Określenie kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania.

Dz.U.87.42.250
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1987 r.
w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kompetencje zastrzeżone w szczególnych przepisach ustawowych dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zniesionych na podstawie odrębnych ustaw: Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej, Ministra Górnictwa i Energetyki, Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministra Handlu Zagranicznego, Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Ministra Komunikacji, Ministra Łączności, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Urzędu Gospodarki Morskiej, Urzędu do Spraw Kombatantów oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, zwanych dalej "organami zniesionymi", a także niektóre kompetencje naczelnych i centralnych organów administracji państwowej o zakresie działania zmienionym stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 33, poz. 180), zwanych dalej "organami o zmienionym zakresie działania", przechodzą - stosownie do zakresów działania wynikających z odpowiednich ustaw - do właściwości Ministrów: Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Pracy i Polityki Socjalnej, Przemysłu, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rynku Wewnętrznego, Transportu, Żeglugi i Łączności, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, zwanych dalej "organami przejmującymi".
2. Wykazy kompetencji organów zniesionych oraz organów o zmienionym zakresie działania, które przechodzą do właściwości organów przejmujących, zawierają załączniki Nr 1-10 do rozporządzenia.
§  2. Do właściwości organów przejmujących przechodzą ponadto - stosownie do ich zakresów działania wynikających z odpowiednich ustaw - nie wymienione w § 1 ust. 2 kompetencje organów zniesionych oraz organów o zmienionym zakresie działania, wynikające z użytych w przepisach ustawowych określeń "właściwy (zainteresowany, wiodący, sprawujący nadzór) minister" lub "naczelny (centralny) organ administracji państwowej".
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Do właściwości Ministra Edukacji Narodowej przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 3, art. 6 i 9 ust. 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52, z 1961 r. Nr 32, poz. 160 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115),

2) art. 16 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149),

3) art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 5, art. 22-24, 28 ust. 2, art. 29, 30 ust. 3, art. 34 ust. 2-4, art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1, art. 36a ust. 1, 2 i 4, art. 36b, 37 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253),

4) art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 1, 3 i 4, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 1, art. 7, 9 ust. 3, art. 12 ust. 1, art. 27, 28 ust. 1 pkt 7, art. 31 ust. 2 pkt 4 i ust. 5, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

5) art. 4 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 3 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1987 r. Nr 27, poz. 156),

6) art. 63 i 93 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31),

7) art. 16 i 19 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 129),

8) art. 212 § 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13, poz. 98, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289 oraz z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138),

9) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i wykonywaniu rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1985 r. Nr 3, poz. 12, z 1986 r. Nr 17, poz. 89 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

10) art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165),

11) art. 191 § 5, art. 200 i 202 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

12) art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 193 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24),

13) art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 16 ust. 3a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24 i z 1987 r. Nr 37, poz. 209),

14) art. 4 ust. 1, art. 5, 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2, 5, 8 i 9, art. 43 ust. 4, art. 44 ust. 1 i 7, art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 2, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 5, art. 57, 73 ust. 2 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33),

15) art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 2, 3 i 5, art. 12 ust. 3, art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 2 i 4-7, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10 i 11, art. 25, 83 ust. 2, art. 84 ust. 6 i 7, art. 85, 93 ust. 2, art. 94 ust. 2, art. 98 ust. 3 i 5, art. 118 ust. 1, art. 120 ust. 3, art. 128, 133 ust. 3, art. 135 ust. 2, art. 148 ust. 3, art. 149 ust. 3, art. 154, 158 ust. 5, art. 163 ust. 4, art. 164 ust. 4, art. 177 ust. 2, art. 179 ust.1, art. 185 ust. 2, art. 188 ust. 4 i art. 199 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

16) art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228),

17) art. 5-7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

18) art. 4, 5 ust. 2, art. 17 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 1, art. 37 ust. 2, i art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173),

19) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o utworzeniu Akademii Nauk Społecznych (Dz. U. Nr 21, poz. 99),

20) art. 6, 8 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 10, 20 ust. 5 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181),

21) art. 10 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (Dz. U. Nr 55, poz. 280 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

