W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta zaproponowana w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zmiana przepisów w zakresie stosowania w szpitalach monitoringu wizyjnego jest zasadna. 

Według niego zastosowanie monitoringu nie będzie uznaniowe, a podyktowane obiektywnymi przesłankami, potwierdzonymi w analizach i ocenach zagrożeń, do dokonania których szpital także będzie zobowiązany.

Czytaj też: Kamery w szpitalach: większe bezpieczeństwo, mniej intymności pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta już w 2019 r. występował do Ministra Zdrowia o rozważenie zmian w rozporządzeniu z 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) umożliwiających stosowania monitoringu w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta właściwie stosowany monitoring w sposób realny przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w toku hospitalizacji.

Projektowane zmiany w ocenie Rzecznika Praw Pacjenta nie zwalniają szpitala z obowiązku poszanowania intymności i godności pacjenta, przykładowo w sytuacji ekspozycji sfer intymnych pacjenta. W takiej sytuacji szpital powinien zagwarantować odpowiednie rozwiązania maskujące. Należy przy tym wskazać, że monitoring prowadzony niezgodnie z powyższymi zasadami będzie podlegał ocenie Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjenta, w szczególności w zakresie prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności.