Pytanie
 
Jesteśmy szpitalem, SP ZOZ-em. Chcemy zawrzeć umowę leasingu na nową aparaturę medyczną.

Czy potrzebna jest opinia rady społecznej na zawarcie umowy leasingu, w wyniku której po spłacie rat będziemy właścicielami nowej aparatury medycznej?
 
Odpowiedź
 
W ocenie autora odpowiedzi uregulowania obowiązującej ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., nie nakładają na kierownictwo SP ZOZ-u bezpośredniego obowiązku uzyskania opinii rady społecznej dla zawarcia umowy leasingu, co jednak nie wyklucza, iż taka konieczność może wynikać z regulacji wewnętrznych dotyczących tego publicznego podmiotu leczniczego takich jak statut, czy inne uchwały podmiotu tworzącego.

Uzasadnienie
 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż treścią umowy leasingu jest zapewnienie leasingobiorcy przez leasingodawcę możliwości używania lub używania i pobierania pożytków z rzeczy będącej przedmiotem leasingu, uprzednio nabytej przez leasingodawcę. Jest to zasadniczy obowiązek leasingodawcy, który stanowi podstawę niniejszego stosunku prawnego. Temu też odpowiada zobowiązanie leasingobiorcy do zapłaty określonego wynagrodzenia pieniężnego. W praktyce, bardzo często umowa leasingu kształtowana jest w taki sposób, iż zawiera zapis dotyczący przeniesienia przez leasingodawcę na leasingobiorcę własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Nie jest to, jednak, zasadniczy i podstawowy cel umowy, a zatem, w ocenie autora odpowiedzi, cechy umowy leasingu wskazują, iż właściwym jest zaliczenie jej do grupy umów o korzystanie z rzeczy z kluczowym elementem różnicującym tą umowę od chociażby umowy najmu czy dzierżawy, a obejmującym kwestię swoistego kredytowania leasingobiorcy przez leasingodawcę.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt art. 48 u.dz.l., który reguluje między innymi uprawnienia i obowiązki rady społecznej w SP ZOZ-ach, stanowi on, iż rada jest organem opiniodawczym podmiotu tworzącego i doradczym kierownika także w zakresie zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego. Ustawodawca posługuje się tutaj określeniem "zakup", które zdaniem odpowiadającego, odnosi się do sytuacji, w których SP ZOZ nabywa określony sprzęt w wyniku zawarcia przede wszystkim umowy sprzedaży, nie zaś umowy leasingu. Tym samym brak jest konieczności uzyskania opinii rady społecznej dla potrzeb zawarcia umowy leasingu.

Należy jednak pamiętać, iż zagadnienie to może być ukształtowane całkowicie odmienne w wewnętrznych regulacjach dotyczących danego podmiotu leczniczego, w szczególności w statucie. Ponadto, w praktyce dość często spotykać się można z przypadkami, w których podmiot tworzący w drodze odrębnego aktu prawnego np. uchwały, kształtuje zasady i procedury nabywania przez daną publiczną placówkę sprzętu medycznego, definiując "nabycie" jako wszelkie sytuacje zakupu, sprzedaży, leasingu itd. Podsumowując, zatem, w stanie faktycznym będącym przedmiotem pytania przed zawarciem umowy leasingu, koniecznym jest dodatkowe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji wewnętrznych regulacji prawnych, z których może wynikać obowiązek uzyskania opinii rady społecznej.
 
Komentarz pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Czytaj inne komentarze tego autora:

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Lekarz ma prawo zawiadomić organy ścigania o gwałcie bez zgody osoby poszkodowanej >>>

Sankcje dla kierownika za nieustalenie minimalnych norm zależą od formy zatrudnienia >>>

Pacjenci transgraniczni zapłacą za leczenie tyle samo co polscy pacjenci >>>

Wyraz wdzięczności czy łapówka? >>>

Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Jest także współautorem książki opublikowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer:
Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą.