Mecenas Agnieszka Sieńko zwróciła uwagę na fakt, że podmioty lecznicze należące do sektora finansów publicznych są zobowiązane na podstawie ustawy o finansach publicznych do prowadzenia kontroli zarządczej, której jednym z celów jest zarządzanie ryzykiem. Ryzyko, rozumiane jako możliwość wystąpienia działania niepożądanego możemy podzielić na ryzyko wystąpienia błędu medycznego i co się z tym wiąże - ryzyko sądowe, oraz ryzyko legislacyjne (zbyt szybko zmieniające się przepisy prawa) i błędnej wykładni prawa (zła interpretacja przepisów), ryzyko zgodności ("compliance") i ryzyko reputacji. 

Podmiot leczniczy w ramach zarządzania ryzykiem w placówce może podejmować działania proaktywne (zapobiegawcze) i reaktywne (naprawcze). Przy sprawnie działającym systemie zarządzania ryzykiem powinny przeważać działania proaktywne. 

Jak zaznaczyła mecenas Sieńko zarządzanie ryzykiem to proces stały polegający na identyfikacji ryzyka na każdym poziomie struktury organizacyjnej, analizie i ocenie ryzyka oraz podejmowaniu działań zapobiegawczych względem negatywnych konsekwencji wystąpienia ryzyka. Głównym celem jest utrzymanie ryzyka na poziomie akceptowalnym przez właściciela ryzka, którym jest dyrektor szpitala. 

Do najczęściej występujących ryzyk w szpitalu możemy zaliczyć ryzyka poufności, integralności, bezpieczeństwa, dostępności, wydajności czy celowości.

Głównymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem jest antycypacja zagrożeń prawnych i reputacyjnych, stworzenie systemu wczesnego przestrzegania, minimalizacja wystąpienia ryzyka oraz spełnienie wymogów prawnych. 

Czytaj także: 

Zarządzanie ryzykiem klinicznym to poczucie bezpieczeństwa dla pacjentów>>>
 

Zarządzanie ryzykiem to wyraz odpowiedzialności >>>

Zarządzanie ryzykiem nadużyć to zarządzanie ryzykiem strat i zapobieganie bankructwu >>>

Zarządzanie ryzykiem przestało być opcją, stało się normą>>>