Ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą, a także na globalną, w tym również krajową tendencję zbrojeniową oraz zmieniającą się politykę poborową, treść rozporządzenia z 19 kwietnia 2024 roku w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest istotna, w szczególności dla osób w wieku poborowym. Aktualnie, za osoby posiadające kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych uznano m.in.

 • kierowców samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • kierowców posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych, kierowców autobusów,
 • motorniczych tramwajów,
 • operatorów urządzeń energetycznych,
 • operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,
 • ratowników medycznych,
 • nurków,
 • skoczków spadochronowych,
 • inżynierów teleinformatycznych,
 • tłumaczy,
 • tłumaczy przysięgłych
 • tłumaczy języka migowego.

W porównaniu do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 15 maja 2015 roku w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, aktualne rozporządzenie zdecydowanie rozszerza katalog wyszczególniający przydatne kwalifikacje. Jednakże obecnie za nieprzydatne uznano osoby posiadające kwalifikacje (porównując oba rozporządzenia) kucharza czy też sanitariusza szpitalnego.

Przeczytaj także: Armia chce podwoić rezerwistów w aktywnej rezerwie i wzmocnić WOT

 

Kwalifikacje można nabyć także w czasie trwania służby

Rozporządzenie oprócz wskazania przydatnych w wojsku kwalifikacji, określa również wzór umowy zawieranej z podmiotami realizującymi szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Szkolenia skierowane są dla osób przeznaczonych do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Przedstawiciele wojska mogą prowadzić doraźny nadzór nad procesem szkolenia, na każdym jego etapie. Szkolenie każdorazowo kończy się egzaminem.

Czytaj też w LEX: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >

Rozporządzenie ustanawia wzór umowy zawieranej z żołnierzem Obrony Terytorialnej, na podstawie której żołnierz OT zobowiązuje się do uzyskania przed powołaniem do terytorialnej służby wojskowej lub w jej trakcie określonych kwalifikacji, a szef Wojskowego Centrum Rekrutacji zobowiązał się, po uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, do powołania żołnierza OT na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym kwalifikacjom. Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji zobowiązuje się do powołania żołnierza OT do terytorialnej służby wojskowej na okres co najmniej trzech lat, na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadające uzyskanym przez niego kwalifikacjom oraz wypłacić żołnierzowi OT zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Istotne przy tym pozostaje, iż żołnierz OT zobowiązuje się do zwrotu ekwiwalentu wypłaconego przed upływem okresu trzech lat pełnienia terytorialnej służby wojskowej, w przypadku nieukończenia kursu lub szkolenia specjalistycznego lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych lub w przypadku zwolnienia go z tej służby przed tym okresem z przyczyn niezależnych od organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby wojskowej.

Czytaj też w LEX: Zadania JST w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny >

 

Nowość
Nowość

Hubert Królikowski

Sprawdź