Badania lotniczo-lekarskie.

Dz.U.20.1168
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie badań lotniczo-lekarskich
Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków personelu lotniczego i członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego;
2) warunki i tryb:
a) wydawania i przechowywania orzeczeń o zdolności lub niezdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych,
b) kontroli przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i orzekania, a także sposobu dokumentowania tych kontroli;
3) częstotliwość przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich;
4) sposób postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich oraz wzory stosowanych dokumentów.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) badaniach - należy przez to rozumieć badania lotniczo-lekarskie, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy;
2) Naczelnym Lekarzu - należy przez to rozumieć Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego;
3) orzeczeniu lekarskim - należy przez to rozumieć orzeczenie o zdolności lub niezdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych, w tym raport medyczny, o którym mowa w podczęści C sekcji 3 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011;
4) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć centrum medycyny lotniczej oraz lekarza orzecznika medycyny lotniczej;
5) rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.);
6) rozporządzeniu (UE) nr 2015/340 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1);
7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  3. 
1.  Badania przeprowadza się jako badania:
1) wstępne - oceniające sprawność psychiczną i fizyczną kandydatów na członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego;
2) okresowe - oceniające sprawność psychiczną i fizyczną członków personelu lotniczego oraz członków personelu pokładowego w celu zachowania ważności licencji, świadectwa kwalifikacji albo uprawnień członka personelu pokładowego;
3) okolicznościowe - oceniające sprawność psychiczną i fizyczną członków personelu lotniczego oraz członków personelu pokładowego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w MED.A.020 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz w ATCO.MED.A.020 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.
2.  Badania przeprowadza podmiot uprawniony na wniosek osoby zainteresowanej, pracodawcy, lekarza orzecznika medycyny lotniczej lub Naczelnego Lekarza.
3.  Badania przeprowadza się po potwierdzeniu tożsamości osoby, która ma być badana, na podstawie okazanego przez nią dokumentu.
§  4. 
1.  Badania przeprowadza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 oraz art. 104 ust. 2 ustawy.
2.  Przeprowadzając badania nawigatorów lotniczych oraz mechaników pokładowych uwzględnia się pkt 6.1, 6.2 i 6.4 rozdziału 6 Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§  5. 
1.  Po przeprowadzeniu badań podmiot uprawniony wydaje orzeczenie lekarskie.
2.  Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, potwierdzając jego przyjęcie własnoręcznym podpisem w dokumentacji medycznej.
3.  Drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego oraz opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań diagnostycznych wchodzą w skład dokumentacji medycznej osoby badanej.
4.  Dokumentację medyczną badań kandydatów na członków personelu lotniczego i członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego prowadzi się zgodnie z odpowiednio ARA.GEN.220, ARA.MED.130, ARA.MED.135 oraz ARA.MED.150 załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz ATCO.AR.F.001, ATCO.AR.F.005 oraz ATCO.AR.F.020 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.
§  6. 
1.  Wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego:
1) pilotom samolotowym rekreacyjnym,
2) pilotom samolotowym turystycznym,
3) pilotom samolotowym zawodowym,
4) pilotom samolotowym liniowym,
5) pilotom samolotowym w załodze wieloosobowej,
6) pilotom śmigłowcowym rekreacyjnym,
7) pilotom śmigłowcowym turystycznym,
8) pilotom śmigłowcowym zawodowym,
9) pilotom śmigłowcowym liniowym,
10) pilotom sterowcowym turystycznym,
11) pilotom sterowcowym zawodowym,
12) pilotom balonowym rekreacyjnym,
13) pilotom balonowym,
14) pilotom szybowcowym rekreacyjnym,
15) pilotom szybowcowym

- określa ARA.MED.130 załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

2.  Wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego:
1) pilotom lotni,
2) pilotom paralotni,
3) pilotom motolotni,
4) pilotom statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg,
5) pilotom wiatrakowcowym turystycznym,
6) pilotom wiatrakowcowym zawodowym,
7) operatorom bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe,
8) skoczkom spadochronowym,
9) informatorom służby informacji powietrznej,
10) informatorom lotniskowej służby informacji powietrznej,
11) nawigatorom lotniczym,
12) mechanikom pokładowym,
13) dyspozytorom lotniczym

- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.  Wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego kontrolerom ruchu lotniczego oraz praktykantom-kontrolerom ruchu lotniczego określa ATCO.AR.F.005 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.
4.  Wzór raportu medycznego wydawanego członkom personelu pokładowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Podmiot uprawniony prowadzi ewidencję wydanych orzeczeń lekarskich, która zawiera:
1) imię i nazwisko osoby badanej;
2) datę wydania i numer orzeczenia lekarskiego;
3) informację o stwierdzeniu u osoby badanej zdolności albo niezdolności do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych.
2.  W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją medyczną badań nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się art. 23 ust. 2, art. 25 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849).
§  8. 
1.  Badania okresowe osób posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego dla specjalności wymienionych w art. 95 ust. 2 pkt 1-4, 5a, 6, 8 i 9 ustawy oraz w stosunku do których został wprowadzony wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji na podstawie art. 94 ust. 8 ustawy przeprowadza się co:
1) 60 miesięcy - do ukończenia 40. roku życia,
2) 24 miesiące - po ukończeniu 40. roku życia

- chyba że w orzeczeniu lekarskim wyznaczono krótszy termin.