22) art. 3, 4, 5 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

23) art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 5 i 7 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

24) art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

25) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r (Dz. U. Nr 22, poz. 129).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA FINANSÓW

Do właściwości Ministra Finansów przechodzą kompetencje określone w art. 30 ust. 5 i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77).
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

Do właściwości Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 9 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850, z 1948 r. Nr 36, poz. 251 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115),

2) art. 6 ust. 3 dekretu z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 53, poz. 298 i Nr 70, poz. 382),

3) art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 3, art. 52 ust. 4 pkt 121 ust. 2, art. 124 ust. 3 i art. 127 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

4) art. 7 ust. 1 i 5, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32),

5) art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 3 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

6) art. 3 ust. 2, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 20 i 21 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298),

7) art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz. U. z 1968 r. Nr 36, poz. 249),

8) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. z 1968 r. Nr 36, poz. 249),

9) art. 26, 35 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165),

10) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 193 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24),

11) art. 6 ust. 2 i 3, art. 7, 8 pkt 1, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 5, art. 25, 26 ust. 6, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 29a ust. 2, art. 33 ust. 9, art. 42, ust. 4, art. 57 ust. 3 i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

12) art. 19 ust. 3 i art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201),

13) art. 37 i 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. Nr 19, poz. 121, z 1983 r. Nr 16, poz. 78 i z 1984 r. Nr 34, poz. 182),

14) art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

15) art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204, z 1984 r. Nr 5, poz. 24 i z 1987 r. Nr 37, poz. 209),

16) art. 57 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33),

17) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 52),

18) art. 154 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

19) art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 12 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 4 i art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185, z 1986 r. Nr 47, poz. 226 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

20) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 i z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

21) art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181),

22) art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

23) art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 47, poz. 226).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ

Do właściwości Ministra Pracy i Polityki Socjalnej przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 2 ust. 5, art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, poz. 414 oraz z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333),

2) art. 19 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 61 i 72 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181),

3) art. 71 ust. 2, art. 78 ust. 2 i art. 86 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149),

4) art. 417 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 z 1985 r. Nr 20, poz. 86 i z 1987 r. Nr 21, poz. 123),

5) art. 25 ust. 4, art. 135 ust. 2 i art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31),

6) art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1985 r. Nr 3, poz. 12, z 1986 r. Nr 17, poz. 89 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

7) art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 59 i 70 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, i z 1985 r. Nr 20, poz. 85),

8) art. 3 ust. 2 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1973 r o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202),

9) art. 54 ust. 4ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165),

10) art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 3, art. 32 ust. 2, art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 2 i art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68),

11) art. 173, 191 § 4 i 5, art. 193, 200, 206 § 2-4, art. 208, 217 § 3, art. 219, 221 § 2, art. 2416 § 3, art. 2417 § 1-4, art. 260, 297 i 304 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

12) art. 6 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1983 r. Nr 10, poz. 54 i z 1984 r. Nr 3, poz. 13),

13) art. 20 ust. 4, art. 47, 50 ust. 2 i 3, art. 55 ust. 3 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202),

14) art. 5 i 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78),

15) art. 38 i 41 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144),

16) art. 12 i 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146),

17) art. 11 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135),

18) art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 7, art. 20 i 23 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 147 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202),

19) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276),

20) art. 31 ust. 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 9, art. 44 ust. 7, art. 45 ust. 2 i art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33),

21) art. 46 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57, z 1985 r. Nr 32, poz. 141 i Nr 36, poz. 170 oraz z 1986 r. Nr 39, poz. 192),

22) art. 148 ust. 3, art. 149 ust. 3 i art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

23) art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 13 ust. 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180)

24) art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202),

25) art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145),

26) art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277),

27) art. 3 ust. 3, art. 10 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 229),

28) art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a) i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zatrudnianiu absolwentów (Dz. U. Nr 40, poz. 270),

29) art. 25 ust. 3 i 4, art. 73 i 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270 oraz z 1986 r. Nr 1, poz. 1),

30) art. 16 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202),

31) art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32),

32) art. 13 ust. 2, art. 18 oraz 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174),

