Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.20.1836
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 1140) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. W przypadku realizacji zadań służbowych polegających na:

1) ochronie osób,

2) pirotechniczno-radiologicznym wsparciu ochrony osób,

3) wsparciu ochrony osób,

4) wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych na stanowiskach wskazanych przez Komendanta SOP

- funkcjonariusz pełni służbę w zadaniowym rozkładzie czasu służby, w którym czas rozpoczęcia i zakończenia pełnionej służby jest różny, niezbędny do realizacji określonego zadania.

2. W każdym tygodniu funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek nie krótszego niż 24 godziny.

3. Czas, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony w przypadku:

1) gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osoby ochranianej, lub

2) wystąpienia szczególnych potrzeb służby, lub

3) gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowisku, na którym jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły.

4. Decyzję o skróceniu czasu, o którym mowa w ust. 2, podejmuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza lub osoba pełniąca służbę dyżurną, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.

5. W przypadkach określonych w ust. 3 czas na nieprzerwany wypoczynek ulega równoważnemu zwiększeniu.";

2) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub niedających się przewidzieć okoliczności, wymagających dojazdu do odpowiedniego miejsca postoju ze względu na bezpieczeństwo osób, pojazdu lub rzeczy, funkcjonariusz,

do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, może przedłużyć czas prowadzenia pojazdu ponad określoną normę lub skrócić czas przerwy, pod warunkiem że dłuższe prowadzenie pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Zakres i przyczyny przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem, wpisuje do dokumentu rejestrującego czas i przebieg pojazdu.";

3) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wymiar czasu służby funkcjonariusza realizującego w czasie podróży służbowej zadania służbowe, o których mowa w § 6 ust. 1, jest równoważny z wymiarem czasu poświęconego na wykonywanie jego obowiązków.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1836

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 16/10/2020
Data ogłoszenia: 17/10/2020
Data wejścia w życie: 25/10/2020