Uposażenie pracowników urzędów morskich.

Dz.U.56.46.208
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 1956 r.
w sprawie uposażenia pracowników urzędów morskich.
Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w urzędach morskich.
2. Rozporządzenie nie dotyczy:
a) kierowców i innych pracowników samochodowych, objętych regulaminem płac, stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 maja 1952 r. w sprawie regulaminu płac kierowców pojazdów mechanicznych, ich pomocników, warsztatowców i innych pracowników samochodowych, zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-46, poz. 642 z późniejszymi zmianami),
b) pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, objętych zarządzeniem Prezesa Państwowej Komisji Etatów z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie wynagradzania dozorców i strażników (Monitor Polski Nr 53, poz. 587),
c) pracowników objętych uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania pracowników państwowych (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-13, poz. 152 i Nr A-21, poz. 303, z 1953 r. Nr A-4, poz. 38 i z 1956 r. Nr 48, poz. 555),
d) pracowników objętych uchwałą nr 111 Prezydium Rządu z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników (Monitor Polski Nr 22, poz. 279).
§  2.
1. Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowania i dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. Wysokość uposażeń określa tabela płac wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom (Dz. U. Nr 20, poz. 98) oraz uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie niektórych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawanych pracownikom prezydiów rad narodowych i terenowych organów podległych ministrom (Monitor Polski Nr 53, poz. 585).
3. Pracownikom pobierającym uposażenie określone w tabeli płac, o której mowa w ust. 2, nie przysługują dodatki: lokalny (morski) oraz dodatek dla fachowców morskich, wprowadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków specjalnych dla fachowców morskich (Monitor Polski Nr A-13, poz. 156 z późniejszymi zmianami).
§  3. Pracownikowi nowoprzyjętemu do pracy przyznaje się najniższe wynagrodzenie przewidziane w tabeli płac dla danego stanowiska. W przypadku posiadania przez nowoprzyjętego pracownika odpowiednio wyższych kwalifikacji oraz gdy wymagają tego ważne względy służbowe - dyrektor urzędu morskiego może przyznać takiemu pracownikowi wynagrodzenie wyższe.
§  4.
1. Pracownicy zatrudnieni w komórkach ochrony wydm i lasów otrzymują bezpłatnie deputat opałowy w ilości 12 mp drzewa miękkiego rocznie.
2. Tryb i zasady przydziału tego deputatu ustali Minister Żeglugi.
§  5. Pracownikom zatrudnionym powyżej 7 godzin w dni powszednie oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe według obowiązujących przepisów. Za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przyjmuje się 1/175 płacy zasadniczej. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przysługuje pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:
1) oficerom i młodszym oficerom portu,
2) starszym bosmanom i bosmanom portu,
3) radiotechnikom.
§  6.
1. Pracownicy urzędów morskich podlegają z dniem 1 października 1956 r. zaszeregowaniu do jednej z grup uposażenia przewidzianej dla danego stanowiska w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. Zaszeregowanie pracownika następuje na podstawie decyzji dyrektora urzędu morskiego. Decyzja taka powinna uwzględniać zarówno kwalifikacje pracownika, jak i potrzeby służbowe.
3. Zaszeregowanie dyrektora, jego zastępców, kapitanów portów Gdańsk, Gdynia i Szczecin, głównego księgowego oraz kierownika wydziału kadr następuje na podstawie decyzji Ministra Żeglugi.
§  7.
1. W razie gdy wynagrodzenie dotychczasowe jest wyższe od maksymalnego uposażenia przewidzianego dla danego stanowiska w niniejszym rozporządzeniu - pracownikowi przysługuje maksymalne uposażenie przewidziane dla danego stanowiska w niniejszym rozporządzeniu oraz przejściowy dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między dotychczas pobieranym wynagrodzeniem a uposażeniem maksymalnym ustalonym dla danego stanowiska w przepisach niniejszego rozporządzenia.
2. Dodatek przejściowy przysługuje przez okres pozostawania na zajmowanym stanowisku.
§  8.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1956 r.
2. Jednocześnie tracą zastosowanie dla pracowników urzędów morskich wszystkie dotychczasowe przepisy w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem.
ZAŁĄCZNIK

