Pytanie

Czy rehabilitacja w systemie stacjonarnym przewiduje "kontynuację leczenia"?

Czy pacjent każdorazowo winien być wpisany do kolejki oczekujących?

Odpowiedź

Przyjęcie przez ustawodawcę zasady, zgodnie z którą świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz jednoczesne oznaczenie w przepisach maksymalnego czasu trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej, realizowanej w warunkach stacjonarnych implikuje tezę, iż każdorazowe rozpoczęcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej i to w warunkach stacjonarnych odbywać się winno na podstawie odrębnego skierowania oraz na podstawie kolejnego wpisu pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Wystawione bowiem przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie uprawnia rzecz jasna pacjenta do skorzystania z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych, ale przepisy wydane na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego wyznaczają maksymalny czas trwania tej rehabilitacji. Skoro zatem stacjonarne świadczenie rehabilitacyjne, po upływie określonej jednostki czasu, kończy się, to kolejne rozpoczęcie udzielania świadczenia, nawet tożsamych co do zakresu, wymagać będzie nie tylko nowego skierowania, ale również nowego wpisu na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak stanowi z kolei art. 20 ust. 1a u.ś.o.z., na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. W tym miejscu wskazać również należy, iż zgodnie z postanowieniami art. 59 u.ś.o.z., świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednoczesnego podkreślenia wymaga, iż zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej - dalej r.ś.g.r.l., "Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej" w przypadku rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowania, zaś czas trwania rehabilitacji wynosi odpowiednio: dla rehabilitacji ogólnoustrojowej - czas trwania dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy, zaś w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a dla rehabilitacji pulmonologicznej - czas trwania dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni, zaś w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Maksymalny czas trwania rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych określony został natomiast przepisami załącznika nr 4 do r.ś.g.r.l. - "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji".

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż przyjęcie przez ustawodawcę zasady, zgodnie z którą świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz jednoczesne oznaczenie w przepisach maksymalnego czasu trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej, realizowanej w warunkach stacjonarnych implikuje tezę, iż każdorazowe rozpoczęcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej i to w warunkach stacjonarnych odbywać się winno na podstawie odrębnego skierowania oraz na podstawie kolejnego wpisu pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Wystawione bowiem przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie uprawnia rzecz jasna pacjenta do skorzystania z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych, ale przepisy wydane na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego wyznaczają maksymalny czas trwania tej rehabilitacji. Skoro zatem stacjonarne świadczenie rehabilitacyjne, po upływie określonej jednostki czasu, kończy się, to kolejne rozpoczęcie udzielania świadczenia, nawet tożsamych co do zakresu, wymagać będzie nie tylko nowego skierowania, ale również nowego wpisu na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Lekarz POZ nie może wystawić skierowania na densytometrię>>>

Specjalista AOS może skierować do szpitala w celu wykonania biopsji >>>

Od 1 stycznia 2015 leczenie na podstawie karty onkologicznej bez skierowania >>>

Skierowania lekarskie: wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne >>>

Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Artur Paszkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.