Moc obowiązująca Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjętej zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r.

Dz.U.2020.1483
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjętej zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 1  (Dz. U. poz. 1142) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 grudnia 2002 r. ratyfikował wyżej wymienioną poprawkę.
Zgodnie z art. 17 ust. 5 Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., poprawka do niej weszła w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 5 grudnia 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami wyżej wymienionej poprawki w podanym powyżej terminie stały się:

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Księstwo Andory

Antigua i Barbuda

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Argentyńska

Republika Austrii

Królestwo Bahrajnu

Królestwo Belgii

Republika Beninu

Wielonarodowe Państwo Boliwia

Republika Botswany

Państwo Brunei Darussalam

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii 2

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Republika Estońska

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Republika Gwatemali

Republika Gwinei

Królestwo Hiszpanii

Republika Indonezji

Islamska Republika Iranu

Irlandia Republika Islandii

Jamajka

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Państwo Katar

Republika Kenii

Republika Kolumbii

Republika Konga

Państwo Kuwejt

Królestwo Lesotho

Republika Libańska

Republika Liberii

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej

Republika Malawi

Republika Malediwów

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Republika Mauritiusu

Republika Mołdawii

Księstwo Monako

Republika Namibii

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Republika Nigru

Federalna Republika Nigerii

Królestwo Norwegii

Sułtanat Omanu

Republika Panamy

Republika Paragwaju

Republika Peru

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Republika Południowej Afryki

Rumunia

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Lucia

Republika Salwadoru

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Syryjska Republika Arabska

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Zjednoczona Republika Tanzanii

Republika Trynidadu i Tobago

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Unia Europejska

Wschodnia Republika Urugwaju

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3

Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Wyspy Cooka

Republika Zambii

Ponadto podaje się do wiadomości, że podczas złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia albo zatwierdzenia wymienione poniżej państwa złożyły następujące deklaracje:

Królestwo Hiszpanii

Deklaracja:

"Dnia 1 listopada 2013 r. Sekretarz Generalny otrzymał od Rządu Hiszpanii następujący komunikat dotyczący Terytorialnego Zastosowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Gibraltaru:

1. Gibraltar jest Terytorium Nieautonomicznym, za którego stosunki międzynarodowe odpowiedzialny jest Rząd Zjednoczonego Królestwa, a które podlega procesowi dekolonizacyjnemu, zgodnie ze stosownymi decyzjami i postanowieniami Zgromadzenia Ogólnego.
2. Władze Gibraltaru mają charakter lokalny oraz realizują swoje kompetencje wyłącznie w zakresie spraw wewnętrznych, co zostało zapoczątkowane w oparciu o uprawnienia nadane i przekazane im przez Wielką Brytanię zgodnie z jej krajowym ustawodawstwem oraz z jej pozycji państwa suwerena, od którego zależne jest wspomniane Terytorium Nieautonomiczne.
3. W związku z powyższym, jakiekolwiek zaangażowanie władz gibraltarskich we wprowadzenie przedmiotowej Konwencji zostanie uznane za odbywające się wyłącznie w ramach spraw wewnętrznych Gibraltaru i nie będzie uważane za mające jakikolwiek wpływ na treść dwóch poprzednich akapitów.
4. Procedura przewidziana w Ustaleniach dotyczących władz Gibraltaru w kontekście Porozumień Mieszanych, zawartych przez Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo dnia 19 grudnia 2007 r. (wraz z "Uzgodnionymi Porozumieniami dotyczącymi władz Gibraltaru w kontekście Instrumentów Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej oraz związanych z nimi traktatów" z dnia 19 kwietnia 2000 r.) ma zastosowanie do obecnej Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Bazylea, dnia 22 marca 1989 r.) oraz do Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Genewa, dnia 22 września 1995 r.).
5. Wprowadzenie obecnej Konwencji i Poprawki do niej w Gibraltarze nie może być interpretowane jako uznanie jakichkolwiek praw bądź sytuacji obejmujących sprawy nieobjęte Artykułem 10 Traktatu Utrechckiego z dnia 13 lipca 1713 r., podpisanego przez królestwa Hiszpanii i Wielkiej Brytanii."

Declaration:

"On 1 November 2013, the Secretary-General received from the Government of Spain the following communication with regard to the Territorial Application by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Gibraltar:

1. Gibraltar is a Non-Self-Goveming Territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible and which is subject to a process of decolonization in accordance with the relevant decisions and resolutions of the General Assembly.
2. The Gibraltarian authorities are local in character, and exercise competences exclusively over internal affairs that originate in and are based on the powers allocated to and conferred on them by the United Kingdom, in accordance with its domestic legislation and in its capacity as the sovereign State upon which depends the said Non-Self-Goveming Territory.
3. Consequently, any involvement by the Gibraltarian authorities in the implementation of this Convention shall be understood to take place exclusively within the framework of the internal affairs of Gibraltar and shall not be considered to affect in any way the content of the two preceding paragraphs.
4. The procedure envisaged in the Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of Mixed Agreements, which was agreed by Spain and the United Kingdom on 19 December 2007 (together with "Agreed Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of European Union and European Community Instruments and Related Treaties" of 19 April 2000) applies to the present Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel, 22 March 1989) and to the Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Geneva, 22 September 1995).
5. The implementation of the present Convention and the Amendment thereto in Gibraltar cannot be interpreted as recognition of any rights or situations involving matters not included in Article 10 of the Treaty of Utrecht of 13 July 1713, signed by the crowns of Spain and Great Britain."

Syryjska Republika Arabska

Deklaracja:

"...że przystąpienie Syryjskiej Republiki Arabskiej do Poprawki i Protokołu absolutnie nie będzie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności, oznaczać uznania Izraela, ani też nie będzie prowadzić do wchodzenia zeń w jakiekolwiek transakcje/układy, do których mogą mieć zastosowanie postanowienia przedmiotowej Poprawki i Protokołu."

Declaration:

"... that the accession of the Syrian Arab Republic to the Amendment and the Protocol shall not under any circumstances whatsoever signify recognition of Israel, nor shall it lead to entry therewith into any dealings that may be governed by the provisions of the said amendment and Protocol."

1 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1995 r. poz. 88.
2 Poprawka ma zastosowanie również do Wysp Owczych.
3 Poprawka ma zastosowanie również do Gibraltaru, Brytyjskiego Terytorium Antarktyki, Baliwatu Guernsey, Jersey, Akrotiri i Dhekelii oraz Wyspy Man.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1483

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r., przyjętej zgodnie z Decyzją III/1 Konferencji Stron Konwencji w Genewie dnia 22 września 1995 r.
Data aktu: 03/06/2020
Data ogłoszenia: 28/08/2020
Data wejścia w życie: 28/08/2020