TABELA ZASZEREGOWANIA I DODATKÓW FUNKCYJNYCH I SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MORSKICH

Lp. Stanowisko Grupa zaszeregowania Stawka dodatku
1 Dyrektor - ryczałt 2.800-4.000 -
2 Kapitan portu I klasy - ryczałt 2.500-3.500 -
3 Zastępca dyrektora III - I 1
Służba techniczna
1 Naczelnik wydziału: portów, oznakowania nawigacyjnego, nadzoru techniczno-budowlanego, żeglugi, toru wodnego, technicznego, główny mechanik IV - II 2
2 Naczelnik wydziału: inwestycji, ochrony wydm i lasów, ochrony rybołówstwa morskiego, korekty map morskich V - III 2
3 Starszy oficer portu I klasy, starszy oficer nabrzeży IV - II 2
4 Kierownik samodzielnego oddziału technicznego, kierownik oddziału w wydziałach portów, oznakowania nawigacyjnego, nadzoru techniczno-budowlanego, żeglugi, toru wodnego i głównego mechanika VI - IV 3
5 Kierownik oddziału w wydziałach: technicznym, inwestycji, ochrony wydm i lasów, ochrony rybołówstwa morskiego, korekty map morskich VI - IV 4
6 Starszy inspektor nadzoru dźwigów, nadzoru techniczno-budowlanego, żeglugi, portów, toru wodnego, techniczny, oznakowania nawigacyjnego, głównego mechanika VI - IV 3
7 Starszy inspektor ochrony wydm i lasów, ochrony rybołówstwa morskiego, korekty map morskich, inwestycji, komendant terenowej obrony przeciwlotniczej VI - IV 4
8 Kapitan portu II klasy, oficer nawigacyjny w porcie I klasy, oficer nabrzeży, oficer portu I klasy, pilot w porcie II klasy VI - IV 3
9 Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, inżynier materiałów, paliw i smarów, inspektorzy w wydziałach: żeglugi, nadzoru techniczno-budowlanego, toru wodnego, oznakowania nawigacyjnego, technicznym i w wydziałach głównego mechanika, starszy inspektor terenowej obrony przeciwlotniczej, główny technik norm, kierownik oddziału transportu powyżej 5 pojazdów VI - V 3
10 Inspektorzy: ochrony wydm i lasów, ochrony rybołówstwa morskiego, inwestycji, starszy inspektor transportu, starszy geodeta VI - V 4
11 Oficer portu II klasy VII - V 4
12 Kierownik oddziału żeglarskiego, kierownik obwodu wydm i lasów, kierownik oddziału w kapitanacie portu I klasy, kierownik radiolatarni, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor wynalazczości, postępu technicznego, geodeta, starszy korektor map morskich, kierownik warsztatów, majster, starszy radiotechnik, inspektor transportu, inspektor terenowej obrony przeciwlotniczej VII - V 5
13 Młodszy oficer portu, bosman-szef portu VII - VI 4
14 Samodzielny referent techniczny, oznakowania nawigacyjnego, inwestycji, ochrony rybołówstwa morskiego, ochrony wydm i lasów, portów, żeglugi, nadzoru techniczno-budowlanego, w kapitanatach portów I i II klasy, radiotechnik, starszy obserwator, sygnalista, korektor map morskich, technik norm, technik materiałów, paliw i smarów, inspektor energii cieplnej VII - VI 5
15 Starszy referent w służbie technicznej, w portach I i II klasy, starszy referent transportu VIII - VI a
16 Starszy bosman portu, obserwator-sygnalista, starszy rejestrator w kapitanatach portów I klasy VIII - VI a
17 Kontroler ochrony wydm i lasów, kierujący obchodem wybrzeża, bosman portu, strażnik rybacki, rejestrator w kapitanatach portów I klasy VIII - VI b
18 Kreślarz kwalifikowany, referent w wydziałach technicznych i w kapitanatach portów I i II klasy VIII - VI b
Służba ekonomiczna
1 Naczelnik wydziału: finansowo-księgowego (główny księgowy). planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego, prawnego V - III 3
2 Kierownik samodzielnego oddziału finansowo-księgowego, planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego, prawnego V - IV 4
3 Kierownik oddziału w wydziale planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego V - IV 5
4 Starsi inspektorzy w wydziałach: planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego, starszy radca prawny przy pełnym zatrudnieniu, zastępca naczelnika wydziału finansowego, kierownik oddziału finansowego V - IV 5
5 Inspektorzy w wydziałach: planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego, radca prawny przy pełnym zatrudnieniu, starszy inspektor finansowo-księgowy VI - V 5
6 Inspektor socjalno-bytowy, szkolenia zawodowego, karny, finansowo-księgowy, samodzielny referent planowania, organizacji, zatrudnienia i płac, zaopatrzenia techniczno-materiałowego, szkolenia zawodowego, wojskowy, starszy księgowy, starszy likwidator VII - V 5
7 Kasjer-płatnik, księgowy VIII - VII b
8 Starszy referent w wydziałach ekonomicznych VII - VI b
9 Referent w wydziałach ekonomicznych, bibliotekarz VIII - VII c
Służba kadr
1 Naczelnik wydziału V - IV 3
2 Starszy inspektor, kierownik oddziału VI - IV 5
3 Inspektor VI - V 5
4 Starszy referent VII - VI b
5 Referent VIII - VII c
Pracownicy administracyjno-biurowi
1 Naczelnik wydziału V - IV 3
2 Kierownik oddziału VI - V 5
3 Inspektor majątkowy, ubezpieczeń społecznych VII - V 5
4 Kierownik kancelarii ogólnej VIII - VI b
5 Kierownik magazynów VII - VI 5
6 Kierownik magazynu VII - VI a
7 Starszy magazynier VII - VI a
8 Magazynier VIII - VII b
9 Starszy referent administracyjny, sekretarz dyrektora VIII - VI b
10 Kierownik hali maszyn VIII - VII c
11 Starsza maszynistka VIII - VII -
12 Maszynistka IX - VIII -
13 Referent, stenograf VIII - VII c
14 Telefonistka IX - VIII -
15 Starszy woźny IX - VIII -
16 Woźny IX -

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020