Pytanie

Czy policja ma prawo zwrócić się do szpitala o udzielenie informacji, czy stan zdrowia pacjenta pozwala na jego przesłuchanie?

Odpowiedź

W ocenie autora odpowiedzi, policja ma prawo zwrócić się do szpitala o udzielenie informacji czy stan zdrowia pacjenta pozwala na jego przesłuchanie. Należy jednak pamiętać, że odpowiedź szpitala może dotyczyć wyłącznie samego faktu zdolności pacjenta do bycia przesłuchanym lub nie. Szpital, bez zgody pacjenta, nie ma prawa przekazywać policji szczegółowych danych dotyczących zdrowia pacjenta, jako danych wrażliwych i prawnie chronionych.

Uzasadnienie

W niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji, zgodnie z którym w ramach prowadzonych czynności Policja ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, a wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, jednakże w zakresie obowiązujących przepisów prawa. 

Jednocześnie, należy pamiętać, iż dane medyczne, należą do kategorii wrażliwych danych osobowych i zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych podlegają zakazowi przetwarzania, za wyjątkiem sytuacji ściśle wskazanych w ustawie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, autor odpowiedzi stoi na stanowisku, że szpital winien poinformować policję o tym, czy pacjent może zostać przesłuchany lub nie. Przekazując taką odpowiedź szpital nie ma jednak prawa do szczegółowego informowania policji o stanie zdrowia pacjenta, chyba, że możliwe byłoby uzyskanie jego zgody na takie działanie placówki medycznej.

Czytaj inne komentarze tego autora: 

Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji to nie obowiązek>>>

Baz danych pacjentów oczekujących na świadczenie nie trzeba zgłaszać do GIODO>>>

Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) trzeba zgłosić do rejestru GIODO>>>

Niepotrzebna jest zgoda pacjentów na wypełnianie anonimowych ankiet >>>

Lekarz ma prawo zawiadomić organy ścigania o gwałcie bez zgody osoby poszkodowanej >>> 

Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.