Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego.

Dz.U.2020.1519
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
Na podstawie art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat egzaminacyjnych dla osób składających egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego, zwany dalej "egzaminem", i sposób ich uiszczania;
2) szczegółowy sposób i tryb oraz terminy przeprowadzania egzaminu oraz sposób kontroli przeprowadzenia egzaminu.
§  2. 
1.  Opłata egzaminacyjna dla osób składających egzamin wynosi 600 zł.
2.  Opłata egzaminacyjna dla osób składających egzamin jest wnoszona na rachunek bieżący Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
§  3. 
1.  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego, zwanej dalej "Komisją", ogłasza na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu, nie później niż dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.
2.  Komunikat zawiera informację o:
1) terminie egzaminu;
2) terminie złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu wraz z dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej dla osób składających egzamin;
3) numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną dla osób składających egzamin;
4) godzinie i miejscu przeprowadzenia egzaminu albo informację, że godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być przesłany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  4.  Egzamin odbywa się co najmniej dwa razy w roku, jednakże nie częściej niż pięć razy w roku.
§  5.  Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, zwaną dalej "salą egzaminacyjną", w warunkach umożliwiających uczestnikom egzaminu samodzielność pracy, a Komisji - czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu.
§  6.  W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
§  7.  Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości.
§  8.  Uczestnik egzaminu potwierdza na liście obecności własnoręcznym podpisem udział w egzaminie, otrzymanie koperty zawierającej formularz testu oraz nadane mu przez Komisję oznaczenie kodowe.
§  9.  Egzamin trwa 110 minut.
§  10.  Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określa przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji.
§  11. 
1.  W czasie egzaminu uczestnik egzaminu nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę osoby wchodzącej w skład Komisji na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika egzaminu z innymi uczestnikami egzaminu, jak i z osobami trzecimi, oraz korzystania z materiałów pomocniczych.
2.  Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej uczestnik egzaminu przekazuje formularz testu Komisji, która zaznacza na niej czas nieobecności.
§  12.  Komisja może wykluczyć z egzaminu uczestników egzaminu, którzy podczas egzaminu korzystali z pomocy innych uczestników egzaminu lub osób trzecich, korzystali z materiałów pomocniczych lub w inny sposób zakłócali przebieg egzaminu.
§  13. 
1.  Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminu sprawują osoby wchodzące w skład Komisji.
2.  W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, na wniosek Komisji, może zlecić dodatkowo innym osobom obsługę techniczną egzaminu.
§  14.  Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech osób wchodzących w skład Komisji, w tym przewodniczącego Komisji lub zastępcy przewodniczącego Komisji.
§  15.  Po zakończeniu egzaminu uczestnik egzaminu zwraca formularz testu, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności.
§  16.  Komisja sporządza protokół przebiegu egzaminu, w którym podaje się imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji nadzorujących przebieg egzaminu, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz istotne okoliczności, jakie wystąpiły w trakcie egzaminu. Do protokołu dołącza się wzory testów egzaminacyjnych, listę uczestników egzaminu oraz końcowe wyniki.
§  17. 
1.  Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:
1) odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.
2.  Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie.
3.  Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez uczestnika egzaminu na karcie odpowiedzi dołączonej do formularza testu.
§  18.  Uczestnikowi egzaminu wydaje się odpis uchwały, o której mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w terminie 21 dni od dnia egzaminu.
§  19.  Na wniosek uczestnika egzaminu, złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Komisja niezwłocznie udostępnia uczestnikowi egzaminu albo jego przedstawicielowi sprawdzony i oceniony formularz testu egzaminacyjnego, w tym kartę odpowiedzi, oraz umożliwia sporządzenie z nich odpisów lub kopii.
§  20.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia uczestnika egzaminu, który złożył odwołanie, o którym mowa w art. 53 ust. 7 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, o sposobie rozstrzygnięcia odwołania przez Komisję przesyłką poleconą w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo na wskazany adres elektroniczny, o ile wystąpił o to uczestnik egzaminu.
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2019.2265).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020