Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 61 oraz z 2019 r. poz. 1719) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "komórce kadrowej" - rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórkę właściwą w sprawach naboru w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;",

b)
w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) "kandydacie" - rozumie się przez to osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.";

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się zawiadomieniem kandydata o przyjęciu przez komórkę kadrową pisemnego podania o przyjęcie go do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub postępowanie takie przerwać w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku:

1) niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie;

2) uznania kwalifikacji lub predyspozycji kandydata za niewystarczające do pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.";

4)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Kandydat dostarcza oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, wraz z jednym egzemplarzem kopii każdego z tych dokumentów.

2. Funkcjonariusz komórki kadrowej, na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, po zapoznaniu się z oryginałami dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, uwierzytelnia ich treść na kopiach. Oryginały dokumentów zwraca się kandydatowi.

3. Uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 3, 4 i 6, w przypadku przyjęcia kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.";

5)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące czynności:

1) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dokumentowana w formie notatki służbowej;

2) badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej określającej jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych podanych przez kandydata w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania, nauki, pracy lub służby kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) badania kandydata przewidzianego do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym:

a) egzamin sprawności fizycznej,

b) badanie psychotechniczne,

c) inne czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną,

d) badanie psychofizjologiczne kandydata;

7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

2. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grupie antyterrorystycznej egzamin sprawności fizycznej jest obowiązkowy.

3. Przed rozpoczęciem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5-7 i ust. 2, kandydat okazuje na żądanie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

5. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności dotyczących kandydata, mogących wpłynąć na wynik prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca może zlecić ponowne przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.";

6)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Za pisemną zgodą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata, który był funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo był lub jest funkcjonariuszem Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub żołnierzem zawodowym, może zostać ograniczone do przeprowadzenia tylko niektórych czynności określonych w § 5 ust. 1, z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 5, 6 lit. d i pkt 7, które są obligatoryjne.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, zwolnionego ze służby na podstawie art. 54 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 5, 7 i 8 ustawy;

2) byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, a także żołnierza zawodowego, którzy zostali zwolnieni ze służby na podstawie właściwych przepisów odrębnych ustaw określających podstawy zwolnienia ze służby analogicznie do przepisów wymienionych w pkt 1;

3) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w grupie antyterrorystycznej.";

7)
w § 6:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego następuje w przypadku, gdy kandydat uzyskał orzeczenie właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o niezdolności do służby lub nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

1b. W przypadku, o którym mowa w § 5a ust. 1, odstępuje się od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, gdy kandydat nie poddał się czynnościom określonym w tym przepisie, a także gdy kandydat nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4 i 6, może spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w § 5a ust. 1, negatywny wynik czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 6 lit. d, lub czynności poleconych do przeprowadzenia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie § 5a ust. 1 może spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli znajduje to uzasadnienie w potrzebach kadrowych służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierownik komórki kadrowej lub jego zastępca wydaje zgodę na kontynuację prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.";

8)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonywaną przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne i przez kierownika komórki kadrowej lub jego zastępcę.

2. Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:

1) uzyskane opinie i wyniki przeprowadzonych czynności;

2) poziom i kierunek wykształcenia kandydata;

3) kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym specjalistyczne;

4) znajomość języków obcych;

5) motywację kandydata do podjęcia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w kwestionariuszu osobowym kandydata. Ocenę zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca.";

9)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Złożenie kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnego z wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie jest wymagane.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.263

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 31/01/2022
Data ogłoszenia: 03/02/2022
Data wejścia w życie: 18/02/2022