wykonującym na terenie jednostki podziału administracyjnego stopnia podstawowego usługi produkcyjne na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych.
2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego na wniosek terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego dokonują rozdziału środków Funduszu między uspołecznione jednostki gospodarki rolnej, o których mowa w ust. 1.
§  3. Środki Funduszu powstające z wpływów uzyskanych z podatku gruntowego od rolniczych spółdzielni produkcyjnych przypadają tym spółdzielniom.
§  4. Ze środków Funduszu przypadających spółdzielniom kółek rolniczych i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przeznacza się:
1) 80% do dyspozycji spółdzielni,
2) 20% do dyspozycji zarządów Centralnych Związków Kółek Rolniczych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
§  5.
1. Środki Funduszu będące w dyspozycji uspołecznionych jednostek gospodarki rolnej przeznacza się na:
1) finansowanie inwestycji niezbędnych do zapewnienia wykonywania usług produkcyjnych na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych,
2) dokonywanie spłat bankowych kredytów inwestycyjnych,
3) finansowanie inwestycji związanych z produkcją rolniczą oraz inwestycji służących zaspokajaniu wspólnych potrzeb wsi.
2. Wykorzystywanie środków Funduszu na cele wymienione w ust. 1 pkt 3 przez spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne wymaga zgody wojewódzkich związków tych spółdzielni, a przez państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - zgody ich zjednoczeń.
3. Środki Funduszu przekazane uspołecznionym jednostkom gospodarki rolnej, jak też mienie nabyte ze środków Funduszu stanowią własność tych jednostek.
§  6. Środki Funduszu będące w dyspozycji zarządów Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych przeznacza się na:
1) uzupełnienie funduszów inwestycyjnych jednostek zrzeszonych w związkach kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
2) finansowanie inwestycji związków kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
3) uzupełnienie funduszu pomocy gospodarczej związków kółek rolniczych, funduszu rozwoju okręgowych spółdzielni budownictwa wiejskiego i funduszu rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
§  7.
1. Spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą przeznaczać w okresie do dnia 31 grudnia 1977 r. środki Funduszu na uzupełnienie funduszów własnych w obrocie do wysokości 50% wartości zapasów.
2. Wysokość środków Funduszu, jakie mogą być przeznaczone na uzupełnienie funduszów własnych w obrocie, ustalają wojewódzkie związki kółek rolniczych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych na wniosek spółdzielni zaopiniowany przez oddział wojewódzki Banku Gospodarki Żywnościowej.
§  8.
1. Środki Funduszu zgromadzone do dnia wejścia w życie uchwały na rachunkach kółek rolniczych lub na rachunkach wsi i miast przypadają uspołecznionym jednostkom gospodarki rolnej wykonującym usługi produkcyjne na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych.
2. Podstawą przekazania uspołecznionym jednostkom gospodarki rolnej środków Funduszu będących w dyspozycji kółek rolniczych jest uchwała zarządu kółka, a środków będących w dyspozycji wsi i miast uchwała większości właścicieli (posiadaczy) gospodarstw rolnych zobowiązanych do świadczenia podatku gruntowego.
§  9. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów może określić szczegółowe zasady wykorzystywania środków Funduszu.
§  10.
1. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego przelewają wpływy przypadające na rzecz Funduszu na rachunki właściwych banków spółdzielczych w Banku Gospodarki Żywnościowej oraz powiadamiają banki o wysokości kwot przypadających uspołecznionym jednostkom gospodarki rolnej.
2. Banki spółdzielcze przelewają środki Funduszu na rachunki środków funduszów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 i 4.
3. Środki Funduszu gromadzone na rachunkach środków funduszów inwestycyjnych są oprocentowane na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  11.
1. Terenowe organy administracji państwowej sprawują nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu będącymi w dyspozycji uspołecznionych jednostek gospodarki rolnej.
2. Minister Rolnictwa sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu będącymi w dyspozycji zarządów Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
§  12. Traci moc uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1972 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa (Monitor Polski z 1972 r. Nr 7, poz. 45 i z 1974 r. Nr 6, poz. 38).
§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020