Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa listę istotnych elementów pojazdu kompletnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO

1) Nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne *  lub

2) rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierającymi następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne * .

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia art. 5 ust. 4 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224, Dz. Urz. WE L 170 z 29.06.2002, str. 81 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 86, Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2005, str. 73, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2005, str. 19, Dz. Urz. UE L 254 z 30.09.2005, str. 69, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 62, Dz. Urz. UE L 225 z 23.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2010, str. 12, Dz. Urz. UE L 85 z 31.03.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 128 z 19.05.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2017, str. 24 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 93).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. poz. 407), które na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2018.1240

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.
Data aktu: 20/06/2018
Data ogłoszenia: 27/06/2018
Data wejścia w życie: 28/06/2018