33) art. 10 ust. 5 i 6 oraz art. 22 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

34) art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181),

35) art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241),

36) art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1986 r. Nr 46, poz. 225),

37) art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 20, poz. 85),

38) art. 18 § 5, art. 30 § 3 i art. 131 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137),

39) art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. U. Nr 32, poz. 141),

40) art. 55 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

41) art. 97 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181),

42) art. 13 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192),

43) art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 42, poz. 202),

44) art. 46 ust. 2 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA PRZEMYSŁU

Do właściwości Ministra Przemysłu przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 14 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 88, 89, 98 i 121 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

2) art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 7, poz. 54 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

3) art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 31, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

4) art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

5) art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201),

6) art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181),

7) art. 5 ust. 1 pkt 5 i ust. 5, art. 6 ust. 3 i art. 21 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32),

8) art. 4, 6 ust. 2, art. 9, 10 ust. 2, art. 11, 16 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19, 22, 23, 27 ust. 1, art. 28, 30, 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i 3, art. 34, 36, 39 ust. 2, art. 40, ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

9) art. 21 ust. 2 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Do właściwości Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej przechodzą kompetencje określone w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162).
ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA RYNKU WEWNĘTRZNEGO

Do właściwości Ministra Rynku Wewnętrznego przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312),

2) art. 2 ust. 1 i 3, art. 3 ust. 1, art. 4, 5 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 13 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91),

3) art. 17 ust. 2, art. 18 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43 i z 1983 r. Nr 6, poz. 35),

4) art. 3 ust. 6, art. 4 ust. 4, art. 16 ust. 2, art. 25 ust. 4, art. 34 ust. 5, art. 44 i 46 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1985 r. Nr 3, poz. 12, z 1986 r. Nr 17, poz. 89 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

5) art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142),

6) art. 3 ust. 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 6, art. 12 ust. 2 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 193 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24),

7) art. 12 ust. 2 i art. 25 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

8) art. 16 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, poz. 243, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

9) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1987 r. Nr 8, poz. 52),

10) art. 5 ust. 3 i 8, art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 13, poz. 58),

11) art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 14 ust. 1a pkt 2 i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI

Do właściwości Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 6-8 dekretu z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej (Dz. U. Nr 59, poz. 323),

2) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

3) art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 2 i 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 i 13 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182 i z 1960 r. Nr 29, poz. 163),

4) art. 3 i 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism (Dz. U. Nr 6, poz. 54 i z 1953 r. Nr 37, poz. 155),

5) art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 42, 45 ust. 2, art. 53, 55 ust. 2, art. 70 i 71 ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej (Dz. U. Nr 25, poz. 171, z 1954 r. Nr 37, poz. 160 i z 1958 r. Nr 68, poz. 338),

6) art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 2 i 3, art. 3 i art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 1971 r. Nr 12, poz. 117),

7) art. 20 i 26 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1977 r. Nr 37, poz. 162),

8) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280),

9) art. 2 pkt 1 i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275),

10) art. 1 ust. 3, art. 3 ust. 3 i 4, art. 7 ust. 1, 3-5, art. 8 ust. 4 i 5, art. 9 ust. 3, art. 10, 18 ust. 5, art. 19 ust. 1 i 2, art. 21, 25 ust. 1, art. 26 oraz 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297 i z 1984 r. Nr 53, poz. 272),

11) art. 4, 6 ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 10, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 27 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91),

12) art. 15 § 2 i 4, art. 16 § 2 i 5, art. 17 § 2 i 4, art. 18 § 3, art. 19 § 2, art. 24 § 4, art. 30 § 3, art. 31 § 3, art. 38, 40 § 3, art. 49-51, 54, 61, 66, 222, 228 § 4, art. 237 § 2, art. 249 § 3, art. 258 § 2 i art. 261 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112),

13) art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2 i 3, art. 14, 17 ust. 1, art. 23, 24, 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 163),

14) art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116 i z 1983 r. Nr 6, poz. 35),

15) art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

16) art. 78 pkt 2 i art. 136 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31),

