Szczegółowe warunki wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne.

Dz.U.20.1167
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne
Na podstawie art. 15ma ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wsparcia finansowego udzielanego właścicielom albo armatorom jachtów komercyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680), zwanej dalej "ustawą o bezpieczeństwie morskim", w przypadku zaprzestania przez nich wykonywania działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, w następstwie wystąpienia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) aktualnie wykonywanej działalności - oznacza to wykonywanie przez przedsiębiorcę przy użyciu jachtu komercyjnego działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, udokumentowanej wydanym mu pozwoleniem na wykonywanie połowów rekreacyjnych, w którym wśród gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów, został wskazany dorsz, oraz sporządzaniem raportów z połowów rekreacyjnych tego jachtu w każdym roku, począwszy od 2015 r. zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285), a także odbyciem co najmniej 18 rejsów potwierdzonych zaświadczeniem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o złożonych raportach połowowych w ciągu każdego roku, począwszy od daty rozpoczęcia działalności;
2) jachcie komercyjnym - oznacza to jacht komercyjny w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy o bezpieczeństwie morskim, wykorzystywany przez przedsiębiorcę do aktualnie wykonywanej działalności;
3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
4) przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę, będącego właścicielem albo armatorem jachtu komercyjnego;
5) przekazaniu - oznacza to przekazanie przez przedsiębiorcę jachtu komercyjnego, w formie darowizny, podmiotom zajmującym się szerzeniem dziedzictwa kulturowego na lądzie albo podmiotom zajmującym się działalnością naukową lub administracyjną, które nie prowadzą działalności gospodarczej, potwierdzone oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dokumentu, na podstawie którego dokonano przekazania;
6) przystosowaniu do wykonywania innej działalności - oznacza to przystosowanie przez przedsiębiorcę jachtu komercyjnego do wykonywania działalności innej niż wskazana w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, potwierdzone oświadczeniem przedsiębiorcy, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, na okres 1 roku oraz złożonym wnioskiem do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o uchylenie pozwolenia na wykonywanie połowów rekreacyjnych;
7) wsparciu finansowym - oznacza to pomoc udzielaną z budżetu państwa za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, która jest pomocą przejrzystą, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 1407/2013";
8) wycofanie jachtu komercyjnego - oznacza to złomowanie jachtu komercyjnego albo jego przystosowanie do wykonywania innej działalności, albo przekazanie jachtu komercyjnego, po dniu wprowadzenia stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565);
9) złomowaniu - oznacza to przyjęcie przez stocznię jachtu komercyjnego w celu odcięcia nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba jachtu komercyjnego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, potwierdzone wydanym przez stocznię zaświadczeniem o przyjęciu do złomowania;
10) stoczni - oznacza to stocznię posiadającą przynajmniej infrastrukturę potrzebną do budowy lub remontu jednostek identycznych albo większych, jeżeli chodzi o wagę i wymiary kadłuba w stosunku do jednostki przekazanej do złomowania.
§  3. 
1.  Wsparcie finansowe na podstawie niniejszego rozporządzenia może być udzielane przedsiębiorcy w związku z wycofaniem jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności w następstwie COVID-19.
2.  Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest zgodne z warunkami zawartymi w pkt 3.1 komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Tymczasowymi ramami".
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013.
4.  Wsparcie finansowe może być udzielane przedsiębiorcy, który w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014 albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.
5.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do:
1) wsparcia udzielanego instytucjom kredytowym i finansowym;
2) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców;
3) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;
4) wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a-k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 717/2014".
§  4. 
1.  Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie niniejszego rozporządzenia nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:
1) 100 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;
2) 120 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013;
3) 800 tys. euro brutto - w pozostałych przypadkach.
2.  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalnej pomocy określone w ust. 1, przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot maksymalnych pomocy oraz najwyższej z kwot maksymalnej pomocy określonych w ust. 1, możliwej do udzielenia temu przedsiębiorcy.
3.  Wartość wsparcia finansowego udzielanego na podstawie rozporządzenia jest równa nominalnej kwocie udzielonego wsparcia.
§  5. 
1.  Za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności poprzez jego złomowanie przedsiębiorcy przyznawane jest wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł.
2.  Wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, może zostać zwiększona o kwotę 50 000 zł za spełnienie każdego z następujących warunków, przy czym maksymalna kwota wsparcia po spełnieniu wszystkich warunków określonych poniżej oraz warunku, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 200 000 zł:
1) przedsiębiorca nie korzystał w latach 2004-2018 ze środków funduszy Unii Europejskiej na przekwalifikowanie statku służącego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów rekreacyjnych;
2) wiek jachtu komercyjnego przekracza 10 lat.
3.  Za wycofanie jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności poprzez przekazanie jachtu komercyjnego albo jego przystosowanie do wykonywania innej działalności przedsiębiorcy przyznawane jest wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł.
