Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA
z dnia 30 maja 1996 r.
o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.  [Przedmiot regulacji; osoby uprawnione do świadczeń określonych w ustawie]
1. 
Ustawa określa uprawnienia byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "byłym Prezydentem", wybranego poczynając od 1989 r. w wyborach powszechnych lub przez Zgromadzenie Narodowe.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują po zakończeniu kadencji albo przed upływem kadencji, jeżeli opróżnienie urzędu Prezydenta nastąpiło wskutek zrzeczenia się urzędu lub uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.
3. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Ryszardowi Kaczorowskiemu.
4. 
Ustawa określa również uprawnienia członków rodziny byłego Prezydenta.
5. 
Przez członków rodziny rozumie się małżonka oraz dzieci spełniające warunki określone w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin do uzyskania renty rodzinnej.
Art.  2.  [Wysokość uposażenia przysługującego byłemu Prezydentowi RP oraz jego wypłata]
1. 
Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "uposażeniem"; przy ustaleniu uposażenia uwzględnia się dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448).
2. 
Uposażenie wypłaca się po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie ustalone dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Uposażenie traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych tak jak wynagrodzenie za pracę.
Art.  3.  [Zbieg prawa do uposażenia byłego Prezydenta RP z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z innego tytułu albo z prawem do emerytury lub renty]
1. 
W razie zbiegu prawa do uposażenia byłego Prezydenta z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z tytułu:
1)
wykonywania mandatu posła lub senatora,
2)
zajmowania kierowniczego stanowiska państwowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834),
3)
pozostawania w stosunku pracy lub w stałym stosunku zlecenia,
4)
prowadzenia działalności gospodarczej

- wypłaca się tylko jedno z nich wybrane przez byłego Prezydenta.

2. 
W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym z prawem do uposażenia, wypłaca się tylko jedno z tych świadczeń wybrane przez byłego Prezydenta.
Art.  4.  [Środki na prowadzenie biura byłego Prezydenta RP]

Byłemu Prezydentowi na prowadzenie biura przysługują środki finansowe w wysokości i na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego.

Art.  5.  [Ochrona byłego Prezydenta RP]
1. 
Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333).
2. 
Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art.  6.  [Świadczenia zdrowotne przysługujące byłemu Prezydentowi RP oraz członkom jego rodziny]

Byłemu Prezydentowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na warunkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin.

Art.  7.  [Świadczenia przysługujące członkom rodziny byłego Prezydenta RP w razie jego śmierci]

W razie śmierci byłego Prezydenta członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna oraz inne świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym.

Art.  8.  [Utrata uprawnień ustawowych na mocy orzeczenia Trybunału Stanu]

Trybunał Stanu może orzec w wyroku skazującym byłego Prezydenta karę dodatkową utraty uprawnień przewidzianych ustawą.

Art.  9.  [Źródła finansowania wydatków wynikających z uprawnień byłego Prezydenta RP]

Wydatki wynikające z uprawnień określonych w art. 2 i art. 4 ustawy są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezydenta.

Art.  10.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.207 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 30/05/1996
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 04/07/1996