Tematem skierowań zajmują się w szczególności przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, uzależniają realizację świadczeń zdrowotnych od wcześniejszego wystawienia skierowania lekarskiego. Tym samym, zgodnie z założeniem uczynionym przez polskiego ustawodawcę, skierowanie jest warunkiem koniecznym do powstania prawa świadczeniobiorcy do sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Zgłaszane zarówno przez świadczeniodawców, jak i przez pacjentów dylematy dotyczyły, i dotyczą zresztą do dziś, zagadnień związanych z okresem ważności skierowania lekarskiego (terminowe czy bezterminowe), koniecznością przedłożenia skierowania (lub też brakiem takiej konieczności) w przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza onkologa, dysponowaniem skierowaniem w sytuacji korzystania ze świadczeń rentgenodiagnostyki poza publicznym systemem opieki zdrowotnej, wydawaniem skierowań do leczenia specjalistycznego przez lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego czy też lekarza oddziału szpitalnego po zakończonej hospitalizacji, wymogami formalnymi skierowania, zakresem skierowań na badania diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, które wydać może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz z wystawianiem skierowań przez lekarza dla siebie. Prezentowane publikacje, w tym obszerny komentarz praktyczny, podejmują próbę odpowiedzi na wiele ze stawianych pytań. 

Niewątpliwą zaletą prezentowanych tekstów pozostaje również to, iż uwzględniają one zasadniczą zmianę stanu prawnego dokonaną przepisami ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138). Przypomnieć bowiem należy, iż od 1 stycznia 2015 roku udzielenie świadczenia przez dermatologa oraz przez okulistę wymagać będzie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zaś niezależnie od rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych pacjent zobowiązany będzie każdorazowo dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Dotychczasowa praktyka obligująca świadczeniobiorców do dostarczenia oryginału skierowania dopiero w dniu udzielenia świadczenia wywoływała ten skutek, że pacjenci niejednokrotnie zapisywali się do kilku kolejek oczekujących u kilku świadczeniodawców. Wprowadzenie szybkiej terapii onkologicznej skutkowało koniecznością zastąpienia skierowań lekarskich kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, która uprawniać będzie pacjenta do korzystania ze świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego, i to bez konieczności wydawania odrębnego skierowania. Nie sposób również nie zauważyć, iż przepisami ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1136), prawo do wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych przydano, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, pielęgniarkom i położnym. Wszystko to powoduje, że problematyka skierowań pozostawać będzie nadal aktualną i wartą szczególnej uwagi praktycznej.

Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Lekarz może przepisywać leki refundowane, gdy on lub placówka ma umowę z NFZ >>>

Lekarz może z ważnych powodów zrezygnować z opieki nad pacjentem POZ>>>

Czy pracownicy służby zdrowia mają prawo korzystać z pierwszeństwem ze świadczeń zdrowotnych? >>>

Kto zleca wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych kandydatowi do klasy sportowej? >>>


Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.