Uznanie za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy".

Dz.U.2020.841
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy"
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy", położony na obszarze Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Leksandrowej, w województwie małopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe, jednego z najcenniejszych w Polsce siedemnastowiecznych zespołów architektonicznych o jednorodnych cechach stylowych i doskonałej ekspozycji w krajobrazie, łączącego zachowany układ przestrzenny miasta z ufortyfikowanymi zamkiem i klasztorem w kompozycyjną i ideologiczną całość, będącą wyrazem politycznej i ekonomicznej potęgi możnowładztwa czasów I Rzeczypospolitej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta z jego zabytkami oraz ufortyfikowanymi zamkiem i dawnym klasztorem oo. Karmelitów Bosych, przekształconym pod koniec wieku XVIII w więzienie, w którym obecnie mieści się Zakład Karny Nowy Wiśnicz.
2.  Granica pomnika historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy" biegnie północną granicą działki ewidencyjnej nr 35/4 (ul. Bocheńska), zaczynając od południowego narożnika działki nr 105 (wyłączając tę działkę), północną granicą działki nr 537/1 (ul. Adama Mickiewicza), skręcając na południe przecina tę działkę najkrótszą linią dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 559, dalej biegnie fragmentem wschodniej granicy tej działki do północnego narożnika działki nr 561, wschodnią granicą tej działki, skręca na wschód i biegnie linią łamaną fragmentem północnej granicy działki nr 569/1 (ul. Kmitów) i północną granicą działki nr 569/2, przecina działkę nr 591/1 (ul. Podzamcze) najkrótszą linią dochodząc do zachodniej granicy działki nr 878/1, skręca na północ i biegnie fragmentem zachodniej granicy tej działki i zachodnią granicą działek nr 879/1 i nr 880/1, skręca na wschód i biegnie północną granicą działek nr 880/1 i nr 880/2, skręca na północ i biegnie linią łamaną fragmentem zachodniej granicy działki nr 1312 do punktu styku działki nr 1312 i wschodniego narożnika działki nr 881/4 (wyłączając tę działkę), skręca na wschód i przecina działki nr 1306/1, nr 1312, nr 1315 i nr 1314 (droga powiatowa nr 2079K Nowy Wiśnicz - Chronów) linią prostą, dalej biegnie linią łamaną północną granicą działki nr 1669/1, skręca na południe i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działek nr 1669/1, nr 1670, nr 1671 i nr 1672, przecina działki nr 1675/1 i nr 1675/3 linią prostą dochodząc do wschodniego narożnika działki nr 1689 (wyłączając tę działkę), skręca na zachód i biegnie fragmentem południowej granicy działki nr 1675/3 i południową granicą działki nr 1675/2, skręca na południe i biegnie fragmentem wschodniej granicy działki nr 1314, przecina ją najkrótszą linią dochodząc do punktu styku wschodniego narożnika działki nr 6 i północnego narożnika działki nr 20/5 (wyłączając tę działkę), dalej biegnie linią łamaną fragmentem wschodniej granicy działki nr 6 i południowo-wschodnią granicą działki nr 20/1, przecina działkę nr 6 linią prostą dochodząc do południowego narożnika działki nr 7, skręca na południe i biegnie fragmentem wschodniej granicy działki nr 18/16 dochodząc do punktu styku działek nr 18/16, nr 6 i nr 18/17 (wyłączając tę działkę), skręca na zachód, przecina działkę nr 18/16 linią prostą dochodząc do południowo-wschodniego narożnika działki nr 15, dalej biegnie granicą południową i fragmentem granicy zachodniej tej działki, południową granicą działki nr 16/1, przecina działki nr 13 (potok Leksandrówka) i nr 869/2 linią prostą, skręca na północ i biegnie fragmentem zachodniej granicy działki nr 869/2, zachodnią granicą działek nr 869/1, nr 870/3, nr 871/2 i nr 871/1, przecina działkę nr 716 (ul. Lipnicka) linią prostą dochodząc do północnego narożnika działki nr 696/2 (wyłączając tę działkę) i biegnie linią łamaną południową granicą działek nr 761/2, nr 759, nr 758, nr 755/2, nr 756, nr 724/2, nr 724/6, nr 724/4, nr 723, nr 698, nr 697, nr 679/2 i nr 695/2, przecina działkę nr 35/4 (ul. Kazimierza Wielkiego) linią prostą dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 640, skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek nr 640, nr 614/1 i nr 818/2, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 818/2, fragmentem południowej granicy działki nr 614/1, a następnie linią łamaną zachodnią granicą tej działki, dalej biegnie fragmentem wschodniej granicy i północną granicą działki nr 601 (wyłączając tę działkę), przecina działkę nr 310 (ul. Jana Matejki) linią prostą dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 425/1 i dalej biegnie na północ zachodnią granicą działek nr 425/1, nr 424/3, nr 423, nr 422/3, nr 422/1 i nr 421, linią łamaną zachodnią i północną granicą działki nr 419, przecina działkę nr 144 (ul. Olchawska) linią prostą dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 512 (ul. prof. Stanisława Fischera) i dalej biegnie na północ zachodnią granicą tej działki, przecina działkę nr 35/4 (ul. Bocheńska) linią prostą dochodząc do południowego narożnika działki nr 105 (wyłączając tę działkę).
3.  Mapa pomnika historii "Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "NOWY WIŚNICZ - ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWY"

wzór

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020