Sposób finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, w szczególności rodzaj realizowanych zadań, źródła i formę ich finansowania oraz wykorzystania wpływów uzyskanych w wyniku realizowanych zadań w przypadku przejściowego ich finansowania.
§  2. 
Zadaniami, o których mowa w § 1, są:
1)
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w szczególności tworzenie wielonarodowych jednostek lub prowadzenie wspólnych ćwiczeń;
2)
realizacja wspólnych zamierzeń inwestycyjnych;
3)
utrzymywanie i obsługa infrastruktury;
4)
udzielanie wsparcia wojskom obcym;
5)
działalność szkoleniowa;
6)
współpraca przygraniczna;
7)
działania podejmowane w związku z wykonywaniem funkcji krajowych władz bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.
§  3. 
1. 
Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane z budżetu państwa, z części pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodów, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu, a także z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).
2. 
Zadania, o których mowa w § 1, mogą być finansowane ze środków budżetowych w formie:
1)
wniesienia tych środków:
a)
do utworzonego wspólnego budżetu,
b)
do wspólnych programów obronnych, w szczególności do Programu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa;
2)
wydatków ponoszonych przez realizujących te zadania, stosownie do wykonywanej przez dany kraj swojej części zadania;
3)
przejściowego finansowania zadań, pod warunkiem zapewnienia uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.
3. 
W przypadku przejściowego finansowania zadań ze środków budżetowych otrzymane z tytułu zwrotu wpływy podlegają zarachowaniu na zmniejszenie wydatków w tym samym roku budżetowym.
4. 
(uchylony).
§  4. 
Środki budżetowe wniesione do utworzonego wspólnego budżetu niewykorzystane do końca roku w ramach zadań określonych w § 1 są wykorzystywane w latach następnych, zgodnie z planami wydatków.
§  5. 
1. 
Ze środków budżetowych mogą być przejściowo ponoszone na rzecz jednostek innych państw wydatki związane z dostarczeniem dóbr i świadczeniem usług.
2. 
W przypadku dostarczenia dóbr i świadczenia usług na potrzeby jednostek innych państw, przy równoczesnym korzystaniu z dóbr i usług świadczonych przez jednostki innych państw, rozliczenia mogą odbywać się w trybie wzajemnych potrąceń należności. Wpływy z tego tytułu podlegają zarachowaniu zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 3.
§  6. 
1. 
Finansowanie szkoleń odbywających się w ośrodkach szkolenia i szkołach obejmuje w szczególności koszty:
1)
eksploatacji i utrzymania obiektu i jego wyposażenia;
2)
zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń;
3)
realizacji procesu dydaktycznego.
2. 
Wydatki związane z działalnością szkoleniową, o których mowa w ust. 1, ponosi jednostka budżetowa finansująca szkolenia.
3. 
Opłaty za szkolenie są wnoszone na rachunek bieżący jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 2, i są zaliczane na zmniejszenie poniesionych wydatków w tym samym roku budżetowym.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2010 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz. U. Nr 150, poz. 1056), które traci moc z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475).

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.758 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.
Data aktu: 03/12/2010
Data ogłoszenia: 20/05/2024
Data wejścia w życie: 31/12/2010