Zasady i tryb wydawania przez banki państwowym biurom (samodzielnym pracowniom) projektów środków pieniężnych na fundusz płac.

UCHWAŁA NR 123
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1959 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym biurom (samodzielnym pracowniom) projektów środków pieniężnych na fundusz płac.

§  1.
1.
Górną granicę środków pieniężnych na płace w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów stanowią:
1) 1
dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji, wynagradzanych według systemu zaliczkowo-rozliczeniowego, limit, kwartalnego operatywnego planu funduszu płac, skorygowany w razie niewykonania kwartalnego planu produkcji globalnej rzeczywistym procentem wykonania planu produkcji oraz zmniejszony o odpis na fundusz gwarancyjny w wysokości 5% skorygowanego funduszu płac tej grupy pracowników; zaliczkowa wypłata wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według tego systemu następuje w okresach kwartalnych, natomiast wypłata rozliczeniowa na koniec miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie zlecenia;
2) 2
dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji, wynagradzanych według systemu czasowo-premiowego, limit kwartalnego operatywnego funduszu płac, skorygowany w razie niewykonania planu produkcji globalnej rzeczywistym procentem wykonania planu produkcji
3)
dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji, wynagradzanych według systemu płac stałych - kwartalny limit z rocznego planu funduszu płac;
4)
dla pozostałych pracowników - kwartalny limit z rocznego planu funduszu płac.
2.
Do grupy pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji zalicza się pracowników umysłowych wymienionych pod lp. 1-7 działu I tabeli płac zawartej w § 1 zasad wynagradzania pracowników biur (samodzielnych pracowni) projektów, stanowiących załącznik do uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. powołanej w ust. 1 pkt 2, oraz maszynistki i robotników zatrudnionych w produkcji.
3.
Górną granicę wypłat premii dla pracowników wymienionych w ust. 1 pkt 2 stanowi różnica między skorygowanym funduszem płac tych pracowników a kwotą należności z tytułu wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, godzin nadliczbowych oraz wynagrodzeń za czas efektywnie nie przepracowany, przypadających do wypłaty w kwartale. Wypłaty premii dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji dokonywane są po zakończeniu kwartału.
4.
Górną granicę wypłat nagród dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi kwartalny limit funduszu nagród, wynikający z rocznego planu funduszu płac.
5.
Górną granicę wypłat premii dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stanowią kwartalne limity planowanego rocznego funduszu premiowego skorygowane - w razie powstania oszczędności funduszu płac tej grupy pracowników - na zasadach określonych w przepisach w sprawie planowania i tworzenia funduszu płac w państwowych biurach projektów.
6.
Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłacane są w ramach planowanego bądź skorygowanego limitu funduszu płac.
7.
Wypłaty z bezosobowego funduszu płac mogą być dokonywane do wysokości rocznego limitu. Limit ten w wyjątkowych wypadkach może być zmieniony w kwartalnym operatywnym planie funduszu płac decyzją jednostki nadrzędnej biura projektów zgodnie z przepisami uchwały nr 147 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 223).
8.
Wynagrodzenie w tytułu Karty Górnika, Hutnika itp. wyłącza się dla potrzeb kontroli bankowej z wykonanego funduszu płac.
9.
Wypłaty wynagrodzeń za czas efektywnie nie przepracowany dokonywane są w terminach przewidzianych dla wypłat za czas przepracowany. Przepis ten wprowadza się na 6-miesieczny okres próbny.
10.
Składniki funduszu płac określa instrukcja stanowiąca załącznik do uchwały nr 197 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym przedsiębiorstwom środków pieniężnych na fundusz płac (Monitor Polski Nr 48, poz. 278).
§  1a. 3
1.
W biurze projektów kwartalny operatywny plan funduszu płac pracowników zatrudnionych przy projektowaniu koryguje się wyłącznie w razie niewykonania planu produkcji globalnej rzeczywistym procentem wykonania planu produkcji.
2.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych i na wniosek zainteresowanych ministrów do wyrażania zgody na korygowanie funduszu płac w górę przy przekroczeniu planu produkcji globalnej w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.
§  2.
1.
Środki pieniężne zapotrzebowane przez państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów na fundusz płac powyżej granicy, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowią przekroczenie funduszu płac.
2.
Jeżeli górna granica, do której mogą być czerpane środki pieniężne na fundusz płac (§ 1 ust. 1) w skali kwartału kalendarzowego, jest wyższa od sumy środków faktycznie zapotrzebowanych, powstaje w państwowym biurze (samodzielnej pracowni) projektów oszczędność funduszu płac.
§  3.
1.
Jeżeli kwota przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1) nie mieści się w oszczędnościach poprzednich kwartałów danego roku kalendarzowego, wówczas:
1)
