Szkolenie w oddziale przygotowania wojskowego.

Dz.U.2020.977
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego
Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, zwany dalej "programem szkolenia";
2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, w tym minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału przygotowania wojskowego;
3) warunki realizacji zajęć praktycznych.
§  2. 
1.  Program szkolenia obejmuje:
1) szkolenie zasadnicze w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i klasach I-IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne;
2) obóz szkoleniowy w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.
2.  Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym i technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
3.  W oddziale przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym i technikum:
1) zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania;
2) zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.
4.  Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.
5.  Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:
1) w klasie I - 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II - 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;
3) w klasie III - 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
4) w klasie IV - 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.
6.  Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikum wynosi:
1) w klasie I - 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
2) w klasie II - 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;
3) w klasie III - 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
4) w klasie IV - 60 godzin zajęć, w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;
5) w klasie V - 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.
7.  Program szkolenia jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30.
2.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z przechodzeniem ucznia oddziału przygotowania wojskowego do innej szkoły, w której utworzono taki oddział, dyrektor tej szkoły może zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale przygotowania wojskowego powyżej liczby określonej w ust. 1, nie więcej jednak niż o 2.
3.  W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub specyfiką zajęć, zajęcia praktyczne w oddziałach przygotowania wojskowego mogą być prowadzone w grupach szkoleniowych.
§  4. 
1.  Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia odbywają się na terenie szkoły, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, jednostki wojskowej, o której mowa w art. 28a ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "patronacką jednostką wojskową", lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.
2.  Szczegółowe miejsca realizacji zajęć określa program szkolenia.
§  5. 
1.  Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, zawiera z dowódcą patronackiej jednostki wojskowej porozumienie dotyczące realizacji zajęć określonych w programie szkolenia.
2.  Porozumienie obejmuje w szczególności sposób realizacji zajęć, terminy i miejsca ich realizacji, okres, na jaki porozumienie zostaje zawarte, oraz terminy i sposób przekazywania informacji o osobach prowadzących zajęcia praktyczne w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).
§  6. 
1.  Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową organizuje dowódca tej jednostki.
2.  Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową mogą być prowadzone przez instruktorów wskazanych przez dowódcę tej jednostki spośród posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć żołnierzy i pracowników tej jednostki lub innych jednostek wojskowych lub instruktorów organizacji proobronnych.
3.  Dowódca patronackiej jednostki wojskowej odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć praktycznych realizowanych na terenie patronackiej jednostki wojskowej.
§  7. 
1.  Za prowadzenie zajęć praktycznych realizowanych przez patronacką jednostkę wojskową oraz za bezpieczeństwo podczas tych zajęć odpowiada instruktor, o którym mowa w § 6 ust. 2, prowadzący te zajęcia.
2.  Podczas zajęć praktycznych realizowanych przez patronacką jednostkę wojskową opiekę nad uczniami oddziału przygotowania wojskowego sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, w której utworzono taki oddział.
3.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, i instruktor, o którym mowa w § 6 ust. 2, prowadzący zajęcia praktyczne, współdziałają w zakresie realizacji zajęć i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu, na którym są prowadzone zajęcia.
§  8. 
1.  Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie obiektu, na którym są prowadzone zajęcia.
2.  Instruktor, o którym mowa w § 6 ust. 2, prowadzący zajęcia praktyczne na terenie obiektu, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje uczniów oddziału przygotowania wojskowego i nauczyciela, o którym mowa w § 7 ust. 2, z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie tego obiektu.
3.  Instruktor, o którym mowa w § 6 ust. 2, prowadzący zajęcia praktyczne realizowane na terenie obiektu, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje fakt zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa na liście potwierdzającej uczestnictwo w zajęciach praktycznych.
4.  Szkoła, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych oraz dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.
§  9. 
1.  Obóz szkoleniowy organizuje się w pierwszych trzech miesiącach roku szkolnego w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum.
2.  Obóz szkoleniowy organizuje dowódca patronackiej jednostki wojskowej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i realizacji zajęć dla uczniów podczas tego obozu.
3.  Obóz szkoleniowy odbywa się na terenie obiektów wojskowych, w szczególności w rejonach poligonów wojskowych i ośrodkach szkolenia, lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.
4.  Dowódca patronackiej jednostki wojskowej uzgadnia z dyrektorem szkoły, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, sposób organizacji obozu szkoleniowego, w tym:
1) termin obozu szkoleniowego, uwzględniający datę i godzinę przyjazdu uczniów do miejsca realizacji obozu szkoleniowego oraz datę i godzinę wyjazdu;
2) miejsce realizacji obozu szkoleniowego, w tym miejsce zakwaterowania;
3) szczegółowy rozkład zajęć;
4) liczbę uczniów biorących udział w obozie szkoleniowym;
5) liczbę nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami;
6) wykaz wyposażenia ucznia niezbędnego do uczestnictwa w obozie szkoleniowym.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA REALIZOWANY W OPW

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020