Pytanie
 
Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest wypisywanie recept przez lekarzy zatrudnionych w poradniach szpitalnych, które nie podpisały kontraktu z NFZ?
 
Odpowiedź

Lekarz zatrudniony w specjalistycznej poradni szpitalnej, w której świadczenia udzielane są poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane w tej właśnie poradni. Rzecz jasna lekarz taki może być może być uprawniony do wystawiania recept, jeśli tylko zawrze z Narodowym Funduszem Zdrowia odrębną umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, niemniej sam fakt udzielania świadczeń w poradni nieobjętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia nie kreuje uprawnienia do wystawiania recept refundowanych.

Ponadto wskazać należy, iż lekarz zatrudniony w specjalistycznej poradni szpitalnej, w której świadczenia udzielane są poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia zawsze może wystawić recepty z pełną odpłatnością.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 48 u.r.l., realizacja świadczeń z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną, przez którą rozumieć należy, zgodnie z art. 2 pkt 14 u.r.l., w szczególności lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a więc przez lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Co istotne jednak, zaopatrzenie w leki przysługuje świadczeniobiorcy także na podstawie recepty wystawionej przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli tylko posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne będą mogły być wystawiane również przez pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położne ubezpieczenia zdrowotnego oraz przez pielęgniarki i położne, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Uwzględniając powyższe ustalenia przyjąć należy, iż osobą uprawnioną, o której mowa w przepisie art. 48 u.r.l., jest nie tylko lekarz (pielęgniarka i położna) ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale również lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer (pielęgniarka i położna), z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych oraz lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Odnosząc poczynione wyżej uwagi w zakresie obowiązującego stanu prawnego do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż lekarz zatrudniony w specjalistycznej poradni szpitalnej, w której świadczenia udzielane są poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane w tej właśnie poradni. Rzecz jasna lekarz taki może być może być uprawniony do wystawiania recept, jeśli tylko zawrze z Narodowym Funduszem Zdrowia odrębną umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, niemniej sam fakt udzielania świadczeń w poradni nieobjętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia nie kreuje uprawnienia do wystawiania recept refundowanych.
 
Czytaj więcej komentarzy tego autora:

Lekarz może z ważnych powodów zrezygnować z opieki nad pacjentem POZ>>>

Czy pracownicy służby zdrowia mają prawo korzystać z pierwszeństwem ze świadczeń zdrowotnych? >>>

Kto zleca wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych kandydatowi do klasy sportowej? >>>

Jakie dokumenty potwierdzają prawo rezydenta UE do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski? >>>

Artur Paszkowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, od 12 lat wykładowca w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej i przedsiębiorców z takich dyscyplin prawniczych jak prawo pracy, prawo cywilne oraz prawo podatkowe. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego. Od trzech lat związany ze służbą zdrowia. Pasjonat kolarstwa, literatury i języków obcych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, z Serwisem Prawo i Zdrowie.