Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.

ZARZĄDZENIE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, zwany dalej "Komitetem", jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym:
1)
zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
2)
dokonywanie analiz w zakresie:
a)
spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości,
b)
udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem i obroną państwa oraz bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
c)
rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym inicjatyw wymagających współpracy międzynarodowej;
3)
rozpatrywanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
4)
przygotowywanie propozycji rozwiązań w zakresie:
a)
działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym dotyczących: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności,
b)
udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem,
c)
spójności rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z inicjatywami międzyresortowymi;
5)
przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji w zakresie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów dotyczących zagadnień pozostających w zakresie zadań Komitetu.
2. 
Komitet jest właściwym komitetem, o którym mowa w § 53 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
§  3. 
1. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący Komitetu - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej;
2)
pozostali członkowie Komitetu:
a)
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji,
b)
Minister Aktywów Państwowych,
c)
Minister Sprawiedliwości,
d)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e)
Minister Spraw Zagranicznych,
f)
Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania,
g)
Minister - Członek Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
sekretarz Komitetu w randze dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej, obsługującej sprawy Komitetu.
2. 
Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedzeniom Komitetu, ilekroć bierze w nich udział. W takim przypadku przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniu jako członek.
3. 
Członkowie Komitetu mogą wyznaczyć, do zastępowania ich w pracach Komitetu, upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Komitetu wskazuje członka Komitetu, który wykonuje zadania przewodniczącego Komitetu w przypadku jego nieobecności.
2. 
W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestniczenia w posiedzeniu Komitetu na prawach członka Komitetu.
3. 
Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby.
4. 
Przewodniczący Komitetu może zarządzić niejawność całości albo części posiedzenia Komitetu.
5. 
Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
6. 
Komitet może określić tryb i terminy wykonania prac zmierzających do przygotowania projektu dokumentu rządowego przewidzianego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
7. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 6, przysługują również przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet nie określił trybu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
8. 
Przewodniczący Komitetu może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków Komitetu lub osób, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przydzielać im zadania.
9. 
W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.
§  5. 
1. 
Sekretarz Komitetu odpowiada za sprawy organizacyjne Komitetu.
2. 
Sekretarz Komitetu, na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczącego Komitetu oraz projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, przygotowuje:
1)
porządek obrad Komitetu;
2)
listę członków Komitetu oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komitetu.
3. 
Sekretarz Komitetu przekazuje porządek obrad Komitetu osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia.
4. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać skrócony.
§  6. 
1. 
Komitet odbywa posiedzenia w terminach określonych przez przewodniczącego Komitetu.
2. 
Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia sekretarz Komitetu może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  7. 
1. 
Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia stanowiska.
2. 
W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Komitetu.
3. 
Członkowie Komitetu mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.
§  8. 
1. 
Sekretarz Komitetu przekazuje członkom Komitetu oraz Sekretarzowi Rady Ministrów protokół zawierający ustalenia zapadłe podczas posiedzenia Komitetu.
2. 
Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Komitetu i sekretarza Komitetu.
3. 
Egzemplarz protokołu przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  9. 
1. 
Przewodniczący Komitetu może zlecać członkom Komitetu opracowanie analiz poświęconych istniejącym rozwiązaniom prawnym, organizacyjnym i funkcjonalnym z zakresu bezpieczeństwa i obronności.
2. 
Przewodniczący Komitetu może zlecać rzeczoznawcom lub ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.
3. 
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Komitetu, udzielają Komitetowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i udostępniają dokumenty.
§  10. 
Obsługę merytoryczną i organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
§  11. 
Traci moc zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (M.P. poz. 918 oraz z 2023 r. poz. 638).
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024