Pytanie użytkownika Lex Ochrona Zdrowia: Czy zgoda na zabieg jest dokumentacją medyczną? Jeżeli tak, to czy od 1 stycznia 2021 r. będzie mogła być odbierana WYŁĄCZNIE w postaci elektronicznej, czy też będzie mogła być odbierana w formie papierowej, jeżeli będzie później digitalizowana? Jeżeli tak, to jak szybko musi nastąpić digitalizacja?

Oświadczenia o zgodzie na udzielanie świadczeń oraz udostępnianie dokumentacji medycznej to część dokumentacji medycznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania traktuje oświadczenia o zgodzie na udzielanie świadczeń oraz udostępnianie informacji i dokumentacji medycznej jako część dokumentacji medycznej w szerokim znaczeniu, przewidując szczególny tryb gospodarowania tymi dokumentami, inny niż wpisami w dokumentacji dokonywanymi przez uprawniony do tego personel medyczny. Oświadczenia pacjenta będą, bez terminu granicznego, mogły być składane bądź to za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (tj. w postaci elektronicznej), bądź to w formie tradycyjnej, w tym przede wszystkim na piśmie (w postaci papierowej) nadal po 1 stycznia 2021.

 


Digitalizacja oświadczeń składanych w formie papierowej jest obecnie dopuszczalna, ale nie obowiązkowa

Kwestię poruszoną w pytaniu regulują przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej r.d.m.). Z par. 8 r.d.m. wynika, że oświadczenie pacjenta:

  1. o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.), ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
  2. o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u.p.p.,
  3. wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 16-18 u.p.p.

- złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej u.s.i.o.z.), zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

Czytaj też: NIK: W szpitalach dokumentacja medyczna bez odpowiedniej ochrony >

Podmiot informuje jedynie pacjenta przed złożeniem przez niego w/w oświadczeń o możliwości ich złożenia za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta i skutkach ich złożenia.

Posiadanie IKP nie jest dla pacjenta obowiązkowe

Oznacza to, że rozporządzenie traktuje oświadczenia o zgodzie na udzielanie świadczeń oraz udostępnianie informacji i dokumentacji medycznej, jako część dokumentacji medycznej w szerokim znaczeniu, przewidując szczególny tryb gospodarowania tymi dokumentami, inny niż wpisami w dokumentacji dokonywanymi przez uprawniony do tego personel medyczny. O ile dokumentacja medyczna rozumiana jako wpisy dokonywane przez podmiot ją prowadzący będzie od 1 stycznia 2021 podlegała prowadzeniu w postaci elektronicznej (par. 1 ust. 1 r.d.m.), o tyle oświadczenia pacjenta będą, bez terminu granicznego, mogły być składane bądź to za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (tj. w postaci elektronicznej), bądź to w formie tradycyjnej, w tym przede wszystkim na piśmie (w postaci papierowej). Jest to o tyle zrozumiałe i konieczne, że przecież posiadanie IKP nie jest dla pacjenta obowiązkowe – pacjent nie ma obowiązku posiadania dostępu do internetu i korzystania z niego.

Przepisy nie przewidują obowiązku digitalizacji oświadczeń pacjenta złożonych w formie papierowej

Jeśli chodzi o digitalizację oświadczeń pacjenta złożonych w formie papierowej, przepisy nie przewidują takiego obowiązku, ani – w konsekwencji – terminów granicznych wykonania tej czynności. Dopuszcza się jednak taką możliwość, zgodnie z art. 13b u.s.i.o.z. Przepis ten stanowi, że usługodawca może dokonać zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną, z wyłączeniem dokumentacji medycznej będącej materiałem archiwalnym w rozumieniu art. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Co ważne, dokumentom zdigitalizowanym w trybie powyższego przepisu ustawa nadaje moc oryginału.

Więcej informacji znajdziesz w Lex Ochrona Zdrowia:

Zgoda pacjenta na leczenie/zabieg - POBIERZ WZÓR >

Czy zgoda na zabieg musi być pacjentowi przedłożona w jego ojczystym języku? >