Zmiany oparte są na dwóch filarach, po pierwsze wyodrębnienie i uprzywilejowanie grupy tzw. pacjentów onkologicznych, po drugie poprawa dostępu do lekarzy specjalistów. W odniesieniu do pacjentów onkologicznych założeniem nowelizacji jest znaczące przyspieszenie diagnostyki onkologicznej. Efekt ten ma być osiągnięty między innymi poprzez zniesienie, co do zasady, limitu świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wprowadzenie innych rozwiązań kierowanych do wszystkich pacjentów, u których zajdzie podejrzenie lub zostanie rozpoznany nowotwór, takich jak zniesienie obowiązku posiadania skierowania do lekarza specjalisty, czy wyznaczenie osoby tzw. koordynatora leczenia, który ma sprawować swoistą opiekę nad pacjentem onkologicznym.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją wyodrębniona zostanie również lista pacjentów onkologicznych, oczekujących na udzielenie świadczenia. Dokonano, bowiem także szeregu zmian, jeśli chodzi o organizację udzielania świadczeń przez lekarzy specjalistów i list oczekujących. Przede wszystkim, listy mają być prowadzone dla pacjentów, którzy udają się na pierwszą wizytę. Co jednak najistotniejsze, placówki medyczne będą zobowiązane prowadzić listy oczekujących w formie elektronicznej. Rozwiązanie to ma w założeniu podnieść efektywność w zakresie organizacji udzielania świadczeń oraz wyeliminować zjawisko zapisywania się przez pacjentów do kilku specjalistów na to samo badanie. Ponadto, nowelizacja przewiduje, również, wprowadzenie tzw. porady recepturowej, która, w celu kontynuacji leczenia, pozwoli lekarzowi wystawić pacjentowi receptę, bez potrzeby jego dodatkowego badania.

Moim zdaniem powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. Przyspieszona diagnostyka niewątpliwie znacząco podnosi szanse pacjentów onkologicznych na powrót do zdrowia, a jej istotnym elementem, jak i całego systemu ochrony zdrowia, jest poprawa dostępu do lekarzy specjalistów. Przyjęte zmiany nie wyeliminują problemu kolejek, ale mogą wpłynąć na ich ograniczenie. Bardzo wiele zależy od treści rozporządzeń, które mają być wydane na podstawie nowych przepisów. Niestety na razie nie znamy ich treści.

Obok przyjętych w ramach pakietu dobrych rozwiązań, do których, poza kwestiami pacjentów onkologicznych i dostępności specjalistów, należą także taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej czy mapy potrzeb zdrowotnych, nowelizowane ustawy zawierają również regulacje, które są bardzo niekorzystne dla podmiotów leczniczych i w mojej ocenie będą skutkować poważnym ograniczeniem konkurencyjności na rynku usług medycznych.

Tak bowiem, należy ocenić wprowadzoną instytucję opinii wojewody, w formie decyzji administracyjnej, dotyczącej celowości powstania w ramach danego województwa nowej placówki medycznej lub nowej jednostki lub komórki organizacyjnej takiej placówki albo celowości realizacji przez daną placówkę, w okresie 2 lat, inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln (w odniesieniu do podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych) lub przekraczającej 2 mln (w przypadku placówek prowadzących działalność w ramach AOS).

W założeniu ustawodawcy, opinia pozytywna ma mieć bardzo istotne znaczenie w procesie kontraktowania świadczeń. Dodatkowo, koszt opłaty od wniosku o wydanie takiej opinii wynosić będzie 4000 zł. Równie krytycznie należy ocenić zmianę przepisów, która pozwala NFZ na prowadzenie w określonej placówce medycznej więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie oraz wyłącza Fundusz spod ustawowych ograniczeń dotyczących łącznego czasu trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym. Warto podkreślić, iż jest to już kolejna próba, tym razem niestety udana, wprowadzenia regulacji o takiej treści. Pierwsza, podjęta pod koniec 2013 roku, zakończyła się wykreśleniem stosownego przepisu podczas prac w komisji sejmowej.             

Czytaj inne komentarze tego autora:

Lekarz ma prawo zawiadomić organy ścigania o gwałcie bez zgody osoby poszkodowanej >>>

Sankcje dla kierownika za nieustalenie minimalnych norm zależą od formy zatrudnienia >>>

Pacjenci transgraniczni zapłacą za leczenie tyle samo co polscy pacjenci >>>

Wyraz wdzięczności czy łapówka? >>>


Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Jest także współautorem książki opublikowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer:
Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą