W jaki sposób i na jakiej podstawie organy państwowe i samorządowe zabezpieczają potrzeby zdrowotne ludzi starszych?
Aktem prawnym regulującym zakres zadań administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
W obecnym stanie prawnym podstawowym aktem regulującym m.in. zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia potrzeb zdrowotnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.; dalej jako: u.ś.o.z.). Przepisy ustawy nie różnicują potrzeb ludzi starszych od potrzeb pozostałej części społeczeństwa. Na podstawie przepisów ustawy możemy wyróżnić zadania gminy, powiatu, samorządu województwa oraz wojewody. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 u.ś.o.z. do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych; inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 8 u.ś.o.z. do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Zgodnie z przepisami art. 9 u.ś.o.z. do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami; przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych; opracowywanie i wdrażanie innych programów służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia; inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia; podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

Zgodnie z art. 10 do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa; ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kwartalnych informacji o programach zdrowotnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.