4.  Wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 3, może zostać zwiększona o kwotę 100 000 zł w przypadku, gdy przedsiębiorca nie korzystał w latach 2004-2018 ze środków funduszy Unii Europejskiej na przekwalifikowanie statku służącego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na działalność związaną z prowadzeniem połowów rekreacyjnych, przy czym maksymalna kwota wsparcia po spełnieniu tego warunku oraz warunku, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 200 000 zł.
§  6. 
1.  Wsparcie finansowe udzielane na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, zwaną dalej "inną pomocą", oraz z pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.), rozporządzenia nr 717/2014 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach.
2.  Jeżeli pomoc udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną zgodnie z Tymczasowymi ramami, łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości określonych w § 4 ust. 1. Przepisy § 4 ust. 2 stosuje się.
3.  Jeżeli pomoc udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia stanowi pomoc de minimis, o której mowa w § 3 ust. 3, łączna wartość pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć limitu maksymalnego pomocy określonego w tym rozporządzeniu.
4.  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalnej pomocy określone w ust. 1, przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot maksymalnych pomocy oraz najwyższej z kwot maksymalnej pomocy.
§  7. 
1.  Podmiotem uprawnionym do udzielania wsparcia finansowego jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza informacje o programach wsparcia finansowego na podstawie niniejszego rozporządzenia, publikując treść ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
3.  W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego;
2) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznane wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego naboru;
3) inne informacje i rodzaje dokumentów, niezbędne do udzielenia wsparcia finansowego.
§  8. 
1.  Przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie wsparcia finansowego do podmiotu udzielającego wsparcia finansowego.
2.  Wniosek zawiera:
1) nazwę i adres przedsiębiorcy;
2) dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;
3) dane pełnomocnika przedsiębiorcy oraz treść pełnomocnictwa, jeżeli zostało udzielone;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON przedsiębiorcy;
5) numer przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli został nadany, albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6) opis podjętego przez przedsiębiorcę działania w ramach wycofania jachtu komercyjnego z aktualnie wykonywanej działalności potwierdzony odpowiednimi dowodami, takimi jak raporty połowowe oraz pozwolenie na połowy rekreacyjne, a w przypadku:
a) złomowania - wydanym przez stocznię zaświadczeniem o przyjęciu do złomowania,
b) przekazania - oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dokumentu, na podstawie którego dokonano przekazania,
c) przystosowania do wykonywania innej działalności - złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczeniem przedsiębiorcy o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c ustawy o bezpieczeństwie morskim, oraz złożonym wnioskiem do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o uchylenie pozwolenia na wykonywanie połowów rekreacyjnych;
7) kwotę wnioskowanego wsparcia finansowego;
8) numer rachunku bankowego;
9) inne dokumenty i informacje wskazane przez podmiot uprawniony do udzielenia pomocy w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3, niezbędne do dokonania oceny wniosku i udzielenia wsparcia finansowego;
10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
3.  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
4.  Przedsiębiorca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, na piśmie, w postaci papierowej, informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego niezwłocznie po ich zaistnieniu.
5.  Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.
6.  W przypadku wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 3, dniem złożenia wniosku jest data nadania przesyłki.
§  9. 
1.  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:
1) jest niezgodny z warunkami przyznania wsparcia finansowego;
2) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1;
3) został złożony jako kolejny wniosek przez tego samego wnioskodawcę.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i jego przyczynach.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po wyczerpaniu limitu środków, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, odmawia przedsiębiorcy przyznania wsparcia finansowego.
§  10. 
1.  W ramach ogłoszonego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.
2.  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego może obejmować więcej niż jeden jacht komercyjny, który przedsiębiorca wycofał z aktualnie wykonywanej działalności.
§  11. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przeprowadza weryfikację złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i rozpatruje według kolejności wpływu kompletnego wniosku.
2.  W przypadku gdy wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wymaga uzupełnienia, przedsiębiorcę wzywa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  W przypadku gdy przedsiębiorca, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie uzupełnił wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w wyznaczonym terminie, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej odmawia przyznania wsparcia finansowego.
4.  W przypadku wystąpienia we wniosku o wsparcie finansowe oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie przedsiębiorcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.
5.  Uzupełnienie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nie powoduje zwiększenia kwoty wnioskowanego wsparcia.
6.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania wsparcia, wniosek o przyznanie wsparcia finansowego nie będzie rozpatrywany do czasu uzyskania opinii lub wyjaśnień tych okoliczności, o czym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje przedsiębiorcę w formie pisemnej, w postaci papierowej.
§  12. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję administracyjną, w której informuje przedsiębiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.
2.  W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej decyzji administracyjnej określającej wysokość przyznanego wsparcia finansowego, organ ten dokonuje wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.
§  13. 
1.  Wsparcie na podstawie niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, może być udzielane od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym.
2.  Wsparcie na podstawie niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, może być udzielane od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.  Wsparcie jest udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1167

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne.
Data aktu: 26/06/2020
Data ogłoszenia: 01/07/2020
Data wejścia w życie: 02/07/2020