Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokość tej pomocy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w przypadku działań w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanym dalej "programem", oraz wysokość tej pomocy, w tym:
1)
szczegółowe wymagania wobec wniosków o dofinansowanie;
2)
szczegółowe kryteria wyboru operacji;
3)
katalog beneficjentów;
4)
warunki zawierania umowy o dofinansowanie;
5)
szczegółowe wymagania wobec umów o dofinansowanie;
6)
zasady kwalifikowalności kosztów;
7)
szczegółowe wymagania wobec wniosków o płatność.
2. 
Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem, zwaną dalej "pomocą", przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:
1)
Wiedza o morzu;
2)
Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych.
§  2. 
1. 
Pomoc przyznaje się na realizację operacji:
1)
spełniającej warunki wynikające z programu, w szczególności zapewniającej osiągnięcie i zachowanie celu szczegółowego, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1);
2)
której wydatki zadeklarowane do dofinansowania nie są finansowane w ramach innych priorytetów objętych programem lub z innych środków publicznych;
3)
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
4)
zgodnie z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy ten tryb ma zastosowanie;
5)
która spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach tej operacji;
6)
dla której wykazano racjonalność kosztów;
7)
która nie stanowi operacji lub wydatków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004;
8)
która nie obejmuje kosztów przeniesienia produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/1060";
9)
która spełnia szczegółowe kryteria wyboru operacji określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w stopniu wystarczającym do uzyskania minimalnej liczby punktów według kolejności liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania szczegółowych kryteriów wyboru operacji.
2. 
Przez racjonalność kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także z zachowaniem zasad:
1)
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2)
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów operacji.
§  3. 
Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się na:
1)
pozyskiwanie i przetwarzanie, w tym integrowanie, danych w zakresie stanu ekosystemów morskich, w tym danych, które przyczynią się do poszerzania wiedzy na temat środowiska morskiego w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz umożliwią poszukiwanie skutecznych narzędzi służących adaptacji do tych zmian;
2)
realizację projektów badawczych lub naukowych, sporządzanie ekspertyz, opracowań naukowych i opinii oraz tworzenie i utrzymanie baz danych oraz rejestrów w zakresie stanu ekosystemów morskich lub w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731);
3)
pozyskiwanie i przetwarzanie, w tym integrowanie, danych o stanie środowiska morskiego w celu wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4)
udział osób zajmujących się pracą badawczą, zbieraniem danych oraz opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych z zakresu środowiska morskiego w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych;
5)
popularyzowanie wiedzy z zakresu środowiska morskiego, w tym na organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych.
§  4. 
Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się:
1)
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa;
2)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;
3)
urzędowi morskiemu;
4)
uczelni, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), prowadzącej kształcenie lub badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;
5)
instytutowi badawczemu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534) prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;
6)
instytutowi naukowemu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;
7)
organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), realizującej statutowe zadania w zakresie ochrony środowiska morskiego, ekosystemów morskich lub poszerzania wiedzy na temat zmian klimatycznych i adaptacji do tych zmian.
§  5. 
Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację.
§  6. 
Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się na:
1)
wspieranie współpracy i koordynacji działań w dziedzinie wymiany danych z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej;
2)
inwestycje związane z zakupem, rozbudową lub utrzymaniem środków technicznych służących wykonywaniu czynności z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w tym na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej;
3)
propagowanie współpracy w zakresie opracowywania wytycznych i zaleceń, tworzenia bazy najlepszych praktyk lub analizowania wyzwań operacyjnych i zagrożeń pojawiających się na obszarach morskich Unii Europejskiej;
4)
doskonalenie zawodowe z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w tym udział w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych.
§  7. 
Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się:
1)
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa;
2)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;
3)
Straży Granicznej;
4)
urzędowi morskiemu;
5)
Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa;
6)
Państwowej Straży Pożarnej.
§  8. 
Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację.
§  9. 
1. 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty bezpośrednio związane z realizacją celu tej operacji, w tym podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 63 ust. 2 i 6 rozporządzenia 2021/1060.
3. 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji zalicza się koszty:
1)
zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, pod warunkiem że:
a)
nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,
b)
ich wartość rynkowa nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,
c)
spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub tego sprzętu;
2)
wkładów rzeczowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;
3)
amortyzacji środków trwałych, o których mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;
4)
związane z umową leasingu, z wyłączeniem odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT).
4. 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty pośrednio związane z realizacją celu operacji finansowane na podstawie stawki ryczałtowej w wysokości do 7 % wartości kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji.
§  10. 
1. 
Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zawiera:
1)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;
2)
określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82, z późn. zm.) - jeżeli dotyczy;
3)
kwotę wnioskowanej pomocy;
4)
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do kontaktu z instytucją pośredniczącą w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie.
2. 
Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest przeprowadzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", postępowania w sprawie przyznania pomocy, w wyniku którego wybrano operację do realizacji oraz potwierdzono zasadność udzielenia pomocy na jej realizację.
2. 
Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zawiera zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1)
osiągnięcia celu operacji;
2)
zachowania trwałości operacji obejmującej inwestycje produkcyjne lub inwestycje w infrastrukturę przez 5 lat;
3)
monitorowania i raportowania wskaźników rezultatu operacji w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie;
4)
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;
5)
informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o dofinansowanie w okresie realizacji operacji oraz w okresie trwałości operacji;
6)
umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;
7)
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o którym mowa w art. 74 ust. 1 lit. a ppkt i rozporządzenia 2021/1060;
8)
informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był obowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9)
zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań operacji - jeżeli wymaga tego specyfika operacji;
10)
warunków i trybu udzielania pomocy, jeżeli ta pomoc stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania;
11)
upubliczniania wyników realizacji operacji przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w szczególności przez udostępnienie ich na stronie internetowej programu - w przypadku działania Wiedza o morzu.
3. 
Okresy zachowania trwałości operacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od dnia:
1)
dokonania przelewu środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta - w przypadku gdy te środki są przekazywane w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową;
2)
zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - w przypadku innym niż określony w pkt 1.
§  12. 
Pomoc wypłaca się na podstawie wniosku o płatność, jeżeli beneficjent:
1)
zrealizował operację lub jej etap zgodnie z umową o dofinansowanie oraz
2)
realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.
§  13. 
Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do potwierdzenia zrealizowania operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  14. 
Pomoc na realizację operacji w ramach działania Wiedza o morzu udzielona podmiotom, o których mowa w § 4 pkt 4-7, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023).
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) operacja przyczynia się do pozyskania nowych danych w zakresie zasobów przyrodniczych zgodnie z Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia, w tym danych dotyczących siedlisk morskich, obszarów tarlisk, występowania narybku:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione w stopniu podstawowym - operacja przewiduje aktualizację danych - 3 pkt,

