W dniu 23 maja 2016 r. obędzie się szkolenie dotyczące zasad prowadzenia EDM, które szeroko dotyka zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wobec zbliżającej się daty obligatoryjnego wdrożenia EDM. Szkolenie porusza zagadnienia formy EDM, stosowania podpisu elektronicznego, zasad pracy na dokumentach elektronicznych. W toku szkolenia zostaną poruszone zagadnienia bezpiecznego przetwarzania danych wrażliwych z uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie tych wymogów. Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Sieńko.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne dokumentowania działań medycznych;

2. Znaczenie dokumentacji medycznej dla bezpieczeństwa lekarza i pozostałych członków zespołów terapeutycznych;

3. Pojęcie "dokumentacja medyczna":

a) ujęcie formalne,

b) zawartość merytoryczna,

c) znaczenie formalne definicji;

4. Dokument medyczny:

a) rodzaje,

b) zakres informacji,

c) forma, nośnik,

d) istniejący stan prawny a bezpieczeństwo prawne medyka (lekarza, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, itd.) lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5. Dokumentacja medyczna śladem pacjenta w szpitalu, ambulatorium:

a) etapy hospitalizacji lub terapii ambulatoryjnej,

b) tzw. przebiegi szpitalne - treść i częstotliwość wpisów,

c) ordynacja w trakcie hospitalizacji,

d) zalecenia dla pacjenta w ambulatorium,

e) dokumentacja zewnętrzna - karty informacyjne (treść), ordynacje lekowe i zalecenia dla pacjenta, skierowania;

6. Dokumentacja zgody na działanie medyczne;

7. Okołooperacyjna karta kontrolna;

8. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji medycznej - wymóg rozporządzenia a wymogi ustawy;

9. Elektroniczna dokumentacja medyczna;

10. Autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej;

11. Nadzór i przechowywanie dokumentacji medycznej;

12. Obowiązki PWDL jako administratora danych; kompetencje, wymagania kwalifikacyjne i tryb powołania ABI wg nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych; Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;

13. Udostępnianie dokumentacji medycznej - podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji i podmioty upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej, treść upoważnień, tryb i termin udostępniania, wysokość i rodzaje opłat;

14. Dokumentacja medyczna jako dowód w postępowaniach sądowych i przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prelegent:

Agnieszka Sieńko

jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

Informacje o szkoleniu:

szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/zasady-i-forma-prowadzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej,612.html