2.  Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie podda się badaniom okresowym w okresie dwukrotnie dłuższym niż wynika to z częstotliwości wykonywania tych badań dla danego wieku albo z orzeczenia lekarskiego, podlega ona badaniom, które są przeprowadzane jak badania wstępne.
§  9. 
1.  Badania okresowe członków personelu lotniczego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy przeprowadza się w terminach określonych odpowiednio w MED.A.045 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz w ATCO.MED.A.045 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 2015/340, chyba że w orzeczeniu lekarskim wyznaczono krótszy termin.
2.  Badania okresowe członków personelu pokładowego przeprowadza się w terminach określonych w MED.A.045 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 dla klasy 2.
§  10. 
1.  W ramach kontroli przeprowadzania badań i orzekania dokonuje się bieżącej oceny przeprowadzania badań, wydawania orzeczeń lekarskich oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
2.  Z kontroli przeprowadzania badań i orzekania sporządza się protokół.
3.  Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla kontrolowanego podmiotu uprawnionego, a drugi - do włączenia do akt kontroli.
4.  Protokół zawiera:
1) nazwę podmiotu uprawnionego i jego adres;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot uprawniony;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z określeniem przerw w kontroli;
4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, oraz inne informacje mające znaczenie dla oceny poprawności przeprowadzania badań, wydawania orzeczeń lekarskich oraz prowadzenia dokumentacji medycznej;
6) wyszczególnienie załączników dołączonych do protokołu;
7) wskazanie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;
8) parafy Naczelnego Lekarza oraz osoby reprezentującej podmiot uprawniony na każdej stronie protokołu;
9) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu osobie reprezentującej podmiot uprawniony;
10) wzmiankę o wniesieniu albo braku uwag do protokołu;
11) datę i miejsce podpisania protokołu.
5.  Protokół podpisują Naczelny Lekarz, kontrolujący i osoba reprezentująca podmiot uprawniony.
6.  Podmiot uprawniony może wnieść do protokołu uwagi.
7.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę reprezentującą podmiot uprawniony kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni od dnia tej odmowy, przedstawić Naczelnemu Lekarzowi swoje stanowisko na piśmie.
§  11.  Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  12.  Do kontroli przeprowadzania badań i orzekania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ORZECZENIE O ZDOLNOŚCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA LOTÓW

I INNYCH CZYNNOŚCI LOTNICZYCH DLA SPECJALNOŚCI PERSONELU LOTNICZEGO, O KTÓRYCH MOWA W § 6 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 17 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE BADAŃ LOTNICZO-LEKARSKICH

Orzeczenie lotniczo-lekarskie jest zgodne z następującymi specyfikacjami:

Treść:

1) państwo, w którym złożono wniosek o wydanie licencji albo świadectwa kwalifikacji albo w którym je wydano;
2) klasa zdrowia albo wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej na świadectwo kwalifikacji;
3) numer orzeczenia lotniczo-lekarskiego rozpoczynający się od określenia państwa, w którym złożono wniosek o wydanie licencji albo świadectwa kwalifikacji albo w którym je wydano, za pomocą kodu państwa określonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, po którym następuje kod składający się z cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego;
4) nazwisko i imię osoby badanej;
5) obywatelstwo osoby badanej;
6) data urodzenia osoby badanej;
7) podpis osoby badanej;
8) ograniczenie(-nia);
9) data wygaśnięcia orzeczenia lotniczo-lekarskiego;
10) data badania lotniczo-lekarskiego;
11) data wydania orzeczenia lotniczo-lekarskiego i podpis lekarza, który wydał to orzeczenie;
12) odcisk pieczęci lub stempla.

Uwagi:

Papier lub inny materiał wykorzystane do wydania orzeczenia lotniczo-lekarskiego uniemożliwiają wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub pozwalają na łatwe rozpoznawanie wprowadzonych zmian.

Datę wpisuje się w formacie: dd/mm/rrrr.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

RAPORT MEDYCZNY WYDAWANY CZŁONKOM PERSONELU POKŁADOWEGO

Raport medyczny jest zgodny z następującymi specyfikacjami:

Treść:

1) państwo, w którym złożono wniosek o wydanie raportu medycznego albo w którym go wydano;
2) numer raportu medycznego rozpoczynający się od określenia państwa, w którym złożono wniosek o wydanie raportu medycznego, za pomocą kodu państwa określonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, po którym następuje kod składający się z cyfr arabskich lub liter alfabetu łacińskiego;
3) nazwisko i imię osoby badanej;
4) obywatelstwo osoby badanej;
5) data urodzenia osoby badanej;
6) podpis osoby badanej;
7) rezultat badania lotniczo-lekarskiego;
8) ograniczenie(-nia);
9) data ważności poprzedniego raportu medycznego;
10) data badania lotniczo-lekarskiego;
11) data wydania raportu medycznego i podpis lekarza, który wydał ten raport medyczny;
12) data wygaśnięcia raportu medycznego;
13) odcisk pieczęci lub stempla.

Uwagi:

Papier lub inny materiał wykorzystane do wydania raportu medycznego uniemożliwiają wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub pozwalają na łatwe rozpoznawanie wprowadzonych zmian.

Datę wpisuje się w formacie: dd/mm/rrrr.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczolekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020