w razie stosowania zaliczkowo-rozliczeniowego systemu wynagradzania do pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji oraz czasowo-premiowego systemu wynagradzania do pracowników zatrudnionych poza produkcją fundusz gwarancyjny oraz fundusz premiowy zostają zarachowane na pokrycie przekroczenia aż do czasu wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac; jeżeli kwota przekroczenia jest wyższa od posiadanych funduszów, dyrektor państwowego biura (samodzielnej pracowni) projektów podwyższy procent potrącenia na fundusz gwarancyjny do wysokości zapewniającej pokrycie powstałego przekroczenia nie naruszając jednakże funduszu płac przeznaczonego na pokrycie płac zasadniczych;
2)
w razie stosowania czasowo-premiowego systemu wynagradzania fundusze premiowe (§ 1 ust. 3 i 5) zostają zarachowane na pokrycie kwoty przekroczenia aż do czasu wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac;
3)
w razie stosowania systemu płac stałych fundusz nagród zostaje zarachowany w całości na pokrycie kwoty przekroczenia, aż do czasu wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac.
2.
Wygospodarowanie kwoty przekroczenia funduszu płac, o której mowa w ust. 1, obowiązuje niezależnie od upływu roku kalendarzowego, w którym powstało przekroczenie funduszu płac.
3.
Państwowe biuro (samodzielna pracownia) projektów powinno zawiadomić na piśmie oddział banku i jednostkę nadrzędną o środkach podjętych dla wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac, nie znajdującego pokrycia w oszczędnościach poprzednich kwartałów danego roku kalendarzowego.
4.
W razie wystąpienia przekroczeń nie znajdujących pokrycia w dwóch kolejnych kwartałach, niezależnie od roku kalendarzowego, jednostka nadrzędna obowiązana jest przeprowadzić szczegółowe badanie gospodarki funduszem płac w biurze projektów, podjąć środki w kierunku uporządkowania tej gospodarki, zawiadamiając o stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych środkach zaradczych resortowego ministra oraz centralę banku finansującego biuro projektów. W razie stwierdzenia systematycznego łamania dyscypliny płac jednostka nadrzędna powinna w stosunku do osób winnych wyciągnąć konsekwencje służbowe a w razie stwierdzenia przestępstwa - przekazać sprawę organom powołanym do ich ścigania.
§  4.
1.
Państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów składają we właściwych oddziałach banku:
1)
roczny plan produkcji globalnej w cenach bieżących z rozbiciem na kwartały oraz roczny plan funduszu płac z rozbiciem na kwartały;
2)
kwartalny (bez rozbicia na miesiące) operatywny plan produkcji globalnej w cenach bieżących oraz kwartalny (bez rozbicia na miesiące) operatywny plan funduszu płac; zmiany w planach dopuszczalne są tylko przed rozpoczęciem kwartału, którego plany dotyczą.
2.
Wskaźnik stanowiący stosunek sumy kwartalnych operatywnych planów funduszu płac do sumy kwartalnych operatywnych planów produkcji globalnej nie może być wyższy od wskaźnika procentowego funduszu płac ustalonego w stosunku do wartości produkcji globalnej w rocznym planie techniczno-ekonomicznym.
3.
Oddziały banku dokonują wypłat na fundusz płac na podstawie zapotrzebowań złożonych przez państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów z zachowaniem przepisów § 3.
§  5.
W razie przekroczeń funduszu płac w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów nadzorowanych przez prezydia wojewódzkich rad narodowych, przepisy dotyczące uprawnień jednostek nadrzędnych mają odpowiednie zastosowanie do prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
§  6.
1.
Banki finansujące państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów mają prawo sprawdzenia prawidłowości i rzetelności przedstawianych przez państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów dokumentów, jak również badania gospodarki funduszem płac.
2.
Jednostki nadrzędne obowiązane są ustosunkować się do uwag i propozycji banku w ciągu 2 tygodni.
§  7.
Wzory sprawozdań z wykonania planu funduszu płac dla potrzeb kontroli funduszu płac zostaną ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami oraz dyrektorami banków finansujących państwowe biura (samodzielne pracownie) projektów.
§  8.
Szczegółowy tryb bankowej kontroli funduszu płac oraz dokumenty potrzebne bankowi do sprawowania tej kontroli określą instrukcje wydane przez banki.
§  9.
Uchwały nie stosuje się do biur projektów, w których nie zostały wprowadzone zasady wynagradzania określone uchwałą nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 52, poz. 307).
§  10.
Wykonanie uchwały porucza się zainteresowanym ministrom oraz przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 141 z dnia 19 maja 1964 r. (M.P.64.35.154) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 141 z dnia 19 maja 1964 r. (M.P.64.35.154) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.
3 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 141 z dnia 19 maja 1964 r. (M.P.64.35.154) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1964 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.28.131

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady i tryb wydawania przez banki państwowym biurom (samodzielnym pracowniom) projektów środków pieniężnych na fundusz płac.
Data aktu: 26/03/1959
Data ogłoszenia: 07/04/1959
Data wejścia w życie: 07/04/1959