Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031 2 ), obejmujący obszar 847,68 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KAMIONKI (PLH300031) 3

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
1 522565,43 295808,73
2 522472,21 295817,90
3 522375,01 295922,72
4 522204,96 295719,64
5 522139,72 295743,05
6 522047,23 295734,83
7 522038,65 295653,85
8 521989,72 295658,39
9 521902,73 295689,60
10 521803,84 295663,69
11 521537,14 295552,36
12 521430,94 295530,50
13 521270,37 295528,15
14 521046,30 295592,84
15 520861,32 295576,40
16 520659,59 295790,16
17 520447,79 295903,31
18 520437,82 296142,52
19 520388,10 296136,09
20 520221,07 296203,20
21 519989,88 296267,64
22 519798,68 296229,18
23 519721,89 296186,77
24 519672,54 296171,64
25 519558,30 296171,24
26 519556,85 296206,04
27 519519,76 296239,36
28 519436,39 296183,60
29 519368,19 296106,68
30 519246,64 296110,33
31 519183,76 296077,21
32 519158,14 296006,41
33 519002,04 295982,48
34 518895,36 296143,64
35 518912,58 296244,60
36 518862,03 296429,89
37 518611,43 296789,93
38 518548,72 296752,46
39 518411,83 296781,65
40 518377,09 296758,41
41 518227,39 296752,20
42 518224,32 296826,17
43 517582,76 296799,56
44 517169,59 296603,67
45 517074,49 296486,37
46 516971,00 296399,24
47 516843,16 296210,81
48 516686,09 296038,59
49 516456,23 295728,16
50 516439,75 295609,75
51 516473,13 295323,36
52 516459,02 295148,35
53 516481,47 294953,08
54 516455,68 294886,59
55 516374,15 294787,25
56 516404,49 294744,91
57 516564,80 294838,83
58 516770,82 295034,95
59 516853,08 295116,87
60 516861,88 295248,04
61 516857,88 295343,79
62 516948,00 295408,59
63 517042,31 295373,29
64 517195,06 295135,53
65 517259,03 295142,56
66 517365,78 295151,39
67 517508,89 295144,29
68 517607,78 295170,22
69 517613,28 295228,64
70 517618,82 295427,84
71 517681,07 295425,08
72 517686,31 295683,54
73 517822,71 295837,44
74 517884,69 295892,33
75 517930,97 295981,44
76 517941,96 296060,36
77 518092,02 296057,89
78 518155,99 296064,91
79 518220,33 296063,23
80 518287,02 296004,99
81 518381,87 295956,64
82 518573,55 295812,08
83 518558,11 295497,63
84 518729,08 295421,96
85 518879,92 295343,12
86 519243,93 295234,29
87 519429,06 295076,44
88 519490,64 294970,07
89 519722,54 294836,69
90 519738,11 294858,43
91 519891,63 294773,36
92 520137,46 294700,88
93 520180,94 294633,85
94 520267,42 294667,12
95 520297,21 294637,87
96 520340,16 294635,31
97 520397,74 294624,66
98 520447,22 294642,79
99 520503,75 294650,89
100 520642,29 294582,64
101 520756,53 294583,08
102 520780,11 294531,79
103 520887,94 294514,54
104 521338,14 294677,19
105 521410,15 294662,79
106 521480,34 294691,87
107 521533,54 294785,58
108 521587,83 294853,19
109 521613,24 294928,31
110 521609,60 295015,27
111 521810,65 294988,85
112 521864,56 294895,29
113 521961,24 294803,52
114 522006,20 294753,14
115 522055,73 294594,07
116 522078,03 294743,09
117 522277,99 294742,77
118 522420,56 294748,75
119 522435,73 294727,61
120 522451,48 294586,49
121 522516,71 294611,51
122 522613,21 294651,72
123 522662,36 294628,04
124 522676,66 294590,51
125 522801,75 294561,92
126 522857,15 294699,53
127 522705,25 294772,35
128 522682,67 294798,95
129 522673,17 294855,16
130 522658,78 294912,20
131 522599,81 294961,79
132 522698,10 295112,35
133 522646,89 295141,48
134 522687,47 295195,44
135 522583,85 295282,56
136 522550,61 295394,39
137 522506,93 295414,34
138 522512,97 295440,72
139 522567,45 295503,97
140 522766,14 295534,05
141 522873,79 295521,14
142 522914,38 295575,09
143 522913,11 295605,52
144 522886,09 295739,38
145 522884,49 295747,45
146 522803,57 295749,00
147 522680,39 295791,76
148 522565,43 295808,73
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 5
X Y
1 2 3
1 525696,52 294281,30
2 525644,24 294335,68
3 525713,52 294386,47
4 525717,90 294451,94
5 525560,35 294462,72
6 525550,66 294523,24
7 525485,95 294533,58
8 525432,58 294444,29
9 525311,40 294439,19
10 525286,36 294525,19
11 525247,06 294610,59
12 525242,49 294549,46
13 525238,65 294470,95
14 525159,87 294476,34
15 525057,52 294532,98
16 524939,63 294619,43
17 524867,80 294799,24
18 524863,43 294903,52
19 524835,50 294926,49
20 524772,58 294856,18
21 524701,46 294915,77
22 524653,21 294974,74
23 524551,43 295021,03
24 524515,53 295110,94
25 524513,82 295137,37
26 524431,08 295081,28
27 524352,98 295241,03
28 524329,31 295294,68
29 524342,65 295317,01
30 524362,04 295365,71
31 524386,19 295471,20
32 524270,31 295509,88
33 524215,37 295516,24
34 524142,07 295417,45
35 523983,06 295463,04
36 523956,55 295414,04
37 523945,02 295348,25
38 523890,18 295293,71
39 523827,66 295251,90
40 523684,18 295267,66
41 523597,35 295251,90
42 523592,24 295246,40
43 523500,84 295212,09
44 523399,23 295251,38
45 523344,20 295201,17
46 523181,89 295155,19
47 523069,82 295164,18
48 523059,10 295106,99
49 523043,14 295057,93
50 523118,07 295037,29
51 523244,96 294980,11
52 523278,92 295003,34
53 523364,70 294976,53
54 523407,59 295076,61
55 523570,22 295198,13
56 523587,11 295198,29
57 523700,60 295046,30
58 523849,91 294891,47
59 523986,62 294749,57
60 524077,82 294565,80
61 524188,76 294474,68
62 524229,66 294342,10
63 524286,85 294217,00
64 524439,72 294280,62
65 524615,68 294191,99
66 524649,92 294206,76
67 524922,83 294000,60
68 525000,87 294012,60
69 525078,00 294046,32
70 525228,07 294043,94
71 525471,53 294028,09
72 525687,03 293998,00
73 525866,73 293801,03
74 526121,39 293520,19
75 526237,25 293651,30
76 526279,47 293666,13
77 526355,13 293734,61
78 526248,18 293899,81
79 526204,13 293928,42
80 526146,73 293934,70
81 526143,80 294004,21
82 526069,22 294079,40
83 526045,46 294134,97
84 526029,19 294182,16
85 525897,58 294254,95
86 525770,37 294223,48
87 525696,52 294281,30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA KAMIONKI (PLH300031)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA KAMIONKI (PLH300031)

Lp. Kod 6 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
6 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
7 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
8 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA KAMIONKI (PLH300031)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
2 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
4 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
5 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
6 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.611

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031).
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 16/03/2022
Data wejścia w życie: 31/03/2022