Współpraca podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 maja 2024 r.
w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, zwanych dalej "podmiotami leczniczymi", z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwanym dalej "Centrum";
2)
sposób gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i tryb przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych;
3)
wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, zwanego dalej "kwestionariuszem".
§  2. 
1. 
Kierownik podmiotu leczniczego wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżący kontakt z Centrum w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych.
2. 
Kierownik podmiotu leczniczego przekazuje do Centrum informację o osobie, o której mowa w ust. 1, zawierającą jej imię i nazwisko, numer telefonu służbowego oraz adres poczty elektronicznej.
3. 
Kierownik podmiotu leczniczego powiadamia Centrum o zmianach danych, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zmiany.
§  3. 
1. 
Informacje na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, o których mowa w art. 24b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, podmioty lecznicze gromadzą w kwestionariuszu.
2. 
Kwestionariusz wypełnia osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych, na podstawie wywiadu przeprowadzanego z pacjentem w czasie jego pierwszej wizyty w podmiocie leczniczym, w warunkach zapewniających ochronę prywatności i poszanowanie godności pacjenta.
3. 
Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych informuje pacjenta o możliwości odmowy wzięcia udziału w wywiadzie w celu wypełnienia kwestionariusza albo odmowy udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, jeżeli udzielenie odpowiedzi naruszałoby, w ocenie pacjenta, jego poczucie prywatności lub godności.
4. 
Jeżeli ze względu na stan pacjenta lub potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu leczenia nie jest możliwe wypełnienie kwestionariusza w czasie pierwszej wizyty w podmiocie leczniczym, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych wypełnia go w trakcie dwóch kolejnych wizyt.
5. 
Kwestionariusz wypełnia się ponownie w przypadku, gdy pacjent:
1)
zakończy leczenie w danym podmiocie leczniczym i po raz kolejny zgłasza się do leczenia lub do tego samego podmiotu leczniczego;
2)
zgłasza się na leczenie do podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne po co najmniej sześciomiesięcznej przerwie w leczeniu.
6. 
Kwestionariusz wypełnia się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych udostępnionych podmiotom leczniczym przez Centrum.
7. 
Wzór kwestionariusza określa załącznik do rozporządzenia.
8. 
Wypełnione kwestionariusze podmioty lecznicze przekazują do Centrum kwartalnie, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym informacje zostały zgromadzone.
§  4. 
1. 
Podmioty lecznicze opracowują odrębne zestawienie identyfikatorów, o których mowa w art. 24b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia w danym podmiocie leczniczym w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, i przekazują to zestawienie do Centrum w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. 
Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne inne niż realizowane w warunkach dziennych lub podmioty prowadzące leczenie substytucyjne przekazują do Centrum zestawienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.
3. 
Podmioty lecznicze przekazują do Centrum informacje o każdym przypadku zakończenia leczenia nie później niż 14 dni od dnia jego zakończenia.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 3, zawierają: resortowy kod identyfikacyjny podmiotu leczniczego, dwie pierwsze litery imienia pacjenta, dwie pierwsze litery nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płeć, informację o zakończeniu albo kontynuacji leczenia, powód zakończenia leczenia, datę kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym oraz datę zakończenia leczenia.
§  5. 
Kwestionariusze, zestawienia, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz informacje, o których mowa w § 4 ust. 3, podmioty lecznicze przekazują za pośrednictwem:
1)
dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych udostępnionych podmiotom leczniczym przez Centrum albo
2)
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), albo
3)
przesyłki poleconej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467), albo
4)
adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
§  6. 
1. 
Podmioty lecznicze oraz Centrum przechowują kwestionariusze, zestawienia, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz informacje, o których mowa w § 4 ust. 3, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w swojej siedzibie.
2. 
Informacje na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych przetwarza się w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem albo dostępem.
§  7. 
Kwestionariusze wypełnione zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. poz. 689) i nieprzekazane do Centrum przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz zestawienia identyfikatorów, o których mowa w art. 24b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia w dniu 31 grudnia 2023 r., podmioty lecznicze przekażą do Centrum w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. poz. 689), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2024 r. zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469 oraz z 2023 r. poz. 1972).

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.748

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Współpraca podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Data aktu: 02/05/2024
Data ogłoszenia: 17/05/2024
Data wejścia w życie: 18/05/2024