Niektóre podatki i inne należności pieniężne pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.76.29.173
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 sierpnia 1976 r.
w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) w związku z art. 95 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139) oraz na podstawie art. 123 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) i art. 10 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "zobowiązanie pieniężne" rozumie się zobowiązanie pieniężne określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288), zwanej dalej "ustawą".
§  2. Listą należności określonych w art. 1 ustawy obejmuje się również należności z tytułu:
1) 1 składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej,
2) opłat za urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi wykonane przez Państwo w nieruchomościach stanowiących własność (będących w posiadaniu lub użytkowaniu) osób fizycznych; należności te ujmuje się w nakazach płatniczych pod nazwą "opłaty za urządzenia wodne",
3) 2 składek na fundusz emerytalny rolników.
§  3. Przepisy ustawy stosuje się do gospodarstw rolnych na obszarach miast (dzielnic) w zakresie należności z tytułu:
1) podatku gruntowego łącznie z opłatą leśną,
2) podatku od nieruchomości od budynków zajętych w całości przez właściciela,
3) 3 składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej, jak również za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych,
4) funduszu gminnego miasta (dzielnicy),
5) należności Państwowego Funduszu Ziemi,
6) opłaty melioracyjnej,
7) 4 składek na fundusz emerytalny rolników.
§  4. Osobą, na którą wystawia się nakaz płatniczy, prowadzi rachunkowość, wystawia tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym i załatwia inne sprawy ze skutkiem dla pozostałych osób, na których ciąży obowiązek uiszczenia zobowiązania pieniężnego, jest:
1) jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego wchodzi podatek gruntowy - podatnik podatku gruntowego w rozumieniu przepisów o tym podatku; jeżeli gospodarstwo stanowi własność (współwłasność) kilku osób - ta spośród nich, która to gospodarstwo w całości prowadzi, a jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą wszyscy lub niektórzy spośród właścicieli (współwłaścicieli) albo inne osoby nie będące właścicielami (współwłaścicielami) gospodarstwa - którykolwiek z właścicieli (współwłaścicieli) gospodarstwa rolnego,
2) jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego nie wchodzi podatek gruntowy, a wchodzi podatek od nieruchomości - podatnik podatku od nieruchomości w rozumieniu przepisów o tym podatku; przepis pkt 1, dotyczący właścicieli (współwłaścicieli) gospodarstwa rolnego, stosuje się odpowiednio do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości,
3) w wypadkach nie wymienionych w pkt 1 i 2 - osoba, z którą wiąże się zobowiązanie pieniężne, a gdy jest kilka osób - ta osoba, na którą przypada największy wymiar należności wchodzącej w skład zobowiązania pieniężnego.
§  4a. 5 Przepisy § 4 nie mają zastosowania do zobowiązania pieniężnego w części dotyczącej składki na fundusz emerytalny rolników, jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą współwłaściciele lub osoby nie będące właścicielami (współwłaścicielami) tego gospodarstwa. W tym wypadku nakazy płatnicze na zobowiązanie w części dotyczącej składki na fundusz emerytalny rolników wystawia się na osobę lub osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub jego część i doręcza tej osobie lub tym osobom.
§  5. 6 Zobowiązanie pieniężne jest płatne:
1) jeżeli kwota zobowiązania za dany rok nie przekracza 600 zł - w całości jednorazowo w terminie do dnia 15 lutego,
2) jeżeli kwota zobowiązania pieniężnego za dany rok przekracza 600 zł - w czterech ratach: I rata do dnia 15 lutego, II rata do dnia 15 maja, III rata do dnia 15 września i IV rata do dnia 15 listopada.
§  6.
1. Rozliczeń z wpływów na poczet należności wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego z poszczególnymi wierzycielami dokonuje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego. Podziału łącznych wpływów (bieżących i na poczet zaległości) na poszczególne tytuły należności dokonuje się według procentowego udziału przypisu netto poszczególnych należności w roku kalendarzowym w ogólnej sumie przypisu zobowiązania pieniężnego w tym roku.
2. Zasady rozliczeń terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń z tytułu należności za inkaso składek, dodatku za zwłokę oraz z tytułu różnic między kwotą wpływów a kwotą przypisu składek zostaną określone odrębnie.
§  7. Jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego wchodzi należność Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu nadania gospodarstwa (działki), przy wydawaniu zaświadczenia o całkowitej spłacie tej należności zaległość w spłacie zobowiązania pieniężnego w granicach wymagalnych rat Państwowego Funduszu Ziemi uważa się za zaległość na rzecz Funduszu.
§  8. Przepisów § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych (Dz. U. Nr 18, poz. 112) nie stosuje się do podatników podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze:
1) gmin,
2) miast, jeżeli nieruchomości te nie są wynajęte lub wydzierżawione, lecz zajęte w całości przez właściciela, a podatnik jest równocześnie podatnikiem podatku gruntowego.
§  9.
1. Podatnicy określeni w § 8 są obowiązani składać terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego corocznie w terminie do dnia 10 października według stanu z dnia 1 października wykazy nieruchomości lub oświadczenia, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów powołanego w § 8.
2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego mogą zwolnić wszystkie lub niektóre kategorie osób od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż trzy lata.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zaszła zmiana w podstawie opodatkowania, która będzie miała wpływ na wysokość podatku od nieruchomości na rok następny, podatnicy są obowiązani zawiadomić o tym właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego w ciągu miesiąca od zajścia zmiany.
4. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości powstał w ciągu roku (np. w stosunku do budynków nowo wzniesionych lub odbudowanych), podatnicy są obowiązani złożyć właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego wykazy nieruchomości wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów powołanego w § 8 w terminie dwóch tygodni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
§  10. Tracą moc rozporządzenia Ministra Finansów:
1) z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 1970 r. Nr 30, poz. 255, z 1971 r. Nr 31, poz. 284 i z 1973 r. Nr 2, poz. 19),
2) z dnia 10 września 1975 r. w sprawie włączenia do zobowiązania pieniężnego należności z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (Dz. U. Nr 31, poz. 167).
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r., z wyjątkiem przepisów § 9 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1978 r.
2 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1978 r.
3 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1978 r.
4 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1978 r.
5 § 4a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 1978 r.
6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 marca 1978 r. (Dz.U.78.9.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020