Pytanie
 
Czy zbiór danych "Listy oczekujących na świadczenie" podlega zgłoszeniu do GIODO lub rejestracji u ABI?
Czy zbiór danych "Dostarczane przez pacjentów skierowania na świadczenie opieki zdrowotnej" (w związku z wpisem na listę oczekujących), zawierający dane wrażliwe np. rozpoznanie choroby, podlega zgłoszeniu do GIODO?
Zaznaczam, że osoba wpisana na listę oczekujących nie jest jeszcze pacjentem szpitala i może nim nigdy nie zostać.
Czy te zbiory mogą zostać wykluczone z rejestracji na mocy art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych?
 
Odpowiedź
 
Bazy danych pacjentów oczekujących na świadczenie wraz z wykazem koniecznych dokumentów do ich udzielenia zwolnione są z obowiązku zgłoszenia do GIODO.
 

Uzasadnienie
 
Wspomniany art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wskazuje na zwolnienie z obowiązku zgłoszenia baz danych obejmujących osoby korzystające z usług medycznych. W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, iż pojęcie "usługi medyczne" należy interpretować jako świadczenia zdrowotne. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wiąże się z koniecznością oczekiwania, a zatem wpisywania na listy oczekujących, która to instytucja uregulowana jest na poziomie przepisów ustawowych. Powyższe oznacza, że listy oczekujących w sposób bezpośredni wiążą się z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, a zatem patrząc szerzej, z prowadzeniem działalności leczniczej, co z kolei odnosi się do podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które jako takie podlegają zwolnieniu wynikającemu ze wskazanego wcześniej artykułu i nie mają obowiązku rejestracji takich baz danych.
 
Czytaj inne komentarze tego autora:

Niepotrzebna jest zgoda pacjentów na wypełnianie anonimowych ankiet >>>

Uzyskanie opinii rady społecznej w sprawie leasingu może wynikać ze statutu >>>

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Lekarz ma prawo zawiadomić organy ścigania o gwałcie bez zgody osoby poszkodowanej >>>


Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.