Określenie wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 36a ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzór formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

wniosek
o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
(PB-7)
Podstawa prawna: Art. 36a ust. 1 i 1b w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: ...........................................................................................................................................................
2.1. DANE INWESTORA1)
Imię i nazwisko lub nazwa: ............................................................................................................................
Kraj: .............................................................. Województwo: ........................................................................
Powiat: ......................................................................... Gmina: .....................................................................
Ulica: ........................................................................................... Nr domu: .......... Nr lokalu: .....................
Miejscowość: ................................................ Kod pocztowy: ................. Poczta: .........................................
Email (nieobowiązkowo): ...............................................................................................................................
Nr tel. (nieobowiązkowo): ...............................................................................................................................
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1)
Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.
Kraj: ............................................................. Województwo: .......................................................................
Powiat: ........................................................................ Gmina: ....................................................................
Ulica: ........................................................................................... Nr domu: .............. Nr lokalu: .................
Miejscowość: ................................................... Kod pocztowy: ................ Poczta: ......................................
Adres skrzynki ePUAP2): ...............................................................................................................................
3. DANE PEŁNOMOCNIKA1)
Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
pełnomocnik pełnomocnik do doręczeń
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................
Kraj: .............................................................. Województwo: .......................................................................
Powiat: ................................................................... Gmina: ..........................................................................
Ulica: ...................................................................................... Nr domu: ................ Nr lokalu: ....................
Miejscowość: ................................................... Kod pocztowy: ................ Poczta: ......................................
Adres skrzynki ePUAP2): ................................................................................................................................
Email (nieobowiązkowo): ...............................................................................................................................
Nr tel. (nieobowiązkowo): ...............................................................................................................................
4. INFORMACJE O DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Data wydania: ....................................... Nr decyzji: ......................................................................................
Znak sprawy: ..................................................................................................................................................
Nazwa zamierzenia budowlanego objętego decyzją: .....................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
6. ZAŁĄCZNIKI
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3.
Inne (wymagane przepisami prawa):

...................................................................................................................................................................................

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.
.........................................................................................................................................................................
1) W przypadku większej liczby inwestorów lub pełnomocników dane kolejnych inwestorów i pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3 Zamiast oryginału, można dołączyć kopię dokumentu.

)

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021