Pytanie

Czy świadczenie usługi psychologa w szpitalu dla pacjentów oddziałów podlega ustawie - Prawo zamówień publicznych?

Czy powinien być ogłoszony konkurs na świadczenie usług medycznych?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny (w tym również psychologowi). 

Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert, przy czym do konkursu ofert nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Ponadto, do udzielenia zamówienia nie stosuje się w ogóle przepisów o konkursie ofert, jeśli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Rzecz jasna przepisów o udzielaniu zamówienia wyrażonych w art. 26-27 u.dz.l. nie stosuje się także w przypadku zatrudniania personelu medycznego na podstawie umowy o pracy.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 u.dz.l., podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - dalej u.p.z.p., a więc również i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Rzecz jasna, w takim przypadku przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jak stanowi z kolei art. 26 ust. 3-4 u.dz.l. przywoływanej ustawy, udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert, przy czym do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co istotne również, jak stanowi art. 26 ust. 5 u.dz.l., do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

Ponadto do udzielenie zamówienia nie stosuje się w ogóle przepisów o konkursie ofert, jeśli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 u.p.z.p. 

W tym miejscu podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem art. 26a ust. 1 u.dz.l., podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie przyjmującego zamówienie, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez udzielającego zamówienia z należytą starannością. Jak stanowią zaś przepisy art. 26a ust. 5 i 8 u.dz.l., podstawą ustalenia wartości zamówienia powtarzającego się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych świadczeń zdrowotnych oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo których udzielający zamówienia zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po udzieleniu pierwszego świadczenia, zaś w przypadku zamówień udzielanych na czas oznaczony - wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia.

Na marginesie powyższych rozważań wskazać należy, iż przepisów o udzielaniu zamówienia wyrażonych w art. 26-27 u.dz.l. nie stosuje się w przypadku zatrudniania personelu medycznego na podstawie umowy o pracy.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Kolejne stacjonarne świadczenie rehabilitacyjne wymaga skierowania i wpisania do kolejki>>>

Lekarz POZ nie może wystawić skierowania na densytometrię>>>

Specjalista AOS może skierować do szpitala w celu wykonania biopsji >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

 

Artur Paszkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.