17) art. 12 ust. 4, art. 18 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49),

18) art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68),

19) art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 193 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24),

20) art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 124),

21) art. 31 ust. 4 pkt 4 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201),

22) art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 162),

23) art. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 163),

24) art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 164),

25) art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100),

26) art. 18 ust. 2, art. 36, 38 oraz art. 41 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, poz. 18 i z 1983 r. Nr 39, poz. 176),

27) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

28) art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

29) art. 15 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271),

30) art. 7 ust. 1-4, art. 17 ust. 4, art. 50 ust. 8 pkt 2, art. 52 ust. 6, art. 53 ust. 1 pkt 4 i ust. 2-4, art. 55 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1-6, art. 62, 66, 69 ust. 5, art. 73 ust. 2, art. 79 ust. 1, 3 i 4, art. 83, 87 i 93 ust. 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35),

31) art. 19, 20 i 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85),

32) art. 11, 12 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 66, poz. 297),

33) art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. b) i c) oraz pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181),

34) art. 4 ust. 3, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 34, 36 ust. 2, art. 41 ust. 2, art. 47 ust. 4, art. 49 ust. 8, art. 50 ust. 3, art. 56, 57 ust. 3, art. 61 ust. 3, art. 67 ust. 2 i art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272),

35) art. 7 ust. 1-3, art. 10, 13, 17 ust. 2, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 27, 28 ust. 1-3, art. 29, 30 ust. 1 i 3, art. 54 ust. 3, art. 55-59 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Lotnicze "Lot" (Dz. U. Nr 55, poz. 281),

36) art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

37) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49),

38) art. 5 ust. 2 i 3, art. 6 ust. 2, art. 12, 13 ust. 4, art. 14 ust. 4, art. 17, 18, 19 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20, 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 2-4 oraz art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60),

39) art. 50 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181),

40) art. 6 ust. 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

41) art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 42, poz 202),

42) art. 39 i 40 ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19),

43) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r (Dz. U. Nr 22, poz. 129).

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

Do właściwości Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 3, 5 pkt 18, art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 2 i 3, art. 16 oraz 20 dekretu z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 53, poz. 403 i z 1966 r. Nr 14, poz. 86),

2) art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55),

3) art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116 i z 1983 r. Nr 6, poz. 35),

4) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83),

5) art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49),

6) art. 54 ust. 1, art. 65 ust. 3 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 181),

7) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276),

8) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261),

9) art. 31 ust. 2, art. 33 ust. 5 i 6, art. 34 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

10) art. 8 ust. 6, art. 26 ust. 2 i art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 13, poz. 58),

11) art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 34 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288),

12) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości (Dz. U. Nr 3, poz. 11 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181),

13) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

14) art. 51 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17),

15) art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60),

16) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

17) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19),

18) art. 14 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych (Dz. U. Nr 22, poz. 126),

19) art. 11 ust. 2 pkt 5 i art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127),

20) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r (Dz. U. Nr 22, poz. 129).

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYKAZ KOMPETENCJI, KTÓRE PRZECHODZĄ DO WŁAŚCIWOŚCI KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ

Do właściwości Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej przechodzą kompetencje określone w:

1) art. 34 i 35 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 7, poz. 54 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

2) art. 9 pkt 3 i art. 22 ust. 2 oraz w związku z art. 28 pkt 1 - w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 20 i 21 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64),

3) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54),

4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Turystyki (Dz. U. Nr 14, poz. 60),

5) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),

6) art. 6, 8 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 10, 12 ust. 6, art. 16, 17 ust. 4, art. 20 ust. 4 i 5, art. 21 ust. 4, art. 22 ust. 3, art. 23, 27 ust. 2, art. 29, 32 ust. 2 pkt 4, art. 34 ust. 2, art. 37 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 40, 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 2, art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 2 i 3, art. 57, 61 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 5 oraz art. 74 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181),

7) art. 4 ust. 1 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 180),

8) art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.42.250

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania.
Data aktu: 30/12/1987
Data ogłoszenia: 31/12/1987
Data wejścia w życie: 31/12/1987