Celem badań była identyfikacja i ocena ryzyk w opiece nad pacjentami. Ocenę zewnętrzną przeprowadziła w placówce w grudniu 2013 roku niemiecka firma GRB.  Audytorka ds. oceny ryzyka sprawdzała strukturę oraz przebieg procesów terapeutycznych w codziennej pracy personelu szpitala na oddziale położniczym i ginekologicznym.

Audytorka  przeprowadziła również szczegółową analizę w obszarach obarczonych dużym ryzykiem, do których należy położnictwo, neonatologia i anestezjologia oraz skontrolował przestrzeganie zasad higieny.
- Poprzez rozmowy i wywiady z pracownikami oraz poprzez obserwację audytorka identyfikowała i oceniała ryzyka związane z opieką nad pacjentem z uwzględnieniem dotychczasowych działań w zakresie zarządzania jakością – wyjaśnia dyrektor Sławatyniec.

Po przeprowadzonej ocenie zewnętrznej szpital otrzymał raport końcowy. Do każdego  badanego przez GRB pakietu tematycznego opisana była sytuacja rzeczywista poprzez prezentację ugruntowanych już działań prewencyjnych i zidentyfikowanych ryzyk. W obszarach, w których z punktu widzenia GRB konieczne były działania reorganizacyjne aby zapobiegać ryzykom, zostały one sformułowane jako zalecenia.

Kilka miesięcy po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z opieką nad pacjentem oraz skontrolowaniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa firma GRB w 19 sierpnia 2014 roku przeprowadziła kontrolę ewaluacyjną w oddziale położniczym.

- W ramach ewaluacji projektu firma udokumentowała i oceniła stopień wdrożenia zaleceń według skali ryzyka. Stopień wdrożenia sformułowanych przez firmę GRB zaleceń w raporcie ewaluacyjnym wyniósł 100 procent. Wszystkie ryzyka zostały wyeliminowane – mówi dyrektor.  - W szpitalu w ramach wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem uzupełniono standardy organizacyjne, wymieniono stare elementy wyposażenia na nowe bądź zakupiono nowy sprzęt. Cały zespół z dużym zaangażowaniem wykonywał zalecone działania.

Korzyści dla szpitala wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem, które podkreśla dyrektor Sławatyniec, to zastosowanie działań  prewencyjnych, identyfikacja ryzyka i zalecenia do wdrożenia, które bazują na długoletnich danych, dotyczących szkód zebranych przez firmę GRB.  Natomiast uzyskany certyfikat to zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapewniania najwyższego poziomu  bezpieczeństwa pacjentów.

Czytaj także: 

Zarządzanie ryzykiem to wyraz odpowiedzialności >>>

Zarządzanie ryzykiem nadużyć to zarządzanie ryzykiem strat i zapobieganie bankructwu >>>

Zarządzanie ryzykiem przestało być opcją, stało się normą>>>