Zm.: uchwała w sprawie uposażeń pracowników administracyjnych Prokuratury Generalnej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 3 lutego 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uposażeń pracowników administracyjnych Prokuratury Generalnej.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie uposażeń pracowników administracyjnych Prokuratury Generalnej (Monitor Polski Nr 79, poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załączniki nr 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2)
w § 2:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczący Rady Państwa w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami może dla stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 pod lp. 1-7 podwyższyć maksymalny dodatek specjalny dla danego stanowiska o jedną lub dwie stawki, a w stosunku do stawki pierwszej - o 500 do 1.000 zł.",

b)
w ust. 2 wyrazy "pod lp. 1-5" zastępuje się wyrazami "pod lp. 1-7";
3)
w § 3:
a)
w ust. 1 zastępuje się liczbę "4" liczbą "1",
b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników objętych niniejszą uchwałą, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.";

4)
w § 4:
a)
w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy:

"z wyjątkiem § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 369)",

b)
w ust. 2 wyrazy "z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.",
c)
skreśla się ust. 3;
5)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Przyznane pracownikowi nowe wynagrodzenie nie może być niższe od dotychczas pobieranego uposażenia netto łącznie z dodatkiem specjalnym oraz kwotą podwyżki płacy bądź dodatku otrzymywanego na podstawie uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).

2. Uznaje się za posiadających kwalifikacje do zachowania zajmowanych stanowisk, dla których przewidziano wymóg średniego wykształcenia - pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie uchwały, którzy przed tym dniem złożyli egzamin sekretarski."

§  2.
Do pracowników objętych uchwałą nie stosuje się przepisów § 1 i 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH, WYMAGANYCH KWALIFIKACJI, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH I DODATKÓW SPECJALNYCH

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane kwalifikacje: Uposażenie zasadnicze Stawka dodatku specjalnego w komórkach działalności:
wykształcenie lata pracy zawodowej szczebel kwota w zł podstawowej pomocniczej
1 2 3 4 5 6 7 8
Część A. Pracownicy administracyjni
1 Dyrektor departamentu wyższe 8 A 6.000 6-1 8-4
B 5.500
C 5.000
D 4.600
2 Wicedyrektor departamentu wyższe 8 A 5.200 7-2 9-5
B 4.800
C 4.500
D 4.200
3 Główny specjalista w departamencie wyższe 8 A 5.000 8-3 -
B 4.600
C 4.300
D 4.000
4 Starszy specjalista wyższe 7 A 4.600 10-4 -
B 4.300
C 4.000
D 3.800
5 Naczelnik wydziału*), starszy radca prawny wyższe 7 A

B

4.600

4.300

10-4 12-7
C 4.000
D 3.800
6 Kierownik działu, specjalista, radca prawny wyższe 6 A

B

4.400

4.100

12-5 -
C 3.850
D 3.600
7 Starszy radca, starszy inspektor, kierownik sekretariatu departamentu wyższe 5 A

B

4.200

3.900

16-6 16-8
(gabinetu), kierownik biblioteki centralnej średnie 10 C

D

3.650

3.400

E 3.200
8 Starszy referent prawny wyższe 3 A 3.500 do 11
B 3.200
C 2.950
D 2.700
E 2.500
9 Radca, inspektor, starszy statystyk, kierownik kancelarii tajnej, kierownik wyższe 2 A

B

3.500

3.200

do 11
kancelarii głównej, kierownik archiwum średnie 6 C 2.950
D 2.700
E 2.500
10 Referent prawny wyższe po stażu A 3.100 do 12
B 2.850
C 2.600
D 2.400
E 2.200
11 Starszy referent, statystyk, sekretarka Prokuratora Generalnego i wyższe po stażu A

B

3.100

2.850

do 12
zastępcy Prokuratora Generalnego średnie 3 C 2.600
D 2.400
E 2.200
12 Starszy sekretarz wyższe 2 A 3.100 do 12
B 2.850
średnie 3 C 2.600
D 2.400
E 2.200
13 Starszy księgowy wyższe po stażu A 3.100 do 12
B 2.850
średnie 1 C 2.600
D 2.400
E 2.200
14 Kierownik hali maszyn średnie 1 A 3.100 do 12
B 2.850
C 2.600
D 2.400
E 2.200
15 Sekretarz, starszy magazynier, intendent średnie 1 A

B

2.800

2.600

do 13
C 2.400
D 2.200
E 2.000
16 Sekretarka dyrektora departamentu (gabinetu), księgowy średnie po stażu A

B

2.800

2.600

do 13
C 2.400
D 2.200
E 2.000
17 Kierownik centrali telefonicznej, starszy teletypista średnie 1 A

B

2.700

2.450

do 14
C 2.200
D 2.000
E 1.800
18 Starsza maszynistka poza halą maszyn, pisanie bezbłędne z szybkością ponad 300 uderzeń na minutę A

B

C

2.700

2.450

2.200

do 14
D 2.000
E 1.800
19 Referent, magazynier średnie po stażu A 2.400 do 15
B 2.200
C 2.000
D 1.850
E 1.700
20 Maszynistka poza halą maszyn pisanie bezbłędne z szybkością ponad 230 uderzeń na minutę A

B

C

2.200

2.000

1.800

do 15
D 1.600
21 Archiwista, starsza telefonistka średnie po stażu A 2.200 do 15
B 2.000
C 1 800
D 1.600
22 Maszynistka w hali maszyn A 2.000 -
B 1.800
C 1.600
D 1.400
23 Telefonistka A 1.850 -
B 1.700
C 1.550
D 1.400
24 Stażysta wyższe - 1.800-2.200 -
średnie - 1.300-1.600
Część B. Pracownicy obsługi
1 Rzemieślnik-specjalista**) A 3.700 -
B 3.450
C 3.200
D 3.000
E 2.800
2 Rzemieślnik wykwalifikowany**),

palacz c.o.

A 2.900 -
B 2.650
C 2.400
D 2.200
3 Starszy woźny prezydialny A 2.000 do 15
B 1.800
C 1.650
D 1.500
4 Starszy woźny, robotnik gospodarczy A 2.000 -
B 1.800
C 1.650
D 1.500
5 Woźny, dźwigowy, szatniarz, starszy portier, starszy dozorca A

B

1.650

1.500

-
C 1.400
D 1.300
6 Portier, dozorca, goniec, sprzątaczka w systemie czasowym A

B

1.500

1.400

-
C 1.300
D 1.200
*) W komórkach działalności pomocniczej wykształcenie wyższe może być zastąpione średnim przy równoczesnym wydłużeniu wymaganego stażu pracy o 4 lata.

**) Przez rzemieślników wykwalifikowanych rozumieć należy pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a specjaliści - na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH

Stawka Kwota w złotych Stawka Kwota w złotych
1 4.500 9 1.400
2 4.000 10 1.200
3 3.500 11 1.000
4 3.000 12 800
5 2.600 13 650
6 2.200 14 500
7 1.900 15 350
8 1.650 16 200

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021