Uznanie za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta".

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta", położony na obszarze Tykocina, w województwie podlaskim.
§  2. 
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne i naukowe oraz walory kulturowe, przestrzenne i krajobrazowe, staromiejskiej części Tykocina, ośrodka miejskiego o wielowiekowej historii i tradycji kształtowanej przez wieloetniczną i wielowyznaniową społeczność, odzwierciedlonej w charakterze zabudowy i w podziale na dzielnice miejskie, z zachowaną tkanką zabytkową oraz czytelnym barokowym układem urbanistycznym.
§  3. 
1. 
Obszar pomnika historii "Tykocin - historyczny zespół miasta" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta, położonego równoleżnikowo wzdłuż brzegu rzeki Narwi, i jest ograniczony od północy - rzeką Narew, od południa - ulicą Zagumienną, Choroszczańską, terenem dawnego klasztoru bernardynów, ulicą Kaczorowską i Holendry, od wschodu - cmentarzem rzymskokatolickim, od zachodu - cmentarzem żydowskim.
2. 
Granica pomnika historii biegnie na południe od linii brzegowej rzeki Narwi wschodnią granicą działki nr 1484/1, fragmentem północnej granicy działki nr 1820/4, dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki nr 1524/2 (z wyłączeniem tej działki), przecina działkę nr 1820/4 linią prostą łączącą ten narożnik z północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1947, dalej biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 1947, z włączeniem obszaru działki nr 2097, południową granicą działki nr 1946, z włączeniem obszaru działki nr 1982 wraz z wąskim odcinkiem działki nr 2040/2 będącym przedłużeniem działki nr 1982 oraz obszaru działek nr 2109/1, nr 2109/2, nr 2110/1, nr 2110/2, dalej biegnie południową granicą działek nr 1676/2, nr 1676/1, nr 1364, z włączeniem obszaru działki nr 1398 i przylegającego do niej fragmentu działki nr 1399, przecina działkę nr 1364 linią prostą łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 1399 z północno - zachodnim narożnikiem działki nr 1676/1, biegnie fragmentem północnej granicy tej działki, fragmentem północno - zachodniej granicy działki nr 1647/1, po łuku - granicą zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 1631, zachodnią granicą działki nr 1439, wzdłuż rzeki, tj. fragmentem południowej granicy działki nr 1146 (z wyłączeniem tej działki), dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 1484/1.
3. 
Mapa pomnika historii "Tykocin - historyczny zespół miasta" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "TYKOCIN - HISTORYCZNY ZESPÓŁ MIASTA"

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021