Tryb i sposób udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 249/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustala się tryb i sposób udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Tryb i sposób udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

1. Obwodowe komisje wyborcze w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. przekazują Państwowej Komisji Wyborczej dane o:

1) liczbie osób uprawnionych do głosowania, tj. liczbie osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania,

2) liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, tj. sumie liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie - zwane dalej "danymi".

2. Rejonowa komisja wyborcza zobowiązana jest zapewnić szczegółowe omówienie na szkoleniach komisji obwodowych trybu i sposobu przekazywania danych.

3. Rejonowa komisja wyborcza powołuje w gminie pełnomocnika do wykonywania zadań określonych w uchwale, zwanego dalej "pełnomocnikiem".

4. Pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w uchwale nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 363), zwanego dalej "systemem teleinformatycznym".

5. Pełnomocnik powinien posiadać wykaz obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) nazwy gminy;

2) numeru obwodu;

3) adresu komisji;

4) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;

5) numeru telefonu.

6. Każda obwodowa komisja wyborcza powinna otrzymać informację zawierającą:

1) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do systemu teleinformatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego - pełnomocnikowi;

2) imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer telefonu;

3) wskazanie godziny, do której dane są najpóźniej przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 12.30 i 17.30);

4) numer telefonu do rejonowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

7. Do godziny 11.00 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie komisji obwodowych posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rejonową komisję wyborczą.

8. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania przekazują dane dwukrotnie - według stanu na godzinę 12.00 i 17.00, zwane dalej "godzinami sprawozdawczymi".

9. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

10. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych obwodowe komisje wyborcze ustalają dane i przekazują do Państwowej Komisji Wyborczej.

11. Przekazanie danych do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

12. Pełnomocnik na bieżąco kontroluje w systemie teleinformatycznym poprawność danych wprowadzonych przez obwodowe komisje wyborcze i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.

13. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego obwodowa komisja wyborcza przekazuje dane pełnomocnikowi telefonicznie.

14. Dane przekazywane telefonicznie przez obwodową komisję wyborczą pełnomocnikowi powinny zawierać następującą treść:

1) nazwę gminy;

2) numer obwodu;

3) adres obwodowej komisji wyborczej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

5) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: "liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

6) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: "liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

15. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

16. Przekazanie danych z obwodowych komisji wyborczych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 i 17.30). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 12.35 i 17.35, dane z tej obwodowej komisji wyborczej nie będą uwzględniane.

17. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z zastrzeżeniem pkt 18 i 19.

18. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego przez pełnomocnika przekazuje on dane, wykorzystując arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 14 ppkt 1, 5 i 6 oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez rejonową komisję wyborczą.

19. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez rejonową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1) nazwa gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczba obwodów, z których uzyskano dane, w formie: "liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście";

4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 14 ppkt 5;

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 14 ppkt 6.

20. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są przez nie rejestrowane w systemie teleinformatycznym.

21. Osoba wyznaczona przez rejonową komisję wyborczą na bieżąco kontroluje w systemie teleinformatycznym poprawność danych wprowadzonych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem w celu poprawienia wprowadzonych danych.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do rejonowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12.40 i 17.40. Jeśli w tym terminie rejonowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu teleinformatycznego, osoba upoważniona przez komisję powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 12.45 i 17.45, rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej, korzystając z systemu teleinformatycznego, nie później niż o godzinie 12.50 i 17.50.

24. Rejonowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.

25. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego osoba wyznaczona przez rejonową komisję wyborczą ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 19 ppkt 1 i 3-5 oraz przekazać go za pośrednictwem poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.

26. Informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza udostępnia na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego niezwłocznie po przekazaniu danych w sposób określony w pkt 11 lub 13. Informację podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje ją pieczęcią komisji.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.364

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tryb i sposób udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Data aktu: 29/04/2024
Data ogłoszenia: 14/05/2024
Data wejścia w życie: 29/04/2024