Z porządku obrad Rady Ministrów na 21 maja wynika, że zajmie się on projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która to zmiana wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r.

Czytaj też: Przedsiębiorcy boją się zmian w postępowaniach grupowych i pozwów pieniaczy

 

Pozew do sądu okręgowego

Projekt zakłada m.in. przekazanie sądom okręgowym do prowadzenia spraw o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, a także spraw o roszczenia związane ze stosowaniem tych praktyk. Proponowany model wytaczania powództw przeciwko przedsiębiorcom przed sądem powszechnym w ramach grupowego postępowania krajowego i grupowego postępowania transgranicznego ma funkcjonować równolegle obok dotychczasowego modelu ochrony zbiorowych interesów konsumentów opartego na postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK. 

Czytaj też w LEX: Zbiorowe roszczenia konsumenckie >

Konieczność wprowadzenia w ramach UE zharmonizowanych regulacji w zakresie powództw przedstawicielskich wynika ze wzrastającego ryzyka naruszania interesów konsumentów w związku z procesami globalizacji i cyfryzacji i rosnącą dynamiką obrotu handlowego (w tym handlu transgranicznego).

Postępowanie grupowe ma się odbywać w procedurze cywilnej, można będzie dochodzić nie tylko stwierdzenia stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, ale także roszczeń o charakterze odszkodowawczym. Według projektowanych przepisów, postępowania będą mogły być wszczynane przez tzw. podmiot upoważniony. 

 

Podmiot upoważniony będzie walczył w imieniu konsumentów 

Podmiot taki będzie mógł domagać się w imieniu konsumentów zaprzestania stosowania nieuczciwej praktyki lub zastosowania środków naprawczych, zobowiązujących przedsiębiorcę do zapewnienia konsumentom odszkodowania, naprawy lub wymiany rzeczy, obniżenia ceny, unieważnienia umowy czy zwrotu pobranych opłat.

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2020/1828 podmiotami upoważnionymi do wytaczania powództw grupowych, zarówno krajowych jak i transgranicznych, mogą być podmioty spełniające kryteria fachowości i niezależności. Przepisy dyrektywy stanowią, że podmioty, spełniające wskazane kryteria, będą musiały wnioskować do Prezesa UOKiK o wpis do odpowiedniego rejestru - Wykazu podmiotów upoważnionych.

Dyrektywa stanowi, że aby dany podmiot mógł wytaczać powództwo grupowe musi przez 12 miesięcy przed skierowaniem sprawy do sądu prowadzić rzeczywistą działalność niezarobkową na rzecz ochrony interesów konsumentów, jego zadaniem statutowym ma być działalność na rzecz zapewnienia ochrony interesów konsumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE, celem działania podmiotu nie będzie mogło być osiąganie zysku, nie będzie on także objęty postępowaniem upadłościowym, ani uznany za niewypłacalny.

Podmiot taki ma też być niezależny i niepodlegający wpływom osób innych, niż konsumenci, w szczególności przedsiębiorców, które mogłyby odnieść korzyść gospodarczą z wytoczenia powództwa grupowego. W związku z tym ma dysponować ustalonymi procedurami, aby zapobiegać takim wpływom oraz aby zapobiegać konfliktom interesów. 

Czytaj też w LEX: Postępowanie grupowe a zasada pełnego odszkodowania >