Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia od piątku 11 marca działa 18-osobowy zespół Zespołu do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy. Jest to organ pomocniczym ministra.  Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień. Z posiedzeń mają być sporządzane protokoły i przedstawiane ministrowi w terminie 2 dni roboczych od jego podpisania przez przewodniczącego lub jego zastępcę. Zespół może też podejmować uchwały. Jego przewodniczącym został Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Zadania zespołu

Do zadań zespołu ma należeć w szczególności:

 1. bieżąca analiza i ocena potrzeb oraz możliwości w zakresie udzielania pomocy medycznej w związku z kryzysem w Ukrainie;
 2. monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 3. przegląd działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w obszarze ochrony zdrowia w związku z kryzysem w Ukrainie;
 4.  wymianę informacji z podmiotami leczniczymi, ich podmiotami tworzącymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organami administracji państwowej w zakresie działań związanych z kryzysem w Ukrainie.

Skład zespołu

Zgodnie z zarządzeniem w skład zespołu wchodzą głównie dyrektorzy departamentów MZ :

 1. Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Zespołu jako przewodniczący,
 2. Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, zastępca przewodniczącego,
 3. Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny,
 4. Pan Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie,
 5. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,
 6. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi,
 7. Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 8. Joanna Adasik, dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
 9. Wojciech Czwakiel, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
 10. Katarzyna Drążek-Laskowska , dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
 11. Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 12. Damian Jakubik, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
 13. Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 14. Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii,
 15. Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 16. Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
 17. Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 18. przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, sekretarz.

W pracach Zespołu, jak zapisano, będą mogły uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego. W zarządzeniu wskazano ponadto, że szef zespołu może zlecać osobom spoza tego grona, a także podmiotom zewnętrznym sporządzanie opinii lub ekspertyz. 

Warto przypomnieć, że z kolei NFZ powołał zespół do spraw monitorowania udzielania opieki medycznej obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz działań związanych z pandemią Covid-19.