c) kryterium spełnione w stopniu wysokim - operacja przewiduje pozyskanie nowych danych - 5 pkt;

2) operacja przyczynia się do pozyskania danych o zmianach dróg migracji organizmów morskich w związku ze zmianami klimatu:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione w stopniu podstawowym - operacja przewiduje aktualizację danych - 3 pkt,

c) kryterium spełnione w stopniu wysokim - operacja przewiduje pozyskanie nowych danych - 5 pkt;

3) operacja przyczynia się do poprawy wiedzy o wpływie działalności człowieka na ekosystemy morskie:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

4) operacja przyczynia się do wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, z późn. zm.):

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

5) operacja ma na celu zintegrowanie danych o stanie środowiska morskiego w celu wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

6) operacja przyczynia się do popularyzowania wiedzy z zakresu środowiska morskiego wśród osób zajmujących się pracą badawczą, zbieraniem danych oraz opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych z zakresu środowiska morskiego przez udział tych osób w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt.

Minimalna liczba punktów - 3.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) operacja przyczynia się do wspierania współpracy i koordynacji działań w zakresie integracji systemów monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej dla realizacji celów wspólnego mechanizmu wymiany danych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

2) operacja przyczynia się do rozbudowy lub utrzymania środków technicznych służących wykonywaniu czynności w zakresie monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w szczególności przez inwestycje związane z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

3) operacja przyczynia się do doskonalenia zawodowego z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej przez udział w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt.

Minimalna liczba punktów - 5.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZYZNANIA POMOCY DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia statutu wnioskodawcy - jeżeli dotyczy;

3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi kształcenie lub badania naukowe, lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego - jeżeli dotyczy;

4) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osób prowadzących szkolenia, seminaria lub konferencje organizowane w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

5) szczegółowy program szkolenia, seminarium lub konferencji organizowanych w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osób prowadzących szkolenia, seminaria lub konferencje organizowane w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

3) szczegółowy program szkolenia, seminarium lub konferencji organizowanych w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

4) promesa umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu - jeżeli dotyczy;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA ZREALIZOWANIA OPERACJI ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań lub systemów informatycznych lub innych systemów - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumenty potwierdzające zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu, seminarium lub konferencji - w przypadku gdy wymaga tego spe cyfika operacji;

7) publikacje naukowe dotyczące realizowanej operacji, informacje na temat publicznych wystąpień oraz odesłania do stron internetowych zawierających dane na temat realizowanej operacji, a także inne elementy świadczące o podaniu efektów pracy naukowej do wiadomości publicznej - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań lub systemów informatycznych lub innych systemów - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych dostarczona wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego koszty leasingu są rozliczane po raz pierwszy - w przypadku operacji obejmującej leasing;

4) dokument potwierdzający nabycie własności rzeczy będącej przedmiotem leasingu dostarczony wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego jest rozliczana ostatnia rata leasingu - w przypadku operacji obejmującej leasing;

5) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych;

6) oświadczenie podmiotu zbywającego używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt, że w okresie 5 lat poprzedzających rok ich zbycia beneficjentowi nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych - w przypadku gdy w ramach operacji zakupiono używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt;

7) dokument potwierdzający, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu - w przypadku gdy w ramach operacji zakupiono używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt;

8) dokumenty potwierdzające zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) dokumenty potwierdzające zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu, seminarium lub konferencji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.751

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokość tej pomocy.
Data aktu: 10/05/2024
Data ogłoszenia: 17/05/2024
Data wejścia w życie: 18/05/2024