Prezydent podpisał  25 sierpnia ustawę . o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, którą Sej uchwalił 14 sierpnia. 

Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanych pionizacją Funduszu. Funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwalają one także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na wydawanie poleceń Funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zmniejszają autonomię poszczególnych dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

Ponadto nowela ustaw zdrowotnych, zakłada dalsze rozwinięcie informatyzacji ochrony zdrowia. Powstanie aplikacja, którą pacjent będzie mógł zainstalować na smarfona, a służąca do odbierania elektronicznych recept i skierowań.  Dzisiaj odbywa się to za pomocą SMS lub maila. Z nowych regulacji wynika również to, że pacjent będzie mógł otrzymywać informację o e-recepcie nie tylko droga elektroniczną i SMS-em, ale także w aplikacji mobilnej. Ustawa daje również możliwość bardziej elastycznego kształtowania długości okresów rozliczeniowych obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w formie